Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca majątkowy – jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce – poradnik


Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również świadczenia usług w zakresie wykonywania czynności rzeczoznawcy majątkowego. Usługodawca ma tutaj do wyboru dwie możliwości:

1) może założyć firmę (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej), co pozwoli na bezterminowe świadczenie usług na zasadach ogólnie obowiązujacych. Przeczytaj więcej na ten temat w poradniku Otwieram działalność w zakresie usług rzeczoznawcy majątkowego. Więcej na temat uznawania samych kwalifikacji zawodowych poniżej:
2) może skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług, które ma charakter czasowy i okazjonalny (nie ciągły i nie stały). Swoboda świadczenia usług w odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw charakteryzuje się tymczasowością, co oznacza, że działalność prowadzona przez usługodawcę z kraju unijnego w innym kraju Unii trwa z reguły tylko przez określony czas i nie ma zatem charakteru ani ciągłego, ani stałego. Każdy usługodawca, w tym także będący przedsiębiorcą w jednym z państw członkowskich, może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej. Zaletą transgranicznego świadczenia usług jest zatem brak wymogu otwierania działalności gospodarczej na terenie danego kraju członkowskiego, czyli w tym wypadku na terenie Polski.

Rzeczoznawca majątkowy będący przedsiębiorcą zagranicznym i chcący działać w Polsce okazjonalnie powinien posiadać uprawnienia i prowadzić analogiczną działalność na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie w/w przedsiębiorca, przed rozpoczęciem działalności w zakresie szacowania nieruchomości, sprzętu i maszyn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa Ministrowi Inwestycji i Rozwoju oświadczenie o zamiarze świadczenia na terenie kraju usług transgranicznych. Przeczytaj jak złożyć to oświadczenie i co do niego dołączyć.

Świadczenie usługi transgranicznej powinno wynikać z kontraktu (np. umowy o dzieło), zawartego pomiędzy usługodawcą z państwa UE a polskim usługobiorcą. W umowie tej, strony określają m. in. zakres, warunki, termin i miejsce wykonania usług, co pozwala uniknąć zakwalifikowania działalności usługowej jako tzw. ukrytego zakładania przedsiębiorstw.

W ramach świadczenia usługi transgranicznej od usługodawcy nie wymaga się rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych celem dokonywania rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usługi na rzecz osób ubezpieczonych.

Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, są zobowiązani płacić składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest natomiast zobowiązany uzyskać od instytucji ubezpieczeniowej w swoim kraju, właściwej dla miejsca prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (lub właściwej ze względu na adres zamieszkania) zaświadczenie o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1).

Więcej informacji:
Świadczenie transgranicznych usług na terytorium RP