Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Masz uprawnienie do wykonywania w kraju Unii Europejskiej kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji? Chcesz okazjonalnie i tymczasowo wykonywać takie kontrole w Polsce? Możesz to robić na terytorium Polski w ramach świadczenia usług transgranicznych. Dowiedz się, co musisz zrobić aby świadczyć takie usługi.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Osoby, które uprawnione są do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarki oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, mogą świadczyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne w zakresie kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Warunkiem koniecznym jest wpisanie takiej osoby, na jej wniosek, do prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

2. Przez świadczenie usług transgranicznych należy rozumieć wykonywanie tymczasowo i okazjonalnie zawodu regulowanego lub działalności w Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli wyżej wymienionych państw (zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

3. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli wnioskodawca, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Członkowskim Unii Europejskiej, nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to jest on obowiązany wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń (z wyjątkiem sytuacji, gdy doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony (wnioskodawcy) pisma, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim zaczniesz świadczyć takie usługi w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno potwierdzać wpisanie wnioskodawcy na listę lub do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł).

Termin

Zanim zaczniesz świadczyć takie usługi w Polsce.

2. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

3. Minister wpisze cię do wykazu

Uzyskanie wpisu do wykazu

Minister Inwestycji i Rozwoju dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Jeżeli spełniasz wymagania umożliwiające w Polsce transgraniczne świadczenie usług, polegających na wykonywaniu kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku, to minister wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko;
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
 • numer wpisu;
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to Minister Inwestycji i Rozwoju wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz sporządzać protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.  Wydrukuj i podpisz protokół – możesz przekazać go osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rozpatrywanie twojego wniosku odbywa się na podstawie art. 24 i 25 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisach tych nie wskazano terminu dokonania wpisu. W praktyce na wpis będziesz czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) urząd wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Zmieniły się twoje dane

 Masz obowiązek poinformować Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianie:

 • w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalnościach instalacyjnych,

 • w zakresie kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,

 • imienia i nazwiska,

 • adresu korespondencji,

 • adresu poczty elektronicznej.

Informację o zmianach złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Jak często wykonywane są kontrole

Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

 • co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrola obejmuje ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynków. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Czy ta strona była przydatna?