Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Polska pielęgniarka w Niemczech

Odpowiednikiem polskiej pielęgniarki w Niemczech jest Krankenpflegerin. Instytucję właściwą do przesłania wniosku o uznanie kwalifikacji należy wyszukać poprzez stronę internetową, która wskazuje właściwy podmiot w zależności od wpisanych do wyszukiwarki danych adresowych. Używając wyszukiwarki należy zwrócić uwagę na różne specjalizacje zawodu pielęgniarki w Niemczech, np. pielęgniarka osób starszych, pielęgniarka dziecięca.

Z reguły stosuje się zasadę automatycznego uznania kwalifikacji zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2005/36/WE, to znaczy, że dyplom pielęgniarski jest uznawany bez przeprowadzania indywidualnej oceny równoważności, o ile został wydany po 1 maja 2004 r.

Jeśli chcesz bez ograniczeń wykonywać zawód pielęgniarki, niezbędne będzie uzyskanie państwowego pozwolenia. Pozwolenie upoważnia do używania nazwy zawodu „pielęgniarz" lub „pielęgniarka" i do wykonywania tego zawodu.

Wniosek o pozwolenie na wykonywanie zawodu w Niemczech można złożyć także wtedy, gdy posiada się dyplom uzyskany za granicą. W ramach postępowania w tej sprawie właściwy organ sprawdza równoważność dyplomu z odpowiednim dyplomem niemieckim. Udzielenie pozwolenia jest możliwe tylko wtedy, gdy twoje wykształcenie zostanie uznane za równoważne.

Poniżej lista dokumentów potrzebnych do uznania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w Niemczech

 • podpisany wniosek o uznanie kwalifikacji
 • dyplomy ukończenia studiów/szkoły medycznej
 • zaświadczenie z izby pielęgniarskiej o przebiegu pracy zawodowej oraz o zgodności posiadanych kwalifikacji z normą unijną
 • aktualne prawo wykonywania zawodu w Polsce
 • tabelaryczny życiorys w języku niemieckim
 • kopia paszportu lub dowodu osobistego
 • zaświadczenie od niemieckiego pracodawcy o chęci zatrudnienia danej osoby lub potwierdzenie zameldowania w danym landzie lub oświadczenie pracownika o zamiarze podjęcia pracy w danym regionie
 • akt urodzenia/ewentualne zaświadczenia o zmianie nazwiska
 • zaświadczenie o niekaralności z Polski / ewentualnie zaświadczenie o  niekaralności z Niemiec tzw. „Führungszeugnis"
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie min. B2
 • ewentualnie kopie posiadanych świadectw pracy

Wymagane dokumenty muszą być oryginałami lub urzędowo potwierdzonymi kopiami. Dokumenty i zaświadczenia muszą być przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz musi też potwierdzić, że przedłożono mu oryginalne dokumenty. Dokumenty muszą być ponadto poświadczone - tzw. apostille (uproszczona forma urzędowej legalizacji dokumentu dla przedłożenia go zagranicą).

Warunkiem uznania w trybie automatycznym dyplomu pielęgniarskiego uzyskanego przed 1 maja 2004 r. jest przedstawienie zaświadczenia, o tym, że otrzymane wykształcenie spełnienia minimalne standardy dyrektywy 36/2005/WE.

Dokumenty poświadczające kwalifikacje pielęgniarskie (wykształcenie i doświadczenie zawodowe) o ile nie są wydane w jęz. niemieckim muszą być przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na jęz. niemiecki. Władze niemieckie przyznają licencje, o ile stwierdzą równoważność kwalifikacji zagranicznych i niemieckich oraz spełnienie pozostałych wymagań, m.in. odpowiedni poziom znajomości jęz. niemieckiego.

Jeśli pielęgniarka jest niemieckiego pochodzenia i przybyła z Polski na pobyt stały do Niemiec po 1 stycznia 1993 r. powinna zwrócić się do organu niemieckiego z zapytaniem o specjalne procedury dot. osób niemieckiego pochodzenia, tzw. Spätaussiedler.

Zajrzyj:

Czy ta strona była przydatna?