Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadczenie usług w innym kraju UE

Jeśli chcesz czasowo świadczyć usługi w innym kraju UE, nie musisz rejestrować tam firmy. Umożliwiają to obowiązujące w UE przepisy o transgranicznym świadczeniu usług.

Usługi, zgodnie z przepisami UE, to świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem, w takim zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób.

Wskazany przepis stanowi również, że usługi obejmują zwłaszcza:

 • działalność o charakterze przemysłowym
 • działalność o charakterze handlowym
 • działalność rzemieślniczą
 • wykonywanie wolnych zawodów

Państwa UE, nie mogą Ci narzucić dodatkowych ograniczeń lub wymogów przy wykonywaniu usługi.

Podstawowe prawa usługodawców świadczących usługi transgraniczne

Prawo UE gwarantuje usługodawcy prawa, które nie mogą być ograniczane przez państwa członkowskie. Zgodnie z linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

 • nie można żądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa (orzeczenie),
 • zabroniony jest wymóg, aby personel kluczowy posiadał stałe miejsce zamieszkania na terenie państwa, gdzie jest świadczona usługa (orzeczenie),
 • niedozwolone jest żądanie uzyskania zezwolenia na świadczenie niektórych usług bez wzięcia pod uwagę rękojmi należytego wykonania usługi już zagwarantowanej w kraju macierzystym, gdzie usługodawca ma siedzibę (dodatkowe ograniczenia mogą dotyczyć usług o szczególnym charakterze, jak np. usługi medyczne (orzeczenie),
 • nie można zmusić polskiego usługodawcy, żeby płacił składki ubezpieczeniowe za swoich pracowników w kraju świadczenia usług, jeśli ma już opłacone składki w Polsce (orzeczenie),
 • zabroniony jest wymóg posiadania odpowiedniej formy prawnej przez usługodawcę (orzeczenie).

Definicja czasowego świadczenia usług

Przepisy UE nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem przejściowego wykonywania usługi. Mogą to regulować przepisy krajowe.

Zgodnie z prawodawstwem unijnym transgraniczne świadczenie usług może odbywać się na zasadzie:

 • samozatrudnienia (usługodawca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w jednym z państw członkowskich i świadczy usługi na podstawie umowy w innym państwie unijnym) oraz
 • delegowania pracowników (przedsiębiorca na podstawie umowy, może delegować pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do wykonania określonej usługi w innym państwie członkowskim).

Musisz pamiętać, że państwa członkowskie różnie interpretują unijne przepisy. Niektóre, np. Czechy są bardzo liberalne i dopuszczają do działania na swoim terytorium wszystkich zarejestrowanych w UE przedsiębiorców, nie badając przesłanki tymczasowości. Inne, jak np. Polska przyjmują (choć nie jest to przesłanka rozstrzygająca), że tymczasowy charakter świadczenia usług nie powinien przekraczać dwuletniego okresu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat warunków czasowego świadczenia usług w innym kraju UE, skontaktuj się z właściwym Pojedynczym Punktem Kontaktowym.

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?