Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Karnety ATA

Jeśli planujesz udział w zagranicznych targach czy wystawach i chcesz zaprezentować tam swoją ofertę, albo chciałbyś przedstawić próbki produktów zagranicznemu partnerowi, w prosty sposób możesz uniknąć skomplikowanych i często czasochłonnych procedur celnych. Służy temu tzw. karnet ATA – czyli dokument odprawy czasowej (skrót ATA jest zestawieniem pierwszych liter francuskiego i angielskiego określenia odprawy czasowej tzn. „Admission Temporaire" oraz „Temporary Admission")

Co to jest karnet ATA?

Jest to dokument wykorzystywany do bezcłowego przewozu m.in.:

 • towarów przeznaczonych do wykorzystania na takich imprezach, jak: wystawy, targi, kongresy, imprezy charytatywne pokazy z dziedziny sztuki, handlu, przemysłu, rzemiosła lub rolnictwa,
 • towarów stanowiących wzory lub próbki handlowe wywożonych w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego,
 • towarów stanowiących wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp. wywożonych w celu realizacji konkretnego zamierzenia takiego jak występ, zawody sportowe, montaż i demontaż obudowy lub wyposażenia wystawy.

Co daje karnet ATA?

Posiadanie karnetu ATA:

 • ogranicza do minimum ilość dokumentów niezbędnych do dopełnienia formalności związanych z odprawą czasową
 • zastępuje właściwe dla danego kraju deklaracje celne, zwykle wymagane przy bezcłowej odprawie towarów
 • zwalnia z konieczności wnoszenia w urzędach celnych kaucji lub zabezpieczeń na poczet ewentualnego cła.

Karnety ATA są wykorzystywane do czasowego przywozu towarów na obszary celnej ponad krajów zrzeszonych w systemie Karnetów ATA. Stosowania karnetów ATA nie wymaga przewóz towarów z Polski do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Karnet ATA jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania.

Jak uzyskać karnet ATA?

Prawo do nabywania karnetów przysługuje wszystkim polskim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (w tym instytucjom kultury, organizacjom pożytku publicznego itp.), po złożeniu:

 • wniosku podpisanego przez uprawnione osoby
 • dokumentu potwierdzającego stosowny wpis do rejestru publicznego
 • zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
 • decyzji nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • uwierzytelnionego wzoru podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego o karnet ATA.

Obowiązki posiadacza/użytkownika karnetu ATA

Posiadanie karnetu nie będzie cię zwalniać z przestrzegania przepisów celnych, obowiązujących w Polsce i kraju przywozu. Pamiętaj, że posiadacz karnetu jest zobowiązany do powrotnego przywozu towaru w wyznaczonym terminie lub pokrycia wszelkich należności celnych wynikających z przekroczenia tego terminu lub pozostawienia towaru w kraju czasowego przywozu.

Obowiązki, które ciążą na posiadaczu karnetu to:


1. Przedkładanie karnetu ATA we wszystkich właściwych urzędach celnych tj. w Polsce, kraju przeznaczenia, ewentualnych krajach tranzytowych, czyli:

 • otwarcie karnetu ATA w polskim wewnętrznym urzędzie celnym
 • potwierdzenie czasowego wywozu towarów w unijnym urzędzie granicznym
 • poświadczenie wwozu towaru do kraju przeznaczenia
 • przedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej w momencie powrotnego wywozu towaru z kraju przeznaczenia, potwierdzone adnotacjami celnymi
 • ostateczne zamknięcie odprawy czasowej na karnecie ATA w unijnym urzędzie celnym granicznym lub polskim wewnętrznym urzędzie celnym (w zależności od wymagań danego urzędu celnego)

2. Przestrzeganie terminu wywozu tj. dokonanie powrotnego wywozu w terminie ważności karnetu ATA lub w terminie wyznaczonym przez urząd celny (o ile jest krótszy niż termin ważności karnetu ATA), towarów przywiezionych czasowo na podstawie karnetu ATA.


3. Zapłacenie władzom celnym kraju przywozu należności celnych oraz wszelkich opłat i podatków, związanych z ostatecznym importem tych towarów.


4. Zwrot karnetu ATA po jego wykorzystaniu lub natychmiast po upływie jego ważności.

Niedopełnienie formalności dotyczących odpraw celnych tj. przekroczenie terminu ważności karnetu ATA lub terminu wywozu wyznaczonego przez urząd celny, brak adnotacji i pieczęci urzędu celnego poświadczających powrotny wywóz oraz przywóz towaru skutkuje obciążeniem posiadacza karnetu ATA przez zagraniczny urząd celny należnościami importowymi (cłem i podatkiem) i innymi kosztami.

Jeżeli posiadacz karnetu ATA zleca transport i dokonanie odpraw celnych innej firmie (spedytorowi), to nie zwalnia to posiadacza karnetu ATA od odpowiedzialności za skutki niedopełnienia formalności celnych przez spedytora.

Gdzie uzyskać karnet ATA?

W Polsce wydawaniem karnetów ATA zajmuje się Krajowa Izba Gospodarcza

Czy ta strona była przydatna?