Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na uszlachetnianie bierne

Zamierzasz wywozić towary poza Unię Europejską i poddawać je tam procesowi przetwarzania (np. obrabiać lub naprawiać)? Chcesz przy powrotnym ich przywozie płacić cło tylko za usługi wykonane za granicą? Musisz najpierw uzyskać pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetnianiea biernego. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uszlachetnianie bierne to obok uszlachetniania czynnego jedna z tzw. procedur specjalnych.

Stosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić poza obszar celny Unii towary unijne i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. obróbce, montażowi, naprawie). Następnie, przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. 

Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania biernego, musisz wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na korzystanie z niego. Może to zrobić osoba ma siedzibę na obszarze celnym UE.

Z wnioskiem nie może wystąpić osoba, która:

 • naruszyła w poważny lub powtarzający się sposób przepisy prawa celnego lub podatkowego;
 • zalega z płatnościami cła oraz podatkami;
 • prowadzone jest wobec niej egzekucja lub postępowanie upadłościowe;
 • nie zapewnia prawidłowego wykonywania procesów uszlachetniania (np. naruszyła terminy poprzedniego pozwolenia);

W niektórych przypadkach wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego możesz również sporządzić na podstawie zgłoszenia celnego (jest to tzw. skrócona forma wniosku). W przypadku wniosku sporządzonego na podstawie zgłoszenia celnego wymagane jest umieszczenie w zgłoszeniu celnym odpowiednich danych, o których mowa w  art. 55 pkt. 8 rozporządzenia 2016/341 oraz w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” (w punkcie 20 w „Części VI- Szczególne przypadki postępowania).

Taka forma pozwolenia nie może być stosowana, jeżeli przedmiotem procedury miałyby być towary wymienione w załączniku 71-02 do rozporządzenia 2015/2446, czyli tzw. „towary wrażliwe”)

Uwaga!

Nie wszystkie towary mogą być objęte procedurą uszlachetniania biernego.

Procedury uszlachetniania biernego nie można stosować do:

 • towarów, których wywóz wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych;
 • towarów, które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich końcowe przeznaczenie, tak długo jak cele tego końcowego przeznaczenia nie zostały osiągnięte, chyba że towary te muszą zostać poddane naprawie;
 • towarów, których wywóz wiąże się z udzieleniem refundacji wywozowych.

W przypadku gdy celem  procedury uszlachetniania biernego jest naprawa, towary czasowo wywożone muszą być zdatne do naprawy, a sama procedura nie może zostać wykorzystana do podniesienia wydajności technicznej towarów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowanym wywozem towarów unijnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe

Wniosek (który nie został sporządzony na podstawie zgłoszenia celnego) złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego według miejsca, w którym:

–  są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania,

–  są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z tiret pierwsze,

Z upoważnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku może być prowadzone w delegaturze urzędu celno-skarbowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym zarządzeniu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Do czasu uruchomienia elektronicznego wniosku na portalu PUESC (najpóźniej do października 2019 r.), wniosek możesz złożyć papierowo lub elektronicznie poprzez biznes.gov.pl.

Dokumenty

Termin

Przed planowanym wywozem towarów unijnych.

 1. Dostaniesz pozwolenie na uszlachetnianie bierne

Urząd wyda ci pozwolenie maksymalnie na 5 lat. W przypadku wrażliwych towarów rolnych (ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu 2015/2446), termin ten nie może przekroczyć 3 lat.

Jeśli urząd miałby wydać ci niekorzystną decyzję to wcześniej powiadomi cię o tym i da możliwość przedstawienia twojego stanowiska (prawo do bycia wysłuchanym). Na przedstawienie swoich racji masz zazwyczaj 30 dni. Po upływie tego terminu urząd wyda:

 • pozwolenie (jeśli przekonałeś go do swoich racji), albo
 • decyzję odmowną.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz najpóźniej w ciągu 120 dni od dnia przyjęcia wniosku o udzielenie pozwolenia, jeśli pozwolenie to obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie.

Gdy pozwolenie takie obejmuje tylko jedno państwo członkowskie, to otrzymasz je najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia wniosku. Termin może być wydłużony np. jeśli zachodzi konieczność sprawdzenia warunków ekonomicznych na poziomie unijnym.

Jak możesz się odwołać

Odwołać możesz się do dyrektora izby administracji skarbowej. W odwołaniu musisz wskazać zarzuty przeciw decyzji, podać co ci się w niej nie podoba oraz wskazać dowody. Masz na to 14 dni od dnia w którym doręczono ci decyzję.

Warto wiedzieć

Ewidencja

Stosowanie procedury uszlachetniania biernego wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, która zatwierdzana jest przez organ celny.

Ewidencja może być prowadzona w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji, np. jej wygląd ustal z właściwym urzędem celno-skarbowym.

Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury uszlachetniania biernego, w szczególności w odniesieniu do:

 • identyfikacji towarów objętych tą procedurą,
 • ich statusu celnego,
 • charakteru operacji przetwarzania jakim podlegają.

Standardowa wymiana i uprzedni przywóz

Naprawę towarów w ramach uszlachetniania biernego możesz prowadzić na dwa sposoby. Pierwszy to tzw. : standardowa wymiana, a drugi sposób to tzw. uprzedni przywóz.

W systemie standardowej wymiany, zamiast przywieźć produkt „naprawiony” , możesz przywieźć do UE odpowiedni produkt zastępczy, zamienny. Produkt zamienny musi posiadać:

 • ten sam ośmiocyfrowy kod Nomenklatury scalonej,
 • takie same parametry techniczne,
 • taką samą jakość handlową

jak towar wadliwy, w przypadku gdyby ten ostatni został poddany przewidzianej naprawie.

Procedura z zastosowaniem uprzedniego przywozu pozwala natomiast przywieźć na obszar celny UE produkty zamienne jeszcze przed wywozem towarów wadliwych do naprawy. Przy stosowaniu uprzedniego przywozu produktów zamiennych musisz złożyć zabezpieczenie pokrywające kwotę należności celnych przywozowych, która byłaby wymagana, gdyby towary wadliwe nie zostały wywiezione w terminie 2 miesięcy. Termin ten liczy się od dnia przyjęcia przez organy celne zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu produktów zamiennych.

Przykład: jedyny komputer, który ma Twoja firma zepsuł się. Wywóz i naprawa tego sprzętu zajmie dużo czasu, dlatego aby firma mogła funkcjonować bez przestoju, możesz zamówić przekazanie w ramach realizacji zobowiązań gwarancyjnych nowego komputera przed faktycznym wywozem zepsutego. Jeśli w ciągu 2 miesięcy nie odeślesz uszkodzonego komputera, to powstanie dług celny w odniesieniu do przywiezionego nowego komputera.

Zarówno system standardowej wymiany, jak i system uprzedniego wywozu wymagają uzyskania pozwolenia na procedurę uszlachetniania biernego. W pozwoleniu tym wskazane zostanie, który ze sposobów realizacji procedury będzie miał miejsce w Twoim przypadku.

Obowiązek informowania

Masz obowiązek informować naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie, o wszelkich okolicznościach zaistniałych po wydaniu pozwolenia, a mogących wpływać na jego dalsze obowiązywanie lub na jego treść.

Czy ta strona była przydatna?