Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na przywóz drewna z Rosji

Unia Europejska wynegocjowała możliwość obniżenia rosyjskich ceł eksportowych na eksport do UE określonej ilości wybranego rodzaju drewna iglastego (kontyngenty taryfowe). Obniżone cło w eksporcie drewna świerkowego z Rosji do UE wynosi 13% natomiast drewna sosnowego 15%. Ilość drewna objętego obniżonym cłem wynosi dla świerku i sosny odpowiednio: 5 960,6 tys. m3 i 3 645,9 tys. m3 w skali roku kalendarzowego. Poza kwotą kontyngentu taryfowego, Rosja stosuje wyższe cło eksportowe zgodnie ze swoim wewnętrznym prawem.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto wydaje zezwolenie

Zezwolenia na dostęp do kontyngentów taryfowych wydają właściwe organy państw członkowskich UE na podstawie wniosków składanych przez importerów. W Polsce zezwolenia wydaje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Co daje zezwolenie

Dzięki zezwoleniu na dostęp do kontyngentu, eksporter będzie mógł ubiegać się o pozwolenie na wywóz. Aby wywieźć drewno z Rosji, eksporter składa we właściwym organie rosyjskim dokumenty przewidziane w przepisach prawa rosyjskiego oraz zezwolenie na dostęp do kontyngentu. Jeśli eksporter spełni wszystkie wymogi, właściwy organ rosyjski wyda pozwolenie na wywóz dotyczące partii produktów objętych z przeznaczeniem dla posiadacza zezwolenia na dostęp do kontyngentu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Importerzy składają wnioski o zezwolenia na dostęp do kontyngentu na dany okres obowiązywania kontyngentu nie wcześniej niż 1 października roku kalendarzowego poprzedzającego okres obowiązywania kontyngentu i nie później niż 1 grudnia roku kalendarzowego odpowiadającego okresowi obowiązywania kontyngentu. Wnioski składa się oddzielnie dla kontyngentu na drewno świerkowe i sosnowe.

W danym roku kalendarzowym wprowadzono dwa okresy, dla których będą obowiązywać dwie metody zarządzenia kontyngentem taryfowym (art. 3 rozporządzenia KE nr 498/2012):

 1. dla wniosków złożonych do 31 maja każdego roku („pierwsza część okresu obowiązywania kontyngentu”) – KE przyznaje kontyngenty taryfowe zgodnie z kategoriami „tradycyjnych” lub „nowych” importerów;
 2. dla wniosków złożonych od 1 czerwca („druga część okresu obowiązywania kontyngentu”) – KE przyznaje ilości pozostałe w ramach kontyngentów taryfowych zgodnie z porządkiem chronologicznym, w jakim otrzymała powiadomienia od właściwych organów państw członkowskich o wnioskach złożonych przez poszczególnych importerów.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ines Sobstyl - tel. 22 411-94-71
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o dostęp do kontyngentu taryfowego

W pierwszej części okresu obowiązywania kontyngentu (dla wniosków złożonych do 31 maja każdego roku), będzie obowiązywać następujący podział (art. 4 rozporządzenia KE nr 498/2012):

 1. po 70 proc. w ramach obu grup produktów (drewno świerkowe i drewno sosnowe) – dla importerów tradycyjnych,
 2. po 30 proc. w ramach obu grup produktów (drewno świerkowe i drewno sosnowe) – dla importerów nowych.

W pierwszej części okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego (dla wniosków złożonych do 31 maja każdego roku):

1. zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia KE nr 498/2012, importer tradycyjny może wystąpić o zezwolenie na dostęp do konkretnej części kontyngentu taryfowego (drewno świerkowe i/lub drewno sosnowe) do wysokości pułapu obliczanego zgodnie z art. 6 ust 2 rozporządzenia KE nr 498/2012.

2. importerom nowym będą przydzielane zezwolenia na dostęp do kontyngentu dla każdej z grupy produktów (drewno świerkowe, drewno sosnowe) zgodnie z porządkiem chronologicznym, przy czym w wysokości maksymalnie 1,5 proc. kontyngentu dla każdej z grupy produktów (tzw. transza) – art. 4 ust 2 i 3 rozporządzenia KE nr 498/2012.

Jeżeli w wyniku takiego podziału, pozostaną jeszcze jakieś ilości kontyngentu do rozdysponowania, to w drugiej części okresu, będzie obowiązywać podział zgodnie z porządkiem chronologicznym, w jakim KE otrzymała powiadomienia od właściwych organów państw członkowskich o wnioskach złożonych przez poszczególnych importerów. Każdemu importerowi będzie można przyznać maksymalnie 5 proc. kontyngentu dla każdej z grupy produktów (tzw. transza) – art. 5 rozporządzenia KE nr 498/2012.

Importer tradycyjny to przedsiębiorca, który udowodni fakt dokonania importu w określonej wielkości w okresie referencyjnym. W tym konkretnym przypadku „tradycyjni importerzy” oznaczają importerów, którzy mogą udowodnić, że w momencie składania wniosku o zezwolenie na dostęp do kontyngentu (art. 5 ust. 3 lit. a protokołu):

 1. otrzymali i wykorzystali zezwolenia na dostęp do kontyngentu taryfowego produktów z danej grupy w każdym z poprzednich dwóch okresów obowiązywania kontyngentu; oraz
 2. przywieźli z Rosji do UE średnio co najmniej 5 000 m3 produktów objętych w każdym z poprzednich dwóch okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego; Pozostali importerzy mają status importerów nowych (art. 5 ust. 3 lit. b protokołu).

Wzór wniosku znajdziesz poniżej – możesz go wydrukować i zanieść lub wysłać do urzędu. Jeśli masz profil zaufany lub podpis kwalifikowany to możesz wysłać wniosek elektronicznie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór oświadczenia określa załącznik II do rozporządzenia KE nr 498/2012.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Importerzy składają wnioski o zezwolenia na dostęp do kontyngentu na dany okres obowiązywania kontyngentu nie wcześniej niż 1 października roku kalendarzowego poprzedzającego okres obowiązywania kontyngentu i nie później niż 1 grudnia roku kalendarzowego odpowiadającego okresowi obowiązywania kontyngentu. Wnioski składa się oddzielnie dla kontyngentu na drewno świerkowe i sosnowe.

W danym roku kalendarzowym wprowadzono dwa okresy, dla których będą obowiązywać dwie metody zarządzenia kontyngentem taryfowym (art. 3 rozporządzenia KE nr 498/2012):

 1. dla wniosków złożonych do 31 maja każdego roku („pierwsza część okresu obowiązywania kontyngentu”) – KE przyznaje kontyngenty taryfowe zgodnie z kategoriami „tradycyjnych” lub „nowych” importerów;
 2. dla wniosków złożonych od 1 czerwca („druga część okresu obowiązywania kontyngentu”) – KE przyznaje ilości pozostałe w ramach kontyngentów taryfowych zgodnie z porządkiem chronologicznym, w jakim otrzymała powiadomienia od właściwych organów państw członkowskich o wnioskach złożonych przez poszczególnych importerów.
 1. Otrzymasz zezwolenie na dostęp do kontyngentu na podstawie którego możesz ubiegać się w Rosji o pozwolenie na wywóz drewna

Ministerstwo właściwe do spraw rozwoju przeanalizuje przekazane dokumenty i ewentualnie wezwie cię do uzupełnienia dokumentacji. Po pozytywnej weryfikacji danych dostaniesz zezwolenie na dostęp do kontyngentu taryfowego na wywóz drewna z Rosji do Unii Europejskiej w ramach dostępnego limitu ilościowego i określonej transzy.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje Cię urząd. Termin uzależniony jest również od otrzymania od Komisji Europejskiej potwierdzenia o dostępności i przydzielenia kontyngentu.

Ile zapłacisz

82 zł

Gdy działasz przez pełnomocnika, to za udzielone pełnomocnictwo zapłać dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę przelej na konto: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Ile będziesz czekać

Zezwolenie dostaniesz w ciągu 5 dni roboczych od notyfikacji Komisji o dostępności kwoty kontyngentu. W przypadku niedostępności kwot kontyngentu termin wydania uzależniony jest od zwolnienia kwot.

Warto wiedzieć

 • Spośród obowiązków ciążących na wnioskodawcach, wskazanych w tym przepisie, należy zwrócić uwagę, na obowiązek poddawania danych produktów przetwarzaniu na obszarze celnym Unii, nadającemu im pochodzenie unijne zgodnie z art. 24 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92. Poddanie danych produktów przewidzianemu przetwarzaniu powinno nastąpić w ciągu roku od dnia, w którym właściwe organy celne przyjęły zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu.
 • Nieprzestrzeganie obowiązków, określonych w art. 10 do rozporządzenia KE nr 498/2012, będzie uznawane za niewykorzystanie zezwolenia w całości lub w części, co będzie miało swoje konsekwencje w postaci pomniejszenia pułapów przyznawanych importerowi tradycyjnemu (zgodnie z art. 13 rozporządzenia KE nr 498/2012).
 • Należy zwrócić także uwagę na obowiązek importerów cyklicznego powiadamiania właściwego organu państwa członkowskiego UE, od którego otrzymali zezwolenie (w przypadku Polski organem właściwym jest minister właściwy do spraw rozwoju) o swoim faktycznym imporcie za okres ostatnich 3 miesięcy (powiadomienia - nie później niż 15 dni kalendarzowych po końcu co trzeciego miesiąca) – art. 11 rozporządzenia KE nr 498/2012.
 • Kolejnym istotnym obowiązkiem importera jest współpraca z właściwym organem państwa członkowskiego UE (w przypadku Polski z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii od którego otrzymali zezwolenie) w przypadkach niewykorzystania udzielonego zezwolenia (art. 12 rozporządzenia KE nr 498/2012).
 • Należy także zwrócić uwagę na przepisy art. 13 i 14 rozporządzenia KE nr 498/2012, określające sposób pomniejszania pułapów dla importerów tradycyjnych w przypadku niewykorzystania udzielonych zezwoleń.

Czy ta strona była przydatna?