Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Programy wsparcia dla eksporterów

Finansowanie eksportu, kredyty i gwarancje eksportowe, źródła informacji na temat rynków eksportowych

Myślisz o wejściu ze swoimi towarami albo usługami na zagraniczne rynki? Skorzystaj z pomocy, jaką oferują polskie instytucje. Możesz liczyć na pomoc merytoryczną (informacje na temat rynku), jak również finansową (gwarancje, dofinansowanie handlu zagranicznego).

Dla przedsiębiorców prowadzących handel zagraniczny stworzony został Portal Promocji Eksportu

Pomoc merytoryczna dla eksporterów

Jeśli rozpoczynasz działalność na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc instytucji, które mają przedstawicielstwa za granicą:

oraz w Polsce, m.in.:

W ramach wsparcia możesz liczyć m.in. na:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy
 • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych
 • pomoc w pierwszych kontaktach między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi
 • rozpowszechnianie zagranicą ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem
 • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw np. na imprezach wystawienniczych
 • promocję polskich przedsiębiorstw w innych państwach
 • udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski np. w postaci informatorów gospodarczych
 • pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego
 • udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych np. targach międzynarodowych
 • organizację misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych.

Wsparcie finansowe

Stymulowaniu wzrostu polskiego eksportu służyć mają różnego rodzaju rządowe programy promocyjne oraz rządowe instrumenty finansowe, pochodzące ze środków budżetowych oraz funduszy UE.

Polski Fundusz Rozwoju

W ramach Polskiego Funduszu Rozwoju firmy planujące działalność zagraniczną, mogą otrzymać różne formy wsparcia.

Branżowe Programy Promocji

Branżowe Programy Promocji mają na celu wsparcie ekspansji zagranicznej 12 perspektywicznych branż.

Na udział w programie firmy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Nabory wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go to Brand powinni prowadzić działalność gospodarczą zgodną z poniższymi branżami:

Program Promocji na rynkach perspektywicznych

Celem realizacji programów promocji na rynkach perspektywicznych jest stworzenie przedsiębiorcom narzędzi do ekspansji rynków pozaunijnych.

Do wybranych rynków należą:

Dla każdego z rynków opracowany jest odrębny program promocji, w ramach którego określone zostaną narzędzia promocyjne służące zwiększeniu poziomu eksportu na danym rynku.

Program Marka Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty i polskich przedsiębiorców za granicą. Z programu może skorzystać każdy przedsiębiorca.

Rządowe programy „GO”

W ramach programów stworzono m.in. portale informacyjne na temat wybranych rynków. Ich celem jest również nawiązanie współpracy miedzy przedsiębiorcami z Polski i krajów objętych programami.

Program Go China

www.gochina.gov.pl

Program Go Africa

www.goafrica.gov.pl

Program Go Arctic

www.paiz.gov.pl/GoArctic

Program Go Iran

www.goiran.gov.pl

Program Go India

www.goindia.gov.pl

Program Go ASEAN

 www.goasean.gov.pl

Finansowe wsparcie z budżetu państwa

Programy rządowe, których celem jest wsparcie finansowe i stymulowanie wzrostu eksportu wśród polskich przedsiębiorców to m.in.:

 • Projekt „Finansowe Wsparcie Eksportu”
 • Program wspierania eksportu DOKE
 • Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Program "Finansowe Wspieranie Eksportu"

Program rządowy, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, polega na udzielaniu zagranicznym nabywcom przez BGK kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Program przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy
 • kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio
 • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego
 • postfinansowanie akredytyw dokumentowych
 • dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych
 • potwierdzanie akredytyw dokumentowych
 • prefinansowanie eksportu.

Program umożliwia udzielanie przez BGK kredytu na prefinansowanie eksportu z gwarancją KUKE S.A. Wszystkie kredyty muszą być ubezpieczone w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Program wspierania eksportu DOKE 

Bank Gospodarstwa Krajowego administruje Programem DOKE (system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych), który jest instrumentem wspierania eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym, finansowanym kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych.

Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Fundusz prowadzony przez BGK, skierowany jest do polskich firm działających z powodzeniem w kraju i planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski.

Narzędzia wsparcia eksportu oferowane przez KUKE

KUKE S.A. (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.) wraz z BGK realizują rządowy program „Finansowe Wspieranie Eksportu”, którego celem jest pobudzenie wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług.

Narzędzia oferowane przez KUKE do przedsiębiorców:

 • Polisa na Wschód
 • Ubezpieczenie pojedynczego kontraktu eksportowego
 • Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą
 • Gwarancje kontraktowe
 • Gwarancja spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego kontrakt eksportowy.

oraz do banków finansujących kontrakty eksportowe:

 • Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy
 • Ubezpieczenie forfaitingu
 • Ubezpieczenie leasingu finansowego
 • Gwarancje zapłaty należności związanych z akredytywami.

informacje o ofercie KUKE

Fundusze UE

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości dofinansowania działalności międzynarodowej w ramach funduszy UE, skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

 

Zobacz również:

Czy ta strona była przydatna?