Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ograniczenia w handlu zagranicznym

Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę handlując z partnerami zagranicznymi, powinieneś wiedzieć o ograniczeniach w wymianie handlowej. Są one efektem polityki gospodarczej danego kraju albo obszaru gospodarczego. Ich celem jest ochrona rynku np. przed nadmiernym importem tańszych towarów z zagranicy. Ograniczenia dzieli się na dwie grupy:

  • taryfowe (cła i kontyngenty taryfowe, czyli określona ilość towaru, jaka może być przywieziona po preferencyjnych stawkach celnych)
  • pozataryfowe (ograniczenia ilościowe, podatki od importu, nadzór importu, opłaty wyrównawcze, normy techniczne, wymagania sanitarne i weterynaryjne, jakie towar musi spełnić, aby zostać wprowadzony na dany rynek, protekcjonizm wewnętrzny np. regionalny w danym kraju).

Zanim zdecydujesz się podpisać kontrakt importowy albo eksportowy, sprawdź, czy na terenie kraju, z których chcesz handlować, nie obowiązują środki ochronne wobec danego produktu. Jednym z często spotykanych przykładów, jest konieczność posiadania certyfikatów sanitarnych i weterynaryjnych w eksporcie owoców i warzyw oraz mięsa poza UE.

Informacje na temat obowiązujących barier znajdziesz w systemie TARIC.

Instrumenty ochrony rynku w UE

W UE także stosuje się specjalne instrumenty ochrony rynku (ang. Trade Defense Instruments). Służą ochronie przemysłu przed niepożądanymi skutkami importu z krajów spoza Unii Europejskiej. UE stosuje środki służące ochronie przed praktykami nieuczciwej konkurencji tj. dumpingiem i subsydiowaniem (dotowaniem) towarów sprzedawanych na eksport (postępowania antydumpingowe i antysubsydyjne). Stosuje się także środki ochronne przed nadmiernym przywozem

Środek antydumpingowy lub antysubsydyjny może mieć dwie podstawowe formy - cło antydumpingowe i zobowiązanie cenowe. Wysokość cła antydumpingowego nie może być wyższa niż ustalony margines dumpingu. W związku z tym cła w różnej wysokości ustanawiane są dla różnych eksporterów, w zależności od wielkości ustanowionego dla nich marginesu dumpingu. Analogiczne zasady obowiązuje przy środkach antysubsydyjnych.

W trakcie postępowania sprawdzającego, Komisja Europejska gromadzi dane umożliwiające weryfikacje spełnienia prawnych przesłanek nałożenia środków ochronnych (postępowanie antydumpingowe trwa maksymalnie 15 miesięcy, a antysubsydyjne - 13 miesięcy). Środki antydumpingowe i antysubsydyjne wprowadzane są na okres 5 lat z możliwością przedłużenia w wyniku postępowania przeglądowego.

Aktualne środki pozataryfowe UE istotne dla polskich przedsiębiorców

Wyroby z żelaza i stali

W 2016 r. wprowadzony został nadzór nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzącymi z niektórych państw trzecich. Jeśli importujesz powyżej 2500 kg tych wyrobów masz obowiązek posiadania dokumentu nadzoru na przywóz określonych wyrobów stalowych wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w przypadku Polski przez Ministra Rozwoju). Obowiązek posiadania dokumentu nadzoru dotyczącego niektórych wyrobów stalowych będzie obowiązywał do dnia 15 maja 2020 r. Wymóg posiadania dokumentu nadzoru dotyczy wyrobów stalowych pochodzących z krajów pozaunijnych, z wyjątkiem Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dokument nadzoru wydawany jest bezpłatnie, dla dowolnej wnioskowanej ilości (potwierdzonej przedstawionym dokumentem zakupu), w ciągu pięciu dni od złożenia kompletnego wniosku.

Uwaga! Od 2 lutego 2019 r. zawieszono stosowanie nadzoru na wyroby stalowe objęte kontyngentem.

Środek nadzoru został zawieszony (nie jest wymagany dokument nadzoru) w odniesieniu do wszystkich kodów TARIC objętych pozycjami:

7208; 7209; 7210; 7211; 7212; 7213; 7215; 7217; 7219; 7220; 7221; 7222; 7227; 7305 oraz 7306.

Środek nadzoru został także zawieszony wobec kodów TARIC objętych następującymi pozycjami z zastrzeżeniem wyjątków:

7214 z wyjątkiem: 7214 10.

7216 z wyjątkiem: 7216 61; 7216 69 oraz 7216 91.

7225 z wyjątkiem: 7225 11.

7226 z wyjątkiem: 7226 11.

7228 z wyjątkiem: 7228 10 50 oraz 7228 40.

7301 z wyjątkiem: 7301 20.

7302 z wyjątkiem: 7302 10 10; 7302 10 90; 7302 30 oraz 7302 90.

7304 z wyjątkiem: 7304 51 12; 7304 51 18; 7304 59 32 oraz 7304 59 38.

Tekstylia

Obowiązują następujące uregulowania w zakresie importu tekstyliów i odzieży do UE:

  • kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Białorusi
  • kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Korei Północnej
  • limity na uszlachetnianie bierne dla Białorusi

uzyskaj pozwolenie na przywóz tekstyliów z Korei Północnej

Surowiec diamentowy

Zgłoszeniu podlega przywóz i wywóz surowca diamentowego w UE.

Towary, które mogłyby być wykorzystywane do tortur

Pozwolenia wymaga przywóz i wywóz towarów, które mogłyby być stosowane do zadawania tortur.

Cła eksportowe na wywóz drewna

Cła eksportowe dotyczą dostaw na obszar celny UE drewna z Rosji.

Sankcje UE wobec Rosji

Unia Europejska wprowadziła sankcje ograniczające wywóz do Rosji urządzeń do poszukiwania, wydobywania i produkcji ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych. Istnieje możliwość zwolnienia z ww. ograniczenia i eksportowanie do Rosji rur, pomp, maszyn lub platform wiertniczych po uprzednim uzyskaniu zezwolenia.

Czy ta strona była przydatna?