Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podstawowe dokumenty w handlu zagranicznym

W handlu zagranicznym spotkasz się z wieloma dokumentami, które nie występują np. w obrocie krajowym. Zapoznaj się z podstawowymi dokumentami, z którymi spotkać się możesz prowadząc działalność na rynkach zagranicznych.

Dokumenty podstawowe

1. Faktura handlowa – świadczący o tym, że dostawca towaru stawia go do dyspozycji kupującego zgodnie z ustaleniami zawartymi w kontrakcie.

2. Faktura celna – wymagana w niektótych krajach w celu stosowania ewentualnych taryf preferencyjnych.

3. Dokumenty przewozowe –  różnią się w zależności od środka transportu.

 • Transport morski
  • Konosament – dokument o charakterze zbywalnym, ma charakter papieru wartościowego. Stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o przewóz. Potwierdza on przyjęcie określonego ładunku do przewozu morskiego i zobowiązuje przewoźnika do wydania go prawidłowemu posiadaczowi w porcie przeznaczenia po opłaceniu frachtu.
  • Kwit sternika – wystawiany po przyjęciu towaru na statek. Zawiera on podstawowe dane dotyczące towaru, zwłaszcza określające jego rodzaj, ilość i stan.
  • Kwit dokowy – wystawiany przez przedsiębiorstwo okrętowe lub transportowo-spedycyjne. Potwierdza on przyjęcie towaru, dostarczonego przez załadowcę do składu (magazynu) portowego, w celu załadowania go na statek.
 • Transport kolejowy
  • CIM – międzynarodowy kolejowy list przewozowy składający się z pięciu dokumentów: oryginału, wtórnika, ceduły przewozowej, pierwopisu ceduły, który pozostaje na stacji nadania, oraz poświadczenia odbioru, które towarzyszą przesyłce do stacji przeznaczenia i stanowią podstawę rozliczenia między zarządami kolei.
  • SMGS – międzynarodowy kolejowy list przewozowy towarów koleją poza wschodnią granicę Polski.
 • Transport samochodowy
  • CMR – międzynarodowy samochodowy list przewozowy.
 • Transport lotniczy:
  • AWB – międzynarodowy lotniczy list przewozowy potwierdzający zawarcie umowy o przewóz towarów samolotem.
 • Transport śródlądowy
  • Konosament żeglugi śródlądowej (konosament rzeczny) – stwierdza zawarcie umowy o przewóz i przyjęcie towaru do przewozu.

4. Dokumenty spedycyjne

 • Spedytorskie dokumenty przewozowe dotyczą każdego rodzaje transportu,  istotne dla spedytora, kiedy ponosi odpowiedzialność za przewóz towaru jako przewoźnik lub jako agent przewoźnika.
 • Zaświadczenie spedytorskie – potwierdza przyjęcie towaru przez spedytora.
 • Spedytorski lotniczy list przewozowy HAWB – jest wystawiany przez spedytora upoważnionego do konsolidacji drobnych przesyłek.
 • Konosament transportu multimodalnego, konosament FIATA (zrzeszenie spedytorów międzynarodowych) – jest uznawany przy dokumentowych formach płatności. Obejmuje całą drogę przewozu, nawet gdy transport jest mieszany.

5. Dokumenty składu (potwierdzenie złożenia danego towaru w magazynie)

 • Warrant – jest stosowany najczęściej w transporcie morskim i lądowym. Ma charakter zbywalny, wykorzystywany wówczas, gdy towary są składowane w celu ich wydania kupującemu w określonym magazynie w kraju przeznaczenia lub też w kraju tranzytu.
 • Kwit składowy – dokument niezbywalny wystawiany na imiennie określonego odbiorcę, stanowi potwierdzenie na skład towarów jak również wskazuje osobę której towary mają być wydane.

6. Dokumenty ubezpieczeniowe

Dokument ubezpieczeniowy stanowi gwarancję, że nawet wówczas gdy towar ulegnie zniszczeniu i/lub nie dotrze do miejsca przeznaczenia, jego posiadacz otrzyma należność w postaci odszkodowania ubezpieczeniowego.

 • Polisa ubezpieczeniowa – jest dowodem zawarcia umowy ubezpieczeniowej między ubezpieczycielem a ubezpieczającym, w tym:
  • Polisa pojedyncza – potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia ładunku na określoną transakcję.
  • Polisa generalna – obejmuje ubezpieczenie ładunków, które są przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży w wyznaczonym z góry czasie.
 • Certyfikat asekuracyjny – ubezpieczyciel stwierdza, że wszystkie ładunki wysyłającego są objęte umową generalną.
 • Noty pokrycia lub maklerskie noty kryjące wystawiane przez maklerów ubezpieczeniowych zamiast certyfikatu ubezpieczeniowego. Maklerzy stwierdzają w takim dokumencie, że wyszczególniona w nocie partia towaru została ubezpieczona przez nich w jednej lub kilku firmach ubezpieczeniowych, według zamieszczonego w nocie podziału. Noty pokrycia mogą zastąpić polisę tylko wtedy, kiedy strony wyraziły na to zgodę.

Dokumenty dodatkowe

1. Świadectwa pochodzenia potwierdzające status celny towarów:

 • Uniwersalne świadectwa pochodzenia (niepreferencyjne) – wystawione na pisemny wniosek eksportera, przez Krajową Izbę Gospodarczą i administrację celną.
 • Świadectwa przewozowe EUR 1 (preferencyjne) – występujące w obrębie tych krajów, z którymi UE ma podpisane umowy o tworzeniu strefy wolnego handlu.
 • Świadectwa przewozowe ATR (preferencyjne) – stosowane w ramach postanowień umowy o unii celnej między UE a Turcją.

Dla dokumentowania pochodzenia towarów dostarczanych w ramach wewnątrz wspólnotowych dostaw stosowane są deklaracje dostawcy (Supplier's Declaration).

2. Zgłoszenie celne SAD – niezbędne przy eksporcie, imporcie i tranzycie.

3. Świadectwa standaryzacyjne – potwierdzają spełnienie określonych standardów.

4. Świadectwa lekarsko-weterynaryjne – niezbędne w przypadku handlu mięsem.

5. Świadectwa fitosanitarne – dla artykułów rolnych i pochodzenia roślinnego.

6. Certyfikaty jakości  potwierdzają spełnienie wymagań określonych norm i wymagań krajowych i międzynarodowych.

7. Świadectwa liczenia, mierzenia i wagi  umożliwiają odbiór ilościowy towaru, stosowany gdy rozliczenie jest według wagi rozładowania, a nie załadowania.

8. Świadectwa o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej (siła wyższa) – wydawane przez Krajową Izbę Gospodarczą, umożliwiają odstąpienie bądź przesunięcie czasu realizacji kontraktu z przyczyn, na które nie mamy wpływu.

9. Świadectwa analizy – stosowane przy substancjach chemicznych, określa procentowy udział poszczególnych składników.

10. Świadectwa antydumpingowe  zawierają stwierdzenie, że wartość fakturowa towaru pokrywa się z rzeczywistą wartością rynkową tego towaru i że udzielone opusty (rabaty, skonta itp.) nie są wyższe od opustów stosowanych normalnie w przypadku takich samych towarów sprzedawanych na rynku krajowym eksportera.

11. Świadectwo fitopatologiczne – zawierają informacje o stanie zdrowotnym wysyłanych roślin oraz stwierdzenie, że w okolicach, z których pochodzą rośliny objęte tym świadectwem, nie zauważono w ostatnim okresie przypadków chorób.

12. Świadectwa kondycjonowania  stosowane w obrocie międzynarodowym wełną i przędzą wełnianą.

13. Świadectwa o rodowodzie zwierząt – stosowane w międzynarodowym obrocie zwierzętami o szczególnej wartości, takimi jak konie wyścigowe, bydło, psy.

14. Świadectwo kwalifikacyjne – potwierdzają, że wymieniony towar nadaje się do określonego celu (w rolnictwie lub ogrodnictwie).

Czy ta strona była przydatna?