Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawy celne

Cło jest daniną wynikającą z polityki celnej państwa lub regionu (np. Unii Europejskiej). Uzyskane opłaty celne zasilają budżet państwa lub budżet związku państw (w przypadku Unii Europejskiej). Może pełnić także funkcję ochrony rynku przed nadmiernym przywozem towarów – do takich mechanizmów należą m.in. cła ochronne (cło antydumpingowe, cło antysubwencyjne) oraz pozwolenia w ramach tzw. nadmiernego przywozu.

Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jest częścią unijnego obszaru celnego, którego funkcjonowanie jest uregulowane w Unijnym Kodeksie Celnym. Wraz z pozostałymi 27 krajami UE tworzy Unię Celną, która jest jednolitym obszarem handlowym, w ramach którego odbywa się swobodny przepływ wszystkich towarów, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane w UE, czy też sprowadzono je spoza jej terytorium.

Unia celna UE oznacza, że:

 • określanie taryfy celnej, zasad dotyczących procedur celnych wspólnej zewnętrznej polityki handlowej jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej
 • zniesione zostały cła i inne taryfy w obrotach handlowych na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE
 • w całej UE obowiązują te same stawki celne na towary przywożone spoza UE
 • obowiązują te same reguły pochodzenia w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza UE.

Wewnątrzunijny obrót towarowy po przekroczeniu określonego progu wartościowego dla danego kierunku obrotu (wysokość progu jest określana odrębnie w każdym państwie członkowskim) podlega obowiązkowi dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Istnieją również ograniczenia związane m.in. z przewozem wyrobów akcyzowych - alkoholu i tytoniu w UE. Limit ten w przypadku przewozu prywatnego wewnątrz UE wynosi: 800 papierosów, 400 cygaretek, 200 cygar, 1 kg tytoniu, 10 litrów napojów spirytusowych, 20 litrów wina wzmacnianego, 90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego), 110 litrów piwa.

Pozostały obrót towarowy (obrót pozaunijny) wiąże się z przemieszczaniem towarów pomiędzy krajami trzecimi (spoza UE) a obszarem celnym UE przez granicę celną (przekraczanie zewnętrznej granicy UE) i podlega regulacjom prawa celnego Unii Europejskiej.

Prawo celne Unii to ogół przepisów prawnych regulujących zasady i tryb przywozu towarów na obszar celny Unii oraz wywozu towarów z obszaru celnego. Reguluje ono również prawa i obowiązki osób przywożących i wywożących towary  oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych. Wśród obowiązków przedsiębiorców wynikających z prawa celnego należy wymienić:

 • obowiązek uiszczania ceł i innych należności związanych z obrotem towarami z krajami trzecimi
 • prawidłowe dokumentowanie przemieszczenia towaru.

Wykaz grup towarowych objętych cłem i wysokość stawek celnych zawiera taryfa celna.

Na stronie www.isztar.mf.gov.pl znajduje się Przeglądarka Taryfowa, która umożliwia min. przeglądanie kodów nomenklatury i stawek celnych, a także innych danych związanych z Taryfą Celną.

Zagadnienia związane z cłem na biznes.gov.pl

Na biznes.gov.pl znajdziesz poradniki szczegółowo opisujące sprawy związane z cłem:

Podstawowe informacje dotyczące obowiązków i procedur celnych związanych z przywozem towarów spoza Unii Europejskiej

Przywóz do Polski (część obszaru celnego UE) towarów z państw niebędących członkami UE wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej. Polega ona na:

 • przedstawieniu towarów organowi celnemu
 • dokonaniu zgłoszenia celnego we właściwej formie dołączeniu niezbędnej dokumentacji towarzyszącej
 • uiszczeniu cła i podatków. Uiszczenie lub zabezpieczenie tych należności pozwala na wprowadzenie towarów do swobodnego obrotu w całej UE. Cła i podatki uiszcza się w ciągu 10 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego przez organ celno-skarbowy. Organ celno-skarbowy dopuszcza do swobodnego obrotu towary dopiero po zapłaceniu lub zabezpieczeniu (np. poprzez złożenie zobowiązania gwaranta) wyliczonych w zgłoszeniu celnym należności celnych (a także podatkowych).

Należy podkreślić, że dopuszczenie towarów do obrotu na obszar UE jest możliwe w sytuacji, gdy towary nie zostały objęte zakazami przywozu, wynikającymi z ustanowionych środków polityki handlowej (embarga handlowe) lub z przepisów odrębnych (kwestie zdrowotne, ochrony środowiska, bezpieczeństwo produktu, towary podrabiane). W przeciwnym razie towar może podlegać zajęciu i następnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Elementami kalkulacyjnymi pozwalającymi obliczyć wysokość cła jest zarówno wartość celna jak i stawka celna wynikająca z taryfy celnej oraz kurs waluty. Wartość celna jest deklarowana przez importera, jako cena należna lub zapłacona za towar podana w fakturze importowej. Na wartość celną składają się też koszty transportu i ubezpieczenia na odcinku do granicy celnej UE. Poza tym zgodnie z katalogiem zamieszczonym w art. 71 Unijnego Kodeksu Celnego do wspomnianej ceny i kosztów transportu dolicza się także m.in. wszelkie prowizje z wyjątkiem prowizji od zakupów, koszty wykonania narzędzi, przyrządów pomiarowych, prac technicznych a także opłaty licencyjne.

Klasyfikacja taryfowa – to niezbędne dla potrzeb celnych zaszeregowanie towarów zgodnie z tzw. Nomenklaturą Scaloną – CN, zawartą w rozporządzeniu w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zawierającym opisy towarów wraz z przypisanymi do nich 8-cyfrowymi ciągami cyfr identyfikującymi towary według określonej systematyki statystycznej (tzw. kody CN). Prawidłowa klasyfikacja taryfowa towarów w systemie Nomenklatury Scalonej jest kluczowa dla ustalenia kwoty należności celnych. Ustalenie klasyfikacji wspomaga TARIC – zinformatyzowana baza danych zarządzana przez Komisję Europejską, której zadaniem jest pełna informacja o warunkach eksportu i importu danego towaru. TARIC zawiera informacje o wysokości stawek, o preferencjach celnych, kontyngentach taryfowych, zawieszeniu stawek, stosowanych cłach antydumpingowych lub wyrównawczych. Do ośmiocyfrowego kodu CN dodaje się tu jeszcze dwie cyfry – tzw. kody TARIC – dzięki czemu opis konkretnego towaru jest jeszcze bardziej szczegółowy. Polskim odpowiednikiem systemu TARIC jest System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR – internetowa baza danych taryfowych, zarządzaną przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. Oprócz taryfy TARIC znajdują się tu również informacje o podatkach VAT i akcyzie obowiązującej w naszym kraju.

Istotną instytucją występującą w systemie prawa celnego jest Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT). Zbiorem wszystkich WIT w Europie jest baza EBTI. System udostępnia informacje stanowiące podstawę prawidłowej klasyfikacji taryfowej towaru i dokonuje zaszeregowania bez potrzeby ubiegania się o nowy WIT zwłaszcza, gdy podobne decyzje zostały opublikowane w EBTI. Decyzję wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, który dokonuje wiążącego przesądzenia o zaliczeniu towaru do określonego kodu CN lub TARIC.

Pochodzenie towarów – oznacza ustaloną przynależność towaru do określonego kraju lub grupy krajów. Warto pamiętać, że Unia Europejska zawarła z niektórymi krajami tzw. umowy preferencyjne, na podstawie których import może odbywać się bez opłaty celnej lub przynajmniej po obniżonej stawce, o ile przewożone towary spełniają ustalone reguły pochodzenia obowiązujące w umowie preferencyjnej. W takim przypadku konieczne jest właściwe dokumentowanie tego pochodzenia (np. świadectwo przewozowe EUR-1, deklaracja na fakturze eksportera). Przy określaniu niepreferencyjnego pochodzenia istotnym jest dokument pochodzenia tzw. „Certificate of origin", o ile przepisy wprowadzają obowiązek jego przedstawienia. Istotną instytucją występującą w systemie prawa celnego jest wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP).

Usługi i formularze celne na biznes.gov.pl

Na biznes.gov.pl dowiesz się, jak zrealizować najpopularniejsze usługi związane ze sprawami celnymi. Poniżej znajdziesz listę usług celnych biznes.gov.pl oraz właściwych formularzy.

REJESTRACJA

PRZETWARZANIE

SKŁADOWANIE

TRANZYT

CZASOWY PRZYWÓZ

Karnety ATA

Pamiętaj, że w przypadku przywozu towarów np. na zagraniczne targi, konferencję możesz skorzystać z dokumentu odprawy czasowej – karnetu ATA.

UŁATWIENIA

ZABEZPIECZENIA

KLASYFIKACJA TOWARÓW

PODATEK VAT W IMPORCIE

Służby odpowiedzialne za obsługę celną w Polsce

W Polsce za obsługę celną odpowiedzialna jest Krajowa Administracja Skarbowa, która odpowiada m.in. za zgodność z prawem przywozu oraz wywozu towarów. Wykonuje również zadania wynikające z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT).

Informacje dotyczące ceł można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Skarbowej pod numer infolinii 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy).

Usługi celne dostępne on-line

Udostępnione przez KAS na platformie PUESC, biznesowe usługi elektroniczne umożliwiają przedsiębiorcom i osobom fizycznym zdalne wypełnianie i przesyłanie deklaracji, zgłoszeń celnych oraz innych dokumentów. Stanowią zatem wygodną i nowoczesną formę interakcji pomiędzy administracją, a jej klientami (B2A) skutkującą redukcją kosztów i krótszym czasem obsługi.

Krajowa Administracja Skarbowa obsługuje następujące e-usługi:

 • e-Klient
 • e-Wnioski
 • e-Zefir
 • e-Tranzyt
 • e-Intrastat
 • e-Eksport
 • e-Import
 • e-ICS
 • e-Przewóz
 • e-Booking TRUCK
 • e-Booking BUS

Aktualny wykaz e-Usług oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową dostępny jest na stronie internetowej www.puesc.gov.pl w części Katalog e-Usług.

Zobacz również stronę poświęconą sprawom celnym na Portalu Podatkowym

Czy ta strona była przydatna?