Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ustalanie warunków dostawy według INCOTERMS® 2010 – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
  • Definicja

Incoterms (International Commercial Terms) stanowią zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Obecnie (od 1 stycznia 2011) obowiązującą wersją jest Incoterms® 2010, która zastąpiła Incoterms 2000.

  • Zakres stosowania

Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Podkreślić trzeba, że związane są one wyłącznie z transportem towarów (dobra materialne), w rezultacie nie obejmują fazy rozliczeń przy świadczeniu usług. Wprawdzie stosowanie reguł Incoterms® 2010 jest fakultatywne, pomimo to wspomniane reguły stanowią najbardziej popularną formułę rozliczeń pomiędzy sprzedawcą i kupującym wykorzystywaną w międzynarodowych umowach handlowych. Aby bowiem uniknąć każdorazowego uzgadniania szczegółów kontraktu w powyższym zakresie, dla ułatwienia można, posłużyć się typowymi, ujednoliconymi w skali międzynarodowej klauzulami kontraktowymi, czyli np. Incoterms . Ułatwiają one i przyspieszają zawieranie umów oraz dają większą gwarancję prawidłowości obrotu handlowego niż inne warunki dostaw ustalone indywidualnie. W znaczący też sposób redukują nieporozumienia wynikające z braku precyzyjnej znajomości praktyk handlowych oraz określają odpowiedzialność każdej ze stron w sposób prosty, bezpieczny i zrozumiały.

  • Wyłączenia

Niemniej zauważyć trzeba, że reguły Incoterms nie określają stosunków ze spedytorem i przewoźnikiem oraz ubezpieczycielem co jest często błędnie interpretowane. Incoterms nie zajmują się również transferem i przeniesieniem praw własności ani nie precyzują prawa właściwego dla realizacji umowy i jurysdykcji. W jego zakresie nie leży też normowanie warunków płatności i stosunków z bankami. Co więcej nie obowiązują w zakresie w jakim umawiające strony rozstrzygając kwestie kosztów i odpowiedzialności za dostawę postanowiły inaczej.

  • Zasady Incoterms

- Oficjalną wersją językową jest wersja angielska ,
- Zastosowanie tych terminów zależy od woli stron i powinno zostać zaznaczone w kontrakcie,
- INCOTERMS odnoszą się wyłącznie do stosunków między sprzedającym a kupującym i nie dotyczą osób trzecich,
- Strony mogą wprowadzić do reguł zmiany lub uzupełnienia, odpowiadające warunkom branży lub potrzebom stron,
- Postanowienia umowne tzn. zmiany i uzupełnienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami reguł.
- Dostawa następuje przez wydanie towaru nabywcy lub osobie przez niego upoważnionej (np. przewoźnikowi, spedytorowi), a jeśli nie stawią się w miejscu i czasie dostawy, towar uważa się za wydany i zostaje składowany na koszt i ryzyko kupującego,
- Towar postawiony do dyspozycji kupującego w miejscu i czasie dostawy musi być wyraźnie zidentyfikowany jako przedmiot umowy,
- Incoterms zachowuje pewien poziom ogólności.

  • Formuły Incoterms® 2010

Rozróżniamy 11 formuł Incoterms® 2010 z jednoczesnym podziałem ich na transport morski i śródlądowy oraz transport pozostały (lądowy, powietrzny).
Do baz dostaw morskich i śródlądowych zaliczamy:
1. FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (dostarczony wzdłuż burty statku),
2. FOB - FREE ON BOARD (dostarczony na statek),
3. CFR - COST AND FREIGHT (koszt i fracht),
4. CIF - COST INSURANCE FREIGHT (koszt ubezpieczenie fracht).

Z kolei na bazy dostaw lądowych i powietrznych składają się:
1. EXW - EX WORKS (z zakładu),
2. FCA - FREE CARRIER (dostarczony do przewoźnika),
3. CPT - CARRIAGE PAID TO (przewóz opłacony do),
4. CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (przewóz i ubezpieczenie opłacone do),
5. DAT - DELIVERED AT TERMINAL (dostarczony do terminalu),
6. DAP - DELIVERED AT PLACE (dostarczony do miejsca),
7. DDP - DELIVERED DUTY PAID (dostarczony cło opłacone).
Graficzne zestawienie w/w baz znajdziesz na stronach e-PK.

Więcej na temat wyboru i zastosowania poszczególnych reguł Incoterms w niniejszym poradniku.