Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Postępowanie celne – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
2 minuty
Z tego poradnika dowiesz się:
 • co to jest postępowanie celne,
 • jakie sprawy załatwisz w urzędzie i izbie administracji skarbowej,
 • jak będzie przebiegał ten proces.

Co to jest postępowanie celne
Postępowanie celne to wszystko, co składa się na załatwienie sprawy w urzędzie lub izbie administracji skarbowej, czyli:
 • wymiana informacji,
 • składanie deklaracji,
 • zgłoszenia celne,
 • dysponowanie towarami,
 • składanie wniosków,
 • wydawanie decyzji i pozwoleń.

Kto prowadzi postępowanie
Postępowanie celne może prowadzić:
 • urząd celno-skarbowy,
 • izba administracji skarbowej.

Sprawy odwoławcze rozpatruje dyrektor izby, który jest również odpowiedzialny za sprawy:
 • pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej,
 • statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),
 • złożenia zabezpieczenia generalnego,
 • odprawy scentralizowanej,
 • odroczeń płatności lub innych ułatwień płatniczych.

Decyzja i pozwolenie
Niektóre postępowania kończą się wydaniem decyzji lub pozwolenia.
Zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (UKC) decyzja to każdy akt wydany przez organy celne, który odnosi się do przepisów prawa celnego, zawiera orzeczenie w konkretnej sprawie oraz pociąga za sobą skutki prawne. Decyzją może być również akceptacja lub zgoda wyrażona przez organy celne.

W rezultacie, termin „decyzja” na gruncie przepisów celnych ma szersze znaczenie niż w Ordynacji podatkowej i zastępuje tamte decyzje oraz postanowienia.
Zasady i tryb wydawania decyzji, które dotyczą prawa celnego, szczegółowo reguluje UKC. W związku z tym procedury powinny być takie same we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a decyzje ważne w całej UE.

Jeżeli decyzje nie są zgodne z prawem celnym lub ich interpretacją, to można je:
 • unieważnić,
 • zmienić,
 • cofnąć.
Również te tryby działają inaczej w postępowaniu celnym niż w sprawie administracyjnej oraz podatkowej.

Zgłoszenia i deklaracje celne
To czynności charakterystyczne tylko dla postępowania celnego. Ich przebieg odstaje od podobnych operacji na gruncie administracyjnym i podatkowym ze względu na:
 • formę (zgłoszenie ustnie, pisemnie, elektronicznie),
 • możliwości (sprostowanie, unieważnienie),
 • sposób weryfikacji poprawności danych (kontrola celna towarów),
 • terminy oraz sposób ich liczenia.

Dysponowanie towarem
Dysponowanie towarem obejmuje jego:
 • zniszczenie (na wniosek lub z urzędu),
 • zrzeczenie się na rzecz skarbu państwa (na wniosek),
 • zajęcie, przepadek lub sprzedaż (z urzędu).

To formalności celne, które mają uregulować sytuację prawną towaru w inny sposób niż poprzez zgłoszenie lub deklarację celną. Formalności te nie mają swojego odpowiednika w innych postępowaniach administracyjnych lub podatkowych.

Elektronizacja postępowania
Od 2021 r. wymiana danych między przedsiębiorcami a urzędami i izbami administracji skarbowej oraz ich przechowywanie powinna odbywać się tylko elektronicznie. Dotyczy to np.:
 • deklaracji i zgłoszeń,
 • wniosków,
 • decyzji.
W Polsce te zadania obecnie obsługuje Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celna (PUESC).
Do 2021 r. obowiązuje okres przejściowy. Dopuszcza się składanie wniosków i wydawanie pozwoleń w formie papierowej. Wnioski należy tworzyć z uwzględnieniem danych z załącznika A do tego rozporządzenia.