Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dokument nadzoru na przywóz niektórych wyrobów z żelaza i stali z państw trzecich

Chcesz importować wyroby z żelaza i stali, których ilość przekracza 2500 kg? A może chcesz importować stalowe śruby, nakrętki, haki, nity, zawleczki, przetyczki lub podkładki w ilości powyżej 5000 kg? Jeśli tak, to jeszcze przed ich odprawą celną uzyskaj dokument nadzoru. Bez tego dokumentu nie wprowadzisz towaru do obrotu na terenie UE. Jak i kto wyda ci ten dokument przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zamierzasz importować niektóre wyroby stalowe (DOCX), których waga netto przekracza: 2500 kg dla każdego kodu TARIC oraz 5000 kg dla każdego kodu TARIC objętego pozycją HS 7318, to musisz najpierw uzyskać dokument nadzoru.

Wymóg posiadania dokumentu nadzoru na niektóre wyroby stalowe obowiązuje do 15 maja 2020 r.

Uwaga!

Od 2 lutego 2019 r. zawieszono stosowanie nadzoru na wyroby stalowe objęte kontyngentem.

Więcej szczegółów

Nie potrzebujesz tego dokumentu, jeśli:

  • będziesz importować wyroby pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
  • przywozisz towary do składu celnego lub dokonujesz przerobu uszlachetniającego wyrobów stalowych
  • czasowo przywozisz wyroby stalowe, np. na targi, wystawy, aukcje, testy
  • przywozisz wyroby wymienione w załączniku nr IV do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 2019/159 (dotyczy okresu obowiązywania środków ochronnych czyli kontyngentów taryfowych lub ceł dodatkowych)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed dokonaniem importu niektórych wyrobów z żelaza i stali.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ines Sobstyl - tel. 22 262-94-71; Iwona Mazurkiewicz 22 262-94-57; Monika Cieciura Wrzeszcz 22 262-94-39; Bożena Kornacka 22 262-94-52; Zbigniew Kostecki 22 262 95 79; Jarosław Pocztarski 22 262-94-66; Anna Szaruch 22 262-94-73
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie dokumentu nadzoru

Każdy importer dokonujący przywozu do Unii, niezależnie od miejsca swojej siedziby na terytorium Unii musi wystąpić z wnioskiem o wydanie dokumentu nadzoru do jednego z uprawnionych urzędów. Na terytorium Polski, urzędem uprawnionym do wydania dokumentu nadzoru jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące elementy:

a) pełną nazwę (nazwisko) i adres wnioskodawcy (włącznie z e-mailem, numerami telefonu lub faksu oraz numerem umożliwiającym identyfikację wnioskodawcy przez właściwy organ krajowy) oraz numer identyfikacyjny VAT, jeżeli importer jest płatnikiem VAT;

b) tam gdzie stosowne, pełną nazwę (nazwisko) i adres zgłaszającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez wnioskodawcę (włącznie z e-mailem oraz numerami telefonu lub faksu);

c) opis towarów z podaniem:

1) ich nazwy handlowej;

2) kodu TARIC;

3) ich miejsca pochodzenia i miejsca nadania;

d) deklarowane ilości w kilogramach i, tam gdzie stosowne, w innych dodatkowych jednostkach miary (pary, sztuki itd.);

e) wartość towarów, CIF na granicy Unii, w euro;

f) następujące oświadczenie, z datą i podpisem wnioskodawcy oraz jego nazwą (nazwiskiem) wypisaną(-ym) drukowanymi literami: „Ja, niżej podpisany oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i podane w dobrej wierze oraz że moje przedsiębiorstwo ma siedzibę w Unii.”.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Wystarczy, że dołączysz jeden z wymienionych powyżej załączników: umowę kupna-sprzedaży, albo fakturę proforma.

W przypadku gdy towar, który importujesz nie został zakupiony bezpośrednio w kraju produkcji załącz również certyfikat produkcji wystawiony przez hutę która wyroby wyprodukowała.

Termin

Przed dokonaniem importu niektórych wyrobów z żelaza i stali.

2. Dostaniesz dokument nadzoru

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyda tobie dokument nadzoru dla dowolnej ilości wyrobów z żelaza i stali, jaką wskazałeś we wniosku i poparłeś załączonymi dokumentami handlowymi. Dokument nadzoru jest ważny przez 4 miesiące od dnia wydania i obowiązuje na terenie całej Unii. Możesz przedłużyć ważność niewykorzystanego lub częściowo niewykorzystanego dokumentu nadzoru na taki sam okres.

Dokument nadzoru otrzymasz pocztą listem poleconym priorytetowym.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument nadzoru jest ważny 4 miesiące.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

5 dni roboczych od kiedy złożysz kompletny wniosek.

Czy ta strona była przydatna?