Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oblicz i zapłać opłatę paliwową

Produkujesz lub sprowadzasz paliwa silnikowe lub gaz? Składasz deklaracje akcyzowe w tym zakresie? Musisz złożyć też informację o opłacie paliwowej i ją opłacić. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Załóż konto i zarejestruj się na PUESC. Wypełnij interaktywny formularz. Aby go podpisać wystarczy certyfikat celny, który uzyskasz na tym portalu.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Opłatę paliwową od paliw silnikowych płacą:

 • producenci paliw silnikowych i gazu
 • importerzy paliw silnikowych i gazu
 • podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, paliw silnikowych i gazu
 • inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych

Sprawdź wykaz paliw i gazu, których dotyczy opłata (DOCX)

Gdzie załatwisz sprawę

Jeśli paliwo silnikowe lub gaz pochodzi z importu to informację o opłacie paliwowej przesyłasz do urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce odprawy celnej.

W pozostałych przypadkach informacje o opłacie paliwowej składasz do urzędu skarbowego właściwego dla akcyzy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wprowadzasz na rynek krajowy paliwa silnikowe oraz gaz

Czynności związane z wprowadzeniem na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.  Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej obejmuje: produkcję, nabycie wewnątrzwspólnotowe i import paliw silnikowych i gazu, a także inne czynności, które z udziałem wspomnianych paliw prowadzą do naliczenia akcyzy, na przykład przekroczenie dopuszczalnych norm ubytków.

 Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych lub gazu. To oznacza, że nie każde wprowadzenie na rynek paliwa skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty opłaty paliwowej, a tylko takie, które jednocześnie wywołuje obowiązek uiszczenia akcyzy. W rezultacie, opłacie tej nie podlegają paliwa i gaz:

 • wobec których stosowana jest procedura zawieszenia poboru akcyzy (produkcja i magazynowanie paliw w składzie podatkowym lub ich przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS PL2)
 • zwolnione od akcyzy z uwagi na ich przeznaczenie.

 1. Zgłoś do obciążenia zabezpieczenie akcyzowe lub celne

Opłata paliwowa podlega zabezpieczeniu zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym, w celu zagwarantowania wykonania powstałego albo mogącego powstać obowiązku jej zapłaty.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego (w przypadku importu) odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać. Obciążenie zabezpieczenia odnotowuje się po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe powstało lub powstał obowiązek zapłaty opłaty paliwowej lub mogą one powstać, po przedłożeniu przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

 • oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje się ustalenia stanu wykorzystania tego zabezpieczenia
 • dokumentów określających rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych objętych tym zabezpieczeniem, w sposób umożliwiający obliczenie lub oszacowanie powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać

W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy, przedłożenie dokumentów, o których mowa wyżej, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia akcyzowego, powinno nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego z tytułu wyprodukowania wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym lub wprowadzenia wyrobu akcyzowego do składu podatkowego, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wyprodukowaniu lub wprowadzeniu do składu podatkowego tego wyrobu lub nie później niż przed dopuszczeniem do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego, importowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Natomiast w przypadku zarejestrowanego odbiorcy, przedłożenie tych dokumentów w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia akcyzowego, następuje niezwłocznie po wprowadzeniu wyrobu akcyzowego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po ich wprowadzeniu.

W odniesieniu do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który nabywa wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, przedłożenie wspomnianych dokumentów w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia akcyzowego, następuje najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

W przypadku podatnika, posiadającego zezwolenie na wyprowadzanie z cudzego składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy, przedłożenie ww. dokumentów, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia akcyzowego, następuje przed wyprowadzeniem ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Z kolei w sytuacji importu, obciążenie zabezpieczenia celnego na poczet opłaty paliwowej następuje z chwilą zgłoszenia do odprawy celnej. Zabezpieczenia dokonuje urząd celno-skarbowy. Obciążenie zabezpieczenia celnego nie występuje, gdy:

 • wyroby są obejmowane procedurą składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej
 • wyroby akcyzowe zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać w przypadku prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy i zarejestrowanego wysyłającego następuje automatycznie z wykorzystaniem systemu OSOZ2 oraz EMCS PL2 (dotyczy przemieszczeń paliwa w procedurze zawieszonego poboru akcyzy).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Karta zawiera m. in.:

- dane podmiotu;

- kwotę i formę zabezpieczenia;

- kwoty powstałych lub mogących powstać zobowiązań;

- kwoty zwolnione z zabezpieczeń.

Wzór karty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Termin

Po stwierdzeniu, że powstał lub może powstać obowiązek zapłaty opłaty paliwowej oraz po przedłożeniu przez zainteresowany podmiot oryginału karty do saldowania oraz dokumentów określających rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych objętych zabezpieczeniem.

 1. Złoż informację i zapłać opłatę paliwową

Podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych, od jakich podmioty są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Obliczenia dokonujesz na składanym formularzu w sprawie opłaty paliwowej. Stawki opłaty paliwowej są zmienne i ulegają podwyższeniu na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m. in:

- dane osoby zobowiązanej;

- wskazanie organu, do którego kierowana jest informacja;

- wyliczenie należnych opłat;

- pouczenia.

 • Informację możesz wypełnić i przesłać listownie do urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego.
 • Możesz ją też wysłać elektronicznie wykorzystując interaktywny formularz znajdujący się na PUESC. Aby to zrobić załóż konto i zarejestruj się na portalu, wypełnij kreator i wyślij go przy użyciu:
  • podpisu kwalifikowanego
  • Profilu Zaufanego
  • certyfikatu celnego (uzyskasz go na portalu PUESC)

Termin

Złóż informację o opłacie paliwowej do:

 • urzędu skarbowego, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek jej zapłaty – w przypadkach: produkcji i nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych lub gazu oraz powstania obowiązku zapłaty akcyzy od paliw silnikowych lub gazu z innych przyczyn wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym
 • urzędu celno-skarbowego w terminie określonym dla należności celnych, czyli 10 dni od dnia odprawy – w przypadku importu paliw silnikowych lub gazu

W tym samym terminie powstaje obowiązek zapłacenia opłaty paliwowej obliczonej i wykazanej w informacji.

 1. Odzyskaj zabezpieczenie akcyzowe lub celne

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego, odpowiednio w całości lub części, na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, w całości lub części, wygasły lub nie mogą już powstać oraz po przedłożeniu przez ten podmiot oryginału karty do saldowania, na której dokonano obciążenia tego zabezpieczenia generalnego.

W przypadku przemieszczania przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyjątkiem przemieszczania ich do składu podatkowego, który jest prowadzony przez ten podmiot, oraz w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego wysyłającego, innego niż prowadzący skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego po uzyskaniu potwierdzenia odbioru tych wyrobów przez ich odbiorcę.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, dotyczące wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, gdy towary te zostaną przez podmioty zużyte na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia. Zwolnienie następuje po dostarczeniu dokumentacji wynikającej z prowadzonej ewidencji, potwierdzającej zużycie wyrobów akcyzowych.

Zwolnienia zabezpieczenia celnego w sytuacji importu dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego po potwierdzeniu zapłaty opłaty paliwowej.

Zwolnienie zabezpieczenia akcyzowego, podobnie jak jego obciążenie, w przypadku prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy i zarejestrowanego wysyłającego może następować automatycznie z wykorzystaniem systemu OSOZ2 oraz EMCS PL2 (dotyczy przemieszczeń paliwa w procedurze zawieszenia poboru akcyzy).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Karta zawiera m. in.:

- dane podmiotu;

- kwotę i formę zabezpieczenia;

- kwoty powstałych lub mogących powstać zobowiązań;

- kwoty zwolnione z zabezpieczeń.

Wzór karty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Termin

W momencie stwierdzenia, że obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, w całości lub części, wygasł lub nie będzie mógł już powstać (np. wskutek uiszczenia wspomnianej opłaty) oraz po przedłożeniu przez zainteresowany podmiot oryginału karty do saldowania.

Ile zapłacisz

W 2020 r. stawki opłaty paliwowej wynoszą:

 • 155,49 zł za 1000 litrów benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami
 • 323, 34 zł za 1000 litrów olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa
 • 187,55 za 1000 kilogramów gazów i innych wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN

Uwaga! Opłatę paliwową zawsze wpłacaj na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Jak możesz się odwołać

Do opłaty paliwowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Oznacza to, że informacja w sprawie opłaty paliwowej może być korygowana na analogicznych zasadach jak każda deklaracja podatkowa. W rezultacie skorygowanie informacji może następować przez złożenie korygującej informacji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Warto wiedzieć

Opłata emisyjna

Jeśli sprowadzasz lub produkujesz paliwa silnikowe, to oprócz opłaty paliwowej musisz uiszczać opłatę emisyjną. Przeczytaj jak zapłacić opłatę emisyjną.

Czy ta strona była przydatna?