Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wiążąca informacja taryfowa WIT

Sprowadzasz towary z zagranicy i masz trudności z określeniem ich kodu taryfowego (CN, TARIC)? Stosujesz kod inny niż pozostali przedsiębiorcy? Masz wątpliwości, że stosowany kod jest prawidłowy? Wystąp o wydanie wiążącej informacji taryfowej WIT.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o wydanie WIT może zostać złożony przez podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim UE dla potrzeb przywozu towarów na obszar Unii Europejskiej lub wywozu poza jej obszar. Niezbędne jest wpisanie we wniosku swojego numeru EORI. Uzyskaj numer EORI.

Uzyskaną uprzednio decyzję WIT możesz też wykorzystać przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT, gdzie również stosuje się kod CN.

Przeczytaj więcej o WIT.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji taryfowej WIT

Wniosek o wydanie wiążącej informacji taryfowej złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa lub w siedzibie głównej przy ulicy Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa). Wzór wniosku znajdziesz poniżej.

Wniosek możesz złożyć wyłącznie w formie papierowej. Składanie wniosków w formie elektronicznej przewidywane jest od października 2018 r.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- dane wnioskodawcy,

- opis towaru i jego nazwę handlową,

- wskazanie nomenklatury celnej,

- proponowany kod oraz informacje o innych WIT-ach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać szczegółowy opis towarów pozwalający na ustalenie ich tożsamości i dokonanie klasyfikacji w nomenklaturze celnej, skład towarów oraz wszelkie metody badania stosowane dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie klasyfikacji, wszelkie próbki, fotografie, plany, katalogi lub inne dostępne dokumenty mogące pomóc organom celnym w dokonaniu właściwej klasyfikacji towaru w nomenklaturze celnej, dołączone w formie załączników.

  • W przypadku produktów z grupy towarów rolno-chemicznych niezbędne są dokładne dane od producenta o składzie surowcowym towaru (do 100%), technologii jego wytwarzania, informacje o zastosowaniu produktu i sposobie jego wykorzystania, dozowania, rodzaju i wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań itp.
  • W odniesieniu do towarów przemysłowych, takich jak maszyny, urządzenia, pojazdy itp., do wniosku należy dołączyć wszelkie dane techniczne, opis budowy i zasady działania, rysunki, dokumentację techniczną, fotografie oraz wskazać zasadniczą funkcję i przeznaczenie.
  • W niektórych przypadkach do wniosku wymagane będzie załączenie próbek towaru (głównie dotyczy to grupy towarów rolno-chemicznych).
  • Uwaga! Nie należy przesyłać próbek o specjalnym charakterze, np. leków pod specjalnym nadzorem (w tym narkotyków) czy substancji radioaktywnych.

2. Otrzymasz wiążącą informację taryfową (WIT)

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu, że zawiera on wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji, wyda decyzję WIT, w której określi kod nomenklatury (CN, TARIC, nomenklatury refundacji lub innej) dla Twojego towaru. Określenie klasyfikacji w decyzji WIT ułatwia w obrocie towarowym z zagranicą prawidłowe określenie kwoty należności celnych, tj. stawki celnej, podatku VAT i ewentualnie podatku akcyzowego oraz ograniczeń związanych z obrotem tym towarem z krajami trzecimi.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- dane wnioskodawcy,

- opis towaru i jego nazwę handlową,

- wskazanie nomenklatury celnej,

- kod towaru.

Wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 3 lata od dnia, w którym stała się skuteczna.

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne jednego z państw członkowskich jest ważna na całym obszarze celnym Unii Europejskiej. Wszystkie decyzje WIT wydane przez państwa członkowskie są publikowane w centralnej bazie EBTI (European Binding Tariff Information).

Wiążąca informacja taryfowa wiąże w zakresie klasyfikacji taryfowej organy celne w stosunku do posiadacza decyzji WIT w odniesieniu do towarów, które mają być objęte zgłoszeniem celnym. Jednocześnie, posiadacz decyzji WIT ma obowiązek zastosowania w zgłoszeniu celnym klasyfikacji określonej w decyzji WIT i obowiązek podania numeru decyzji WIT w polu 44 zgłoszenia wraz z numerem kodu dokumentu – C626.

Termin

Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest na piśmie w możliwie krótkim terminie, nie później niż w terminie 120 dni od daty przyjęcia wniosku, tj. od chwili, w której organ celny stwierdzi, że wniosek zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Ile zapłacisz

Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz, możesz być wezwany do wpłacenia określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek. W tej kwestii Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie przekaże ci informację o obciążeniu ciebie ewentualnymi kosztami badania.

W przypadku, gdy działasz przez pełnomocnika, jesteś zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek urzędu miejskiego właściwego dla siedziby organu wydającego WIT, tj. Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz.

Ile będziesz czekać

Wiążąca informacja wydawana jest na piśmie w możliwie krótkim terminie, nie później  niż w terminie 120 dni od daty przyjęcia wniosku, tj. od chwili, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie stwierdzi, że wniosek zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Jeżeli Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nie może dotrzymać terminu przewidzianego na wydanie decyzji WIT, informuje o tym wnioskodawcę przed upływem tego terminu, podając przyczyny oraz wskazując dodatkowy okres, który uznaje za niezbędny do wydania decyzji. Ten dodatkowy okres nie przekracza 30 dni, jeżeli nie przewidziano inaczej.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 44 Unijnego Kodeksu Celnego, każda osoba ma prawo odwołać się od decyzji organów celnych w zakresie stosowania przepisów prawa celnego, która dotyczy bezpośrednio i indywidualnie tej osoby. Przepisy dotyczące stosowania postępowania odwoławczego określają państwa członkowskie.

Do postępowania w sprawach celnych, w tym do postępowania odwoławczego w sprawie wiążącej informacji taryfowej (WIT), stosuje się przepisy ustawy Prawo celne. Organem odwoławczym jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że  decyzja WIT może wcześniej stracić ważność, jeżeli stanie się niezgodna z prawem, tj. ze zmianami w Taryfie celnej lub z klasyfikacją określoną w tzw. rozporządzeniu klasyfikacyjnym. Utrata ważności decyzji WIT nie następuje z mocą wsteczną.

Decyzja WIT może zostać unieważniona, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawcę.

Decyzja WIT może zostać cofnięta, gdy przestaje być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur wynikającą z Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej (CN), wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych, Opinii klasyfikacyjnych lub zmian Not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).

Czy ta strona była przydatna?