Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wiążąca informacja taryfowa WIT

Sprowadzasz towary z zagranicy i masz trudności z określeniem ich kodu taryfowego (CN, TARIC)? Stosujesz kod inny niż pozostali przedsiębiorcy? Masz wątpliwości, że stosowany kod jest prawidłowy? Wystąp o wydanie wiążącej informacji taryfowej WIT.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

WIT to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie kodu dotyczącego towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej. 

Kto może się ubiegać o wydanie decyzji WIT

Wniosek o wydanie WIT może zostać złożony przez podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim UE dla potrzeb przywozu towarów na obszar Unii Europejskiej lub wywozu poza jej obszar. Niezbędne jest wpisanie we wniosku swojego numeru EORI.

Zobacz jak uzyskać numer EORI.

Korzyści wynikające z posiadania decyzji WIT

 • ułatwia i gwarantuje prawidłowe deklarowanie należności celnych
 • jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej
 • skraca czas odprawy celnej
 • można ją wykorzystać przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT, gdzie również stosuje się kod CN

Przeczytaj więcej o WIT.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji taryfowej WIT

Wniosek o wydanie wiążącej informacji taryfowej złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa lub w siedzibie głównej przy ulicy Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa). Wzór wniosku znajdziesz poniżej.

Wniosek możesz złożyć wyłącznie w formie papierowej. Składanie wniosków w formie elektronicznej przewidywane jest od października 2018 r.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- dane wnioskodawcy,

- opis towaru i jego nazwę handlową,

- wskazanie nomenklatury celnej,

- proponowany kod oraz informacje o innych WIT-ach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać szczegółowy opis towarów pozwalający na ustalenie ich tożsamości i dokonanie klasyfikacji w nomenklaturze celnej, skład towarów oraz wszelkie metody badania stosowane dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie klasyfikacji, wszelkie próbki, fotografie, plany, katalogi lub inne dostępne dokumenty mogące pomóc organom celnym w dokonaniu właściwej klasyfikacji towaru w nomenklaturze celnej, dołączone w formie załączników.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek:

 • w przypadku produktów z grupy towarów rolno-chemicznych podaj dokładne dane od producenta o składzie surowcowym towaru (do 100%), technologii jego wytwarzania, informacje o zastosowaniu produktu i sposobie jego wykorzystania, dozowania, rodzaju i wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań, itp.
 • w odniesieniu do towarów przemysłowych, takich jak maszyny, urządzenia, pojazdy itp., do wniosku dołącz wszelkie dane techniczne, opis budowy i zasady działania, rysunki, dokumentację techniczną, fotografie oraz wskaż zasadniczą funkcję i przeznaczenie
 • w niektórych przypadkach, do wniosku wymagane będzie załączenie próbek towaru (głównie dotyczy to grupy towarów rolno-chemicznych). Uwaga! Nie przesyłaj próbek o specjalnym charakterze, np. leków pod specjalnym nadzorem (w tym narkotyków) czy substancji radioaktywnych

2. Otrzymasz wiążącą informację taryfową (WIT)

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu, że zawiera on wszelkie potrzebne informacje, wyda decyzję WIT, w której określi kod nomenklatury (CN, TARIC, nomenklatury refundacji lub innej) dla twojego towaru. Określenie klasyfikacji w decyzji WIT ułatwia, w obrocie towarowym z zagranicą, prawidłowe określenie kwoty należności celnych, tj. stawki celnej, podatku VAT i ewentualnie podatku akcyzowego. Dzięki temu ustalisz też, czy towar może być przywieziony lub wywieziony za granicę bez żadnych ograniczeń.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- dane wnioskodawcy,

- opis towaru i jego nazwę handlową,

- wskazanie nomenklatury celnej,

- kod towaru.

Wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 3 lata.

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne jednego z państw członkowskich jest ważna na całym obszarze celnym Unii Europejskiej. Wszystkie decyzje WIT wydane przez państwa członkowskie są publikowane w centralnej bazie EBTI (European Binding Tariff Information).

Organy celne muszą zastosować kod określony w wiążącej informacji taryfowej podczas odprawy celnej towarów.

Twoim obowiązkiem jest podanie w zgłoszeniu celnym:

 • klasyfikacji określonej w decyzji WIT
 • numeru decyzji WIT w polu 44 zgłoszenia wraz z numerem kodu dokumentu – C626

Ile zapłacisz

Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe badania laboratoryjne lub ekspertyzy, urząd wezwie cię do wpłacenia określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek.

W przypadku, gdy działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić opłatę skarbową 17 zł, na rachunek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz.

Ile będziesz czekać

Wiążąca informacja taryfowa jest wydawana w możliwie krótkim terminie, maksymalnie w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku, tj. od chwili, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie stwierdzi, że wniosek zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Jeżeli Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nie może dotrzymać terminu wydania decyzji, poinformuje cię o tym przed upływem tego terminu, podając przyczyny oraz wskazując dodatkowy czas potrzebny do wydania decyzji. Ten dodatkowy termin nie powinien przekroczyć 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 44 Unijnego Kodeksu Celnego, każda osoba ma prawo odwołać się od decyzji organów celnych w zakresie stosowania przepisów prawa celnego, która dotyczy bezpośrednio i indywidualnie tej osoby. Ma na to 14 dni. Przepisy dotyczące stosowania postępowania odwoławczego określają państwa członkowskie.

Do postępowania w sprawach celnych, w tym do postępowania odwoławczego w sprawie wiążącej informacji taryfowej, stosuje się przepisy ustawy Prawo celne. Organem odwoławczym jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Warto wiedzieć

Utrata ważności decyzji WIT

Pamiętaj, że decyzja WIT może wcześniej stracić ważność, jeżeli stanie się niezgodna z prawem, tj. ze zmianami w Taryfie celnej (mają miejsce co roku) lub z klasyfikacją określoną w tzw. rozporządzeniu klasyfikacyjnym. Utrata ważności decyzji WIT nie następuje z mocą wsteczną.

Unieważnienie decyzji WIT

Decyzja WIT może zostać unieważniona, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawcę. Unieważnienie wywołuje skutki od momentu wydania WIT-u.

Cofnięcie decyzji WIT

Decyzja WIT może zostać cofnięta, gdy przestaje być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur, wynikającej z:

 • not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej (CN)
 • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych
 • opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS)

Czy ta strona była przydatna?