Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Sprowadzasz towary spoza UE i nie chcesz płacić podatku VAT z tytułu importu towarów? Powiadom naczelnika urzędu celno-skarbowego o tym, że zamierzasz rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K. Rozliczając podatek w ten sposób, wykaż go w deklaracji podatkowej jako podatek należny i naliczony, co spowoduje, że nie zapłacisz tego podatku.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może rozliczać podatek VAT należny z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K

Każdy podatnik będący importerem, który zawiadomi pisemnie naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o takim zamiarze.

Aby skorzystać z tego rozliczenia importer powinien:

1) być czynnym podatnikiem podatku VAT;

2) przedstawić w urzędzie celno-skarbowym, w którym dokonywana będzie odprawa towarów:

a) zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa;

b) potwierdzenie zarejestrowania go jako podatnika VAT czynnego.

Wymóg przedstawienia przez importera ww. dokumentów, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Oświadczenia te, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Dokumenty wymienione w podpunkcie a) i b) powinny być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą importu.

Ważne!

Rozliczenie podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dotyczy:

a) towarów objętych  uproszczeniem określonym w art. 166 lub art. 182 Unijnego kodeksu celnego którego realizacja jest uzależniona od wydania pozwolenia a okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Pozwolenie może posiadać sam importer lub działać przez przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego lub

b) importerów posiadających status AEO działających we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz których  zgłoszenie celne jest składane przez przedstawiciela bezpośredniego.

Bardzo ważne:

Przedstaw deklarację podatkową w urzędzie celno-skarbowym

Deklarację podatkową, w której rozliczasz podatek VAT z tytułu importu towarów musisz przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w terminie 4 miesięcy po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli naruszysz ten termin tracisz prawo do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów  w deklaracji podatkowej i podatek ten musisz zapłacić wraz z odsetkami.

Prawo do rozliczenia podatku może być ci odebrane nawet na okres 36 miesięcy, jeśli termin ten będziesz naruszał.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadom organ przed początkiem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), od którego będziesz rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy celno-skarbowe

Dla odpraw celnych towarów w kraju

Zawiadomienie o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów możesz złożyć do naczelnika urzędu celno-skarbowego w Polsce – tam gdzie dokonujesz odprawy celnej.

Dla odpraw celnych towarów w innym państwie UE

Zawiadomienie o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu nie dotyczy odpraw dokonywanych w innym państwie UE.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce odprawy celnej.

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K

Zawiadomienie złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego, właściwego dla miejsca importu towarów. Podobne zawiadomienie złóż do urzędu skarbowego, w którym rozliczasz podatek VAT.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie zawiera dane zawiadamiającego oraz informację o zamiarze przystąpienia do rozliczenia podatku VAT w imporcie towarów w deklaracji podatkowej z podaniem miesiąca od którego ta czynność będzie miała miejsce. W zawiadomieniu można czy zawiadamiający spełnia pozostałe kryteria (jest podatnikiem podatku VAT i nie ma zaległości z opłatami stanowiącymi dochód budżetu państwa).

Oprócz zawiadomienia, urząd celno-skarbowy, w którym dokonujesz odprawy może wymagać również, abyś dostarczył:

a) zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub oświadczenia o tej samej treści. Oświadczenia te, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

b) potwierdzenie zarejestrowania twojej firmy jako podatnika VAT czynnego.

Dokumenty te mogą być przesłane  listownie lub dostarczone osobiście. Musisz je przekazać – najpóźniej przed pierwszym importem towarów rozliczanym w deklaracji VAT-7, VAT-7K.

Ważne! Dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą importu.

Termin

Zawiadom organ przed początkiem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), od którego będziesz rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Pilnuj, aby nie mieć zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego

Aby zachować prawo do rozliczania podatku z tytułu importu w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, składaj co 6 miesięcy zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Możesz zrezygnować z rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej

Aby zrezygnować z rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej zawiadom o tym naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego. Musisz to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał).

Czy ta strona była przydatna?