Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej

Sprowadzasz towary spoza UE i nie chcesz płacić podatku VAT z tytułu importu towarów? Powiadom naczelnika urzędu skarbowego o tym, że zamierzasz rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K. Rozliczając podatek w ten sposób, wykaż go w deklaracji jako podatek należny i naliczony, co spowoduje, że nie zapłacisz tego podatku.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może rozliczać podatek VAT należny z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K

Każdy podatnik będący importerem, który zawiadomi pisemnie naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o takim zamiarze.

Aby skorzystać z tego rozliczenia importer powinien:

1) być czynnym podatnikiem podatku VAT;

2) przedstawić w urzędzie celno-skarbowym, w którym dokonywana będzie odprawa towarów:

a) zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa;

b) potwierdzenie zarejestrowania go jako podatnika VAT czynnego.

Wymóg przedstawienia przez importera ww. dokumentów, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Oświadczenia te, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Dokumenty wymienione w podpunkcie a) i b) powinny być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą importu.

Ważne!

Rozliczenie podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dotyczy:

a) towarów objętych  uproszczeniem określonym w art. 166 lub art. 182 Unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest uzależniona od wydania pozwolenia a okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Pozwolenie może posiadać sam importer lub działać przez przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego

lub

b) importerów posiadających status AEO działających we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz których zgłoszenie celne jest składane przez przedstawiciela bezpośredniego.

Bardzo ważne!

Przedstaw deklarację podatkową w urzędzie celno-skarbowym

Deklaracje podatkową, w której rozliczasz podatek VAT z tytułu importu musisz przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowym w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli naruszysz ten termin tracisz prawo do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej i podatek ten musisz zapłacić wraz z odsetkami.

Prawo do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej może być ci odebrane nawet na okres 36 miesięcy, jeśli termin ten będziesz naruszał.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadom organ przed początkiem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), od którego będziesz rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy skarbowe
  • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zawiadomienie złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojej siedziby.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

  • oddział w Polsce
  • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
  • firmę z kapitałem zagranicznym

zawiadomienie złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K

Zawiadomienie złóż do urzędu skarbowego, w którym rozliczasz podatek VAT (zgodnie z siedzibą twojej firmy). Podobne zawiadomienie złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca importu towarów.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie zawiera dane zawiadamiającego oraz informację o zamiarze przystąpienia do rozliczenia podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej z podaniem miesiąca od którego ta czynność będzie miała miejsce.

Termin

Zawiadom organ przed początkiem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), od którego będziesz rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Możesz zrezygnować z rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów  w deklaracji podatkowej

Aby zrezygnować z rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej zawiadom o tym naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego. Musisz to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał).

Czy ta strona była przydatna?