Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na uszlachetnianie czynne

Chcesz przywozić do Polski towary spoza Unii Europejskiej, które wykorzystasz następnie do wytworzenia produktów gotowych na eksport i nie uiszczać za nie należności celnych przywozowych? Musisz uzyskać pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. Szczegółów dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Procedura uszlachetniania czynnego to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując ją możesz przywozić czasowo na obszar celny Unii towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. przetwarzania, montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, musisz wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na korzystanie z tej procedury. Może to zrobić osoba, która:

 • przeprowadza procesy przetwarzania lub je organizuje
 • ma siedzibę na obszarze celnym UE
 • w dotychczasowej działalności związanej z przywozem lub wywozem towarów rzetelnie wywiązywała się z obowiązków określonych w przepisach prawa celnego i podatkowego

Z wnioskiem nie może wystąpić osoba, która:

 • naruszyła w poważny lub powtarzający się sposób przepisy prawa celnego lub podatkowego
 • zalega z płatnościami cła oraz podatków
 • prowadzona jest wobec niej egzekucja lub postępowanie upadłościowe
 • nie zapewnia prawidłowego wykonywania procesów uszlachetniania (np. naruszyła terminy poprzedniego pozwolenia)

Uwaga!

W niektórych przypadkach  wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego możesz również sporządzić na podstawie zgłoszenia celnego (jest to tzw. skrócona forma wniosku). W takim przypadku we wniosku należy umieścić odpowiednie dane o których mowa w art. 55 pkt 8 rozporządzenia 2016/341 oraz w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” (w punkcie 20 w „Części VI – Szczególne przypadki postępowania). Taka forma pozwolenia nie może być stosowana, jeżeli przedmiotem procedury miałyby być towary wymienione w załączniku 71-02 do rozporządzenia 2015/2446, czyli tzw. „towary wrażliwe”).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed planowanym przywozem towarów nieunijnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe

Wniosek (który nie został sporządzony na podstawie zgłoszenia celnego) złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego według miejsca, w którym:

–  są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania,

–  są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z tiret pierwsze,

Z upoważnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku może być prowadzone w delegaturze urzędu celno-skarbowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym zarządzeniu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Do czasu uruchomienia elektronicznego wniosku na portalu PUESC (najpóźniej do października 2019 r.), wniosek możesz złożyć papierowo lub elektronicznie poprzez biznes.gov.pl.

Dokumenty

Do wniosku dołącz również:

 • dokumenty poświadczające zasadność podanego przez Ciebie kodu warunków ekonomicznych lub udowadniające spełnienie warunków ekonomicznych;
 • informację, czy którykolwiek z produktów przetworzonych jest odpadem w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.

Termin

Wniosek złóż przed planowanym przywozem towarów nieunijnych.

 1. Złóż zabezpieczenie celne

Zabezpieczenie musisz złożyć wtedy, kiedy sprowadzany towar jest objęty cłem. Zabezpieczenia nie musisz składać jeżeli zostałeś z tego obowiązku zwolniony.

Wysokość zabezpieczenia określi urząd. Jego kwota będzie równa kwocie cła. Jeżeli nie można ustalić dokładnej kwoty zabezpieczenia, określa się je w maksymalnej kwocie w jakiej cło będzie wymagane w chwili objęcia towaru procedurą uszlachetniania.

Zabezpieczenie złóż:

 • w formie gotówki;
 • w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

Kwota zabezpieczenia celnego, powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument potwierdzający, że:

 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe

- nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT. Dokument ten może przyjąć formę oświadczenia. Musisz składać je co 6 miesięcy.

Zabezpieczenie generalne (a więc pokrywające więcej niż jedną operację i wymagające uzyskania odrębnego pozwolenia na jego złożenie) złóż najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej operacji. Zabezpieczenie pojedyncze złóż przed rozpoczęciem każdej operacji. Po złożeniu zabezpieczenia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Potwierdzenie zawiera:

 • określenie urzędu celno-skarbowego,
 • dane osoby składającej zabezpieczenie,
 • sposób, termin i wysokość złożenia zabezpieczenia,
 • datę złożenia zabezpieczenia,
 • termin ważności zabezpieczenia,
 • pouczenie,
 • podpisy składającego i przyjmującego zabezpieczenie.

Twoje zabezpieczenie zostanie zarejestrowane w systemie (System OSOZ2) i otrzyma niepowtarzalny, 17-to znakowy numer - GRN (jeśli będzie to zabezpieczenie generalne). Urząd może monitorować i saldować twoje zabezpieczenie generalne w systemie OSOZ2. W przypadku złożenia jednego lub wielu zabezpieczeń pojedynczych, będą one rejestrowane w systemie ZEFIR 2 dla każdej operacji.

Termin

Przed wydaniem pozwolenia.

 1. Dostaniesz pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego

Urząd wyda ci pozwolenie maksymalnie na 5 lat. W przypadku wrażliwych towarów rolnych (ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu 2015/2446), termin ten nie może przekroczyć 3 lat.

Jeśli urząd miałby wydać ci niekorzystną decyzję to wcześniej powiadomi cię o tym i da ci możliwość przedstawienia swojego stanowiska (prawo do bycia wysłuchanym). Na przedstawienie swoich racji masz zazwyczaj 30 dni. Po upływie tego terminu urząd wyda ci:

 • pozwolenie (jeśli przekonałeś go do swoich racji)
 • decyzje odmowną

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz najpóźniej w ciągu 120 dni od dnia przyjęcia wniosku o udzielenie pozwolenia, jeśli pozwolenie to obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie.

Gdy pozwolenie takie obejmuje tylko jedno państwo członkowskie, to otrzymasz je najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia wniosku. Termin może być wydłużony np. jeśli zachodzi konieczność sprawdzenia warunków ekonomicznych na poziomie unijnym.

Jak możesz się odwołać

Odwołać możesz się do dyrektora izby administracji skarbowej. W odwołaniu musisz wskazać zarzuty przeciw decyzji, podać co ci się w niej nie podoba oraz wskazać dowody. Masz na to 14 dni od dnia w którym doręczono ci decyzję.

Warto wiedzieć

Obrót ekwiwalentny (zamienniki towarów)

W tym wariancie procedury do wytworzenia produktów przetworzonych możesz wykorzystać tzw. towary ekwiwalentne zamiast towarów nieunijnych sprowadzanych z zagranicy i obejmowanych procedurą uszlachetniania czynnego.

Towary ekwiwalentne (będące towarami unijnymi) muszą mieć identyczne:

 • parametry techniczne
 • ośmiocyfrowe kody nomenklatury scalonej
 • jakość handlową

jak towary nieunijne pochodzące z importu.

Uprzedni wywóz

Przy obrocie ekwiwalentnym istnieje też opcja uprzedniego wywozu. To odwrócenie kolejności operacji w procedurze:

 1. najpierw wywozisz produkty, które miały powstać ze sprowadzanych towarów (w ich miejsce użyto krajowych zamienników)
 2. potem sprowadzasz zamówione za granicą towary, które (np. jako spóźnione) nie mogły zostać użyte do procesów przetwarzania w ramach realizowanej procedury uszlachetniania

Musisz mieć zgodę (pozwolenie) urzędu, żeby korzystać z towarów ekwiwalentnych (obrotu ekwiwalentnego), w tym z opcji uprzedniego wywozu.

Jak zamknąć procedurę

Musisz ją zamknąć w terminie podanym w pozwoleniu. Procedura uszlachetniania czynnego może zostać zamknięta na przykład poprzez wyprowadzenie poza obszar celny Unii (powrotny wywóz) towarów nią objętych lub produktów przetworzonych albo poprzez objęcie ich kolejną procedurą celną (np. dopuszczenie do obrotu).

Jak rozliczyć procedurę

Jeśli korzystasz z tej procedury, to musisz się z niej rozliczyć. Masz na to 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury. Polega to na przekazaniu do wskazanego w pozwoleniu kontrolnego urzędu celnego tzw. rozliczenia zamknięcia. Urząd może przedłużyć ten termin do 60 dni na twój wniosek. Przeczytaj co powinno zawierać rozliczenie zamknięcia.

Ewidencja

Stosowanie procedury uszlachetniania czynnego wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, która zatwierdzana jest przez organ celny.

Ewidencja może być prowadzona w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji, np. jej wygląd ustal z urzędem celno-skarbowym.

Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury uszlachetniania czynnego, w szczególności w odniesieniu do:

 • identyfikacji towarów objętych tą procedurą
 • ich statusu celnego
 • przemieszczeń towarów (np. do podwykonawcy)
 • produktów przetworzonych

Obowiązek informowania

Masz obowiązek informować naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie, o wszelkich okolicznościach zaistniałych po wydaniu pozwolenia, a mogących wpływać na jego dalsze obowiązywanie lub na jego treść.

Czy ta strona była przydatna?