Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj się w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)

Prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych? Musisz zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego. Poniżej zobacz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Takie zgłoszenie musisz też złożyć, jeśli zamierzasz handlować samochodami osobowymi.

Obowiązek rejestracji dotyczy cię, jeśli:

 • prowadzisz skład podatkowy
 • jesteś zarejestrowanym odbiorcą
 • masz zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego
 • kupujesz banderole podatkowe
 • zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (na przykład gdy produkujesz leki, artykuły spożywcze, lub korzystasz z oleju opałowego lub gazu do celów opałowych)
 • wykorzystujesz wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy (na przykład benzen, toluen do produkcji farb i lakierów)
 • sprowadzasz wyroby akcyzowe i samochody osobowe z UE.

Uwaga! Od 1 lutego 2018 roku wyrobami akcyzowymi są również: płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, które dostarczają aerozol bez spalania tytoniu lub suszu tytoniowego (np. inhalatory uwalniające nikotynę po podgrzaniu tytoniu lub suszu tytoniowego) i musza one posiadać banderole podatkowe.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Rejestracji dokonaj przed dniem wykonania:

 • pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą
 • pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
 • pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym

Rejestracja powinna objąć także przedsiębiorstwo w spadku, gdy:

 • zarząd sukcesyjny został ustanowiony dopiero po śmierci przedsiębiorcy
 • zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony, a przedsiębiorstwo w spadku będzie prowadzić spadkobierca

Gdzie załatwisz sprawę

1. Jeśli  produkujesz lub używasz wyroby akcyzowe to zarejestruj się w tym urzędzie skarbowym, który jest właściwy ze względu na miejsce produkcji lub użycia tych wyrobów

2. Jeśli prowadzisz działalność na terenie właściwości różnych urzędów skarbowych, to zarejestruj się w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:

 • siedziby twojej firmy – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
 • zamieszkania – w przypadku osób fizycznych

Wskazówka: jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w różnych miejscach, to możesz samodzielnie wybrać urząd skarbowy. W tym celu złóż druk AKC-R do dwóch urzędów skarbowych: do wybranego przez siebie urzędu oraz do urzędu, który był ci przypisany (w druku AKC-R zakreśl pole A.5.3).

Sprawdź, gdzie załatwisz sprawęDOCX


Urzędami właściwymi miejscowo dla przedsiębiorstwa w spadku są urzędy właściwe dla zmarłego przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera w szczególności następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,

- adres siedziby lub zamieszkania,

- określenie rodzaju prowadzonej działalności, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub zerową stawką akcyzy – również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Termin

Rejestracji dokonaj przed dniem wykonania:

 • pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą
 • pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
 • pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym

Rejestracja powinna objąć także przedsiębiorstwo w spadku, gdy:

 • zarząd sukcesyjny został ustanowiony dopiero po śmierci przedsiębiorcy
 • zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony, a przedsiębiorstwo w spadku będzie prowadzić spadkobierca

 1. Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie rejestracyjne

Jeśli twoje zgłoszenie rejestracyjne będzie niepełne lub będzie posiadało błędy, urząd wezwie cię do ich usunięcia lub wyjaśnienia. Jeśli nie odpowiesz w terminie 7 dni, urząd pozostawi sprawę bez rozpatrzenia.

 1. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyda ci pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Ma na to 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Potwierdzenie zawiera dane podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
 • adres siedziby lub zamieszkania,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których podmiot prowadzi działalność gospodarczą,
 • informacje dotyczące poboru lub zwolnienia z opłaty skarbowej.

Ile zapłacisz

170 zł

Opłatę zapłać w chwili składania zgłoszenia. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz zgłoszenie rejestracyjne AKC-R. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.

Przykład: jeśli zgłoszenie składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Warto wiedzieć

Rejestracja pośredniczących podmiotów węglowych lub pośredniczących podmiotów gazowych

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu węglem (pośredniczący podmiot węglowy) lub handlu gazem (pośredniczący podmiot gazowy), zamiast zgłoszenia rejestracyjnego, złóż powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu lub przetwarzania suszu tytoniowego (pośredniczący podmiot tytoniowy) musisz uzyskać wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Wykreślenie z rejestru podatników podatku akcyzowego

Zgłoś w urzędzie skarbowym na formularzu AKC-Z (PDF), jeśli przestaniesz:

 • wykonywać czynności opodatkowane akcyzą
 • prowadzić działalność z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych

Masz na to 7 dni od zamknięcia takiej działalności.

Podobny obowiązek spoczywa na spadkobiercach po śmierci przedsiębiorcy, jeśli za jego życia nie został ustanowiony zarządca sukcesyjny. W tym przypadku spadkobierca:

 • informuje urząd skarbowy o śmierci przedsiębiorcy, gdy zarządca będzie powołany (może to nastąpić w terminie 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy)
 • składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli zakłada się, że zarząd sukcesyjny nie będzie powołany

Rejestracja, a obowiązek składania deklaracji akcyzowych

Złożenie formularza AKC-R nie oznacza, że musisz składać deklaracje akcyzowe. Taki obowiązek dotyczy głównie podatników, a więc przedsiębiorców produkujących, sprzedających lub sprowadzających wyroby akcyzowe z zagranicy. Deklaracji natomiast nie muszą składać podmioty odbierające lub zużywające wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy. Przykładowo, deklaracji akcyzowych mimo, że są  zarejestrowani w zakresie podatku akcyzowego, nie składają:

 • przedsiębiorcy nabywający alkohol do produkcji spożywczej (np. do wypieku ciast), wytwarzania leków, octu lub aromatów spożywczych
 • kupujący gaz propan-butan na cele grzewcze
 • kupujący rozpuszczalniki organiczne do produkcji fabr i lakierów.

Czy ta strona była przydatna?