Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczanie VAT przy eksporcie towarów poza Unię Europejską

Eksport towarów podlega opodatkowaniu VAT, ale po spełnieniu określonych warunków do sprzedaży eksportowej możesz zastosować stawkę 0%. Warunkiem zastosowania zerowej składki jest otrzymanie – przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy – dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. 

Dokumentem celnym potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium UE i umożliwiającym zastosowanie stawki VAT 0%, jest najczęściej  elektroniczny komunikat  IE-599 przesłany przez urząd celno-skarbowy właściwy dla wywozu towaru. Dokument ten powinieneś uzyskać przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy (tj. za okres w którym powstał obowiązek podatkowy w eksporcie). Jeżeli w tym terminie z jakiś względów nie będziesz posiadał tego dokumentu, eksport będziesz mógł wykazać dopiero w okresie następnym (o ile uzyskasz w/w dokument poświadczający wywóz towaru). Jeśli nadal nie otrzymasz w tym okresie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza Unię Europejską, do eksportu towaru będziesz zastosować stawkę krajową VAT – 23%. Jeśli otrzymasz dokument potwierdzający wywóz towaru w okresie późniejszym, będziesz mógł złożyć stosowną korektę deklaracji VAT.

Może być nim:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Uwaga! Jeśli dostawa jest realizowana w ramach eksportu pośredniego (np. z innego kraju UE) dokumenty te mogą się różnic od polskich.

Co zrobić, jeśli nie mam potwierdzenia wywozu towaru poza UE

Jeśli przed upływem terminu złożenia deklaracji za miesiąc, w którym dokonałeś sprzedaży eksportowej, nie otrzymasz dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE – nie wykazujesz eksportu w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli dokument ten nie wpłynie do ciebie również przed upływem terminu do złożenia deklaracji za kolejny miesiąc, to jesteś zobowiązany do wykazania dokonanej sprzedaży jako sprzedaży krajowej w rozliczeniu za ten drugi miesiąc (czyli z odpowiednią stawką VAT) i zapłacić podatek.

Pamiętaj jednak, że powyższą metodę możesz zastosować jeśli posiadasz dokument potwierdzający wywóz.

Jeśli otrzymasz dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE w terminie późniejszym, możesz dokonać korekty podatku należnego za okres, w którym go otrzymałeś Korekty tej dokonuje się na bieżąco i nie trzeba korygować deklaracji, w której wykazana została dostawa jako sprzedaż krajowa.

Jak powinieneś obliczyć VAT, jeśli nie otrzymałeś potwierdzenia wywozu tworu poza UE i musisz odprowadzić VAT? W takim przypadku podatek kwotę podatku VAT obliczasz, tak  jak przy sprzedaży krajowej. Jeżeli strony opodatkowanej transakcji określiły jej cenę, bez wskazania, że jest to wartość netto, do której należy doliczyć VAT, uznać należy, że jest to cena zawierająca w sobie tenże podatek. Należny podatek ustala się więc tzw. rachunkiem „w stu".

Faktura

Wystawiana jest z 0% stawką podatku. Może być wystawiona w obcej walucie.

Moment obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy w eksporcie powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (znaczenie tu mogą mieć reguły Incoterms).

Zaliczki

Jeżeli otrzymałeś całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów eksportu towarów, ciąży na tobie obowiązek podatkowy VAT. W określonych sytuacjach do zaliczek stosujesz stawkę 0% VAT. Możesz to zrobić, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymałeś tę zapłatę oraz posiadasz dokument potwierdzający wywóz towaru poza UE.

Przepis stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym, pod warunkiem, że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Jeśli nie spełnisz tych warunków, stosujesz stawkę VAT obowiązującą w Polsce.

Przykład

Aby zaliczka otrzymana przez ciebie w styczniu 2017 r. mogła być opodatkowana stawką podatku 0%, wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić do końca marca 2017 r., i dokument potwierdzający ten wywóz powinieneś otrzymać do końca marca 2017 r.. Jeżeli jednak wywóz nastąpił np. w marcu i do końca tego miesiąca nie będziesz dysponował jeszcze dokumentem potwierdzającym ten wywóz, w celu zachowania stawki 0%  powinieneś otrzymać ten dokument najpóźniej do 25 maja 2017 r.

Czy ta strona była przydatna?