Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczanie VAT przy eksporcie usług poza UE

W celu zidentyfikowania czy ma miejsce eksport usług, podobnie jak w przypadku importu usług, należy rozpoznać miejsce świadczenia usług zgodnie z przepisami ustawy o VAT. O miejscu opodatkowania usługi decyduje nie miejsce jej faktycznego wykonania, ale „miejsce jej świadczenia”.

Przy usłudze eksportowej, zobowiązanym do rozliczenia VAT jest zagraniczny nabywca. Dla polskiego usługodawcy jest ona wówczas czynnością niepodlegającą opodatkowaniu. Tak więc jeśli zgodnie z ustawą o VAT stwierdzimy, że miejscem świadczenia usługi jest kraj inny niż Polska, wówczas będzie miał miejsce eksport usługi (choć pojęcie to sensu stricto nie występuje w ustawie o VAT) i do rozliczenia podatku VAT będzie zobowiązany nabywca usługi w swoim kraju.

Rozliczenie i dokumentowanie eksportu usług

W przypadku eksportu usługi, polski przedsiębiorca powinien udokumentować wykonanie usługi fakturą bez naliczonej kwoty VAT należnego, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Nie jest z tego tytułu pozbawiony prawa do odliczenia VAT od poniesionych w kraju wydatków związanych ze świadczeniem tej usługi. Prawo do odliczenia VAT od poniesionych wydatków na realizację usługi przysługuje jednak tylko wtedy, gdy wykonanie tych usług w Polsce uprawnia do takiego odliczenia (czyli gdy podlegają one w Polsce opodatkowaniu VAT). Należy jednak prowadzić ewidencję dla celów podatku VAT oraz wartość świadczenia wykazać w deklaracji VAT-7 (w poz. 11), mimo że usługa nie podlega opodatkowaniu. Wartość usługi wykazuje się w deklaracji tylko wówczas, gdy w stosunku do świadczonej usługi podlegającej opodatkowaniu poza terytorium kraju przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub prawo zwrotu podatku naliczonego. Jeżeli zatem firma świadczyłaby usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta, która w Polsce podlega zwolnieniu z VAT, np. usługę szkoleniową, nie powinna jej wartości wykazywać w deklaracji VAT.

Dla celów dowodowych należy także dysponować dokumentami poświadczającymi fakt świadczenia usługi poza Polską i Unią Europejską. W szczególności bankowym dowodem zapłaty oraz umową i ew. dodatkowymi uzgodnieniami zawartymi z zagranicznym kontrahentem.

Termin na ujęcie w deklaracji VAT-7 usługi eksportowej

Przepisy ustawy o VAT nie określają, w którym miesiącu podatnik powinien ująć w deklaracji wartość świadczonych usług świadczonych poza granicami Polski i w związku z tym podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju. Jednak przyjęło się stanowisko organów skarbowych, że w przypadku świadczenia usług na rzecz zagranicznych kontrahentów należy postąpić tak samo, jak w przypadku świadczenia usług dla kontrahentów krajowych – wartość usług należy ująć w deklaracji za miesiąc, w którym powstałby obowiązek podatkowy, w przypadku, gdyby usługi były świadczone w kraju.

Rozliczenie eksportu usług w deklaracji podatkowej

Czynni podatnicy podatku VAT eksport usług poza UE muszą wykazać w deklaracji VAT-7 w polu nr 11. Z kolei nievatowcy nie muszą składać żadnych deklaracji w zakresie eksportu usług.

Czy ta strona była przydatna?