Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczanie VAT przy imporcie usług spoza UE

Jeśli stwierdzisz, że nabyta przez ciebie usługa od zagranicznego kontrahenta stanowi import usług, jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu jej realizacji na twoją rzecz. W związku z tym od ceny nabycia tej usługi (ceną nabycia jest wszystko to co zapłacisz za usługę jej dostawcy wraz kosztami dodatkowymi takimi jak prowizje, koszty transportu i ubezpieczenia oraz podatkami, cłami i innymi należnościami o podobnym charakterze ale bez udzielonych obniżek cen, rabatów, upustów, itp.) naliczysz podatek VAT o stawce 23%, który stanowić będzie podatek należny. Jeśli cena jest wyrażona w walucie obcej, to musisz ją przeliczyć na złote polskie wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Dniem powstania obowiązku podatkowego jest dzień wykonania usługi lub dzień dokonania zapłaty, jeśli była ona wcześniejsza niż wykonanie usługi. Jednocześnie, jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT i import usługi jest związany z działalnością opodatkowaną VAT, przysługuje ci odliczenie naliczonego podatku w tej samej kwocie.  Tym samym transakcja pod względem VAT staje się neutralna.

Terminy na rozliczenie VAT z tytułu importu

Pamiętaj, że warunkiem odliczenia VAT jest uwzględnienie kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za okres w którym powstał obowiązek podatkowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca,  w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy. Tak więc najprościej rozliczyć podatek należny i naliczony w jednej deklaracji.

Przykład

Usługa objęta importem została wykonana w lutym 2017 r. W deklaracji VAT za luty 2017 r. powinieneś wykazać  podatek należny, jak również możesz od razu wykazać podatek naliczony.

Problem pojawia się, gdy podatek należny nie został rozliczony w terminie. Wówczas podatek należny musisz wykazać poprzez korektę deklaracji za okres kiedy powstał obowiązek podatkowy. Abyś mógł odliczyć podatek naliczony, czas na złożenie korekty podatku należnego wynosi 3 miesiące od upływu miesiąca,  w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.

Przykład:

Usługa objęta importem została wykonana w lutym 2017 r. W deklaracji VAT za luty 2017 r. nie wykazałeś podatku należnego. W związku z tym musisz złożyć korektę deklaracji VAT za luty  2017 r. celu wykazania VAT należnego. Taka korekta powinna zostać złożona do dnia 31 maja 2017 r. i jeśli zostanie złożona w tym terminie będzie możliwe również odliczenie przez Ciebie VAT naliczonego.

Jeśli natomiast wykazałeś w terminie podatek należny, zaś zapomniałeś pomniejszyć go o podatek naliczony, możesz obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej „bieżącej” za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jeśli mimo to tego nie zrobisz, pozostaje ci już tylko dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, na co masz czas 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeśli jesteś nievatowcem, mimo tego jesteś zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego, nie będziesz jednak mógł odliczyć VAT od tej transakcji. Podatek VAT jest dla ciebie w takim przypadku kosztem podatkowym w podatku dochodowym.

Rozliczenie VAT od importu usług w deklaracji podatkowej

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT (vatowcem), import usług spoza UE wykazujesz w  deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (w przypadku gdy korzystasz z rozliczeń kwartalnych) w polach nr 27 i 28.

Z kolei jeżeli nie jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT (nievatowcem), ale jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT-UE i w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R zadeklarowałeś, że będziesz dokonywać WNT (innymi słowy jesteś  zobowiązany do składania deklaracji VAT-8), import usług wykazujesz w deklaracji VAT-8 w polach nr 12 i 13.

Jeśli natomiast jesteś nievatowcem, niezarejestrowanym jako podatnik VAT-UE, import usług wykazujesz natomiast w deklaracji VAT-9M (część C, pola nr 10,11).

Czy ta strona była przydatna?