Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczanie VAT przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych do innych krajów UE

Jeśli dostarczasz towary do odbiorców zamieszkałych w innych krajach Unii Europejskiej, którzy nie są przedsiębiorcami lecz osobami prywatnymi (nie są więc podatnikami VAT), to taka dostawa nie stanowi WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów). W takim przypadku podatek VAT rozliczysz inaczej niż porównaniu z WDT.

Sprzedaż towarów dla osób fizycznych zamieszkałych w innych krajach UE przez czynnego podatnika VAT w Polsce

Najpowszechniejszą formą sprzedaży towarów dla klientów indywidualnych zamieszkałych w innych krajach UE jest sprzedaż wysyłkowa bezpośrednio z Polski do klienta w innym kraju UE. Taka sprzedaż odbywa się bez pośrednictwa magazynu położonego w innym kraju UE. Ogólna zasada w przypadku rozliczania VAT stanowi, że sprzedaż towarów jest opodatkowana w kraju do którego wysyłane są towary, a więc w miejscu ich konsumpcji. Jednakże dla ułatwienia działalności gospodarczej dla małych przedsiębiorców, dokonujących niewielkich obrotów z zagranicą, przepisy polskiej ustawy o VAT oraz przepisy unijne zawierają szczególne, uproszczone regulacje w zakresie VAT przy sprzedaży wysyłkowej. Przez sprzedaż wysyłkową należy rozumieć sprzedaż towarów przez polskiego przedsiębiorcę-podatnika VAT, gdy towary te są wysyłane lub transportowane z Polski do innego państwa członkowskiego, dla klienta prywatnego (tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).

Jeśli jesteś:

 • przedsiębiorcą zarejestrowanym w Polsce
 •  czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce
 • sprzedajesz towar do klientów nie będących przedsiębiorcami, którzy zamieszują w innych krajach Unii Europejskiej
 • wartość wysyłanych towarów do danego kraju UE nie przekroczy w  danym roku określonych przez dany kraj kwoty limitów.

nie musisz rejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju UE, w którym mieszkają twoi klienci i możesz naliczać VAT wg stawek obowiązujących w Polsce.

Jest to twoje prawo, ale nie obowiązek. Możesz również zarejestrować się jako podatnik VAT w kraju gdzie masz klientów i naliczać podatek wg stawek tam określonych. Z pewnością może to być korzystniejsze dla ciebie jeśli w kraju do którego wysyłasz towar, stawka VAT na ten towar jest niższa niż w Polsce.

Uwaga! Z powyższego udogodnienia nie możesz skorzystać w przypadku sprzedaży niektórych grup towarów takich jak:

 • wyroby akcyzowe
 • nowe środki transportu
 • towary, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz
 • towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, do których stosuje się zasady VAT-marża.

Jeśli sprzedajesz w/w towary do innych państw UE, wówczas zastosowanie znajdą przepisy o WDT.

Przy sprzedaży wysyłkowej trzeba jednocześnie uważać na limity wartości sprzedaży obowiązujące w poszczególnych krajach UE. Podstawowym limitem jest 100.000 euro, ale kraje członkowskie mogą obniżyć go do 35.000 euro. Kwota ta określa całkowitą wartość sprzedaży wysyłkowej do danego kraju UE w ciągu roku podatkowego albo w poprzednim roku. Limit wartości sprzedaży wysyłkowej do danego kraju UE w ciągu roku podatkowego albo w poprzednim roku obwieszcza Komisja Europejska na stronie: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/cross-border-vat/index_pl.htm. Dla przykładu taki limit, według informacji podanej przez Komisję Europejską na kwiecień 2018 r., wynosił w Belgii, Słowacji, we Włoszech – 35 tys. euro, w Wielkiej Brytanii – 80.197 euro (70 tys. funtów), zaś w Holandii i w Niemczech – 100 tys. euro.

W przypadku kraju w którym obowiązuje waluta krajowa a nie euro, kwota wyrażona w walucie krajowej po przeliczeniu na euro może być nawet niższa niż dolny limy w wysokości 35.000 euro, gdyż przeliczenia wartości limitu wyrażonej w walucie krajowej dokonuje się wg kursu Europejskiego Banku Centralnego (np. Szwecja). Dlatego też jeśli zamierzasz dokonywać sprzedaży wysyłkowej do jakiegoś kraju UE najlepiej sprawdź wysokość tego limitu w informacji skarbowej/podatkowej tego kraju lub w ostateczności na w/w stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Jeśli wartość Twojej sprzedaży wysyłkowej do danego państwa członkowskiego UE w ciągu roku podatkowego nie przekroczy ustalonego przez to państwo limitu, wówczas możesz opodatkować wszystkie transakcje w ramach sprzedaży wysyłkowej w Polsce.

Przykład

Jan Kowalski – producent odzieży – wysyła towar do klientów indywidualnych do Niemiec, Belgii i na Słowację. W 2017 r. do klientów w Niemczech dostarczył towary o wartości 70 000 euro, do klientów w Belgii o wartości 36 000 euro, zaś do klientów na Słowacji o wartości 30 000 euro. W 2018 r. nadal zamierza kontynuować sprzedaż dla klientów w w/w krajach. Jednakże w związku z przekroczeniem limitu sprzedaży w Belgii, który wynosi dla tego kraju 35 000 euro, w 2018 r. będzie musiał zarejestrować swoją działalność w tym kraju dla celów VAT i tam rozliczać VAT. Natomiast w przypadku sprzedaży do klientów w Niemczech i na Słowacji J.Kowalski nie przekroczył obowiązujących tam limitów wartości sprzedaży i nadal będzie mógł wystawiać faktury w Polsce z polskim VAT i podatek ten rozliczać w Polsce. Zatem nie będzie musiał dokonywać rejestracji w tych krajach dla celów VAT.

Przykład

Jan Nowak – producent naczyń z porcelany i szkła – w 2018 r. rozpoczął sprzedaż swojej produkcji dla klientów indywidualnych w Belgii. Towary przez niego produkowane miały na tyle duży zbyt, że pod koniec czerwca 2018 r. wartość sprzedaży do Belgii przekroczyła kwotę 35 000 euro. W związku z powyższym aby móc kontynuować sprzedaż dla klientów w Belgii, J.Nowak musi zarejestrować się dla celów VAT w Belgii i tam rozliczać podatek VAT z tytułu sprzedaży towarów na terenie Belgii. Do końca czerwca 2018 r. natomiast rozliczał VAT z tytułu sprzedaży na rzecz klientów w Belgii w Polsce, gdyż nie przekroczył wówczas limitu wartości sprzedaży zwalniającego z rozliczania podatku VAT w Belgii, który wynosi 35 tys. euro.

Sposób ewidencjonowania i rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów do innych krajów UE

 • Jeśli nie dokonujesz WDT, a więc dostawy towarów na rzecz podmiotu w innych kraju UE, będącym podatnikiem podatku VAT, nie musisz rejestrować się jako podatnik VAT-UE. Co do zasady, sprzedaż do UE na rzecz osoby prywatnej należy wykazać w deklaracji rozliczeniowej VAT jako sprzedaż krajową, opodatkowując ją odpowiednią dla danego towaru krajową stawką VAT.
 • Jeśli natomiast rozliczasz VAT z tytułu sprzedaży towarów w innym kraju UE, sprzedaży tej nie wykazujesz w ogóle w deklaracji VAT. Jednakże co do zasady przysługiwać ci będzie zmniejszenie kwoty podatku należnego o VAT naliczony w związku z zakupami, które dotyczą towarów wywożonych poza Polskę do klienta w innym kraju UE. Warunkiem jest tylko posiadanie przez ciebie dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku z tą transakcją. Innymi słowy należny podatek VAT z tytułu sprzedaży towarów dla klienta w danym kraju UE płacisz w tym kraju, natomiast VAT od wszelkich zakupów, które dokonałeś w Polsce w związku z tym towarem, możesz odliczyć w Polsce na identycznych zasadach, jak przy sprzedaży krajowej.

Sprzedaż wysyłkową należy prawidłowo udokumentować. Oznacza to zatem:

 • konieczność zarejestrowania transakcji na kasie fiskalnej i wystawienie stosowanego paragonu ( o ile nie jesteś zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej);
 • konieczność wystawienia przez Ciebie faktury VAT, albo z VAT polskim jeśli nie zarejestrowałeś się jako vatowiec w innym kraju UE albo z VAT-em obowiązującym w państwie, w którym zarejestrowałeś się dla celów VAT w związku z dokonywaną tam sprzedażą towarów,
 • konieczność dysponowania dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru przez klienta, a jeśli nie masz takich dokumentów możesz posiłkować się innymi dokumentami, np. powiadomieniami od poczty lub kuriera, korespondencją z nabywcą, bądź potwierdzeniem zapłaty za towar.

Uwaga! Wymóg posiadania takich dokumentów jest szczególnie ważny jeśli zarejestrowałeś się jako vatowiec w innym kraju UE dla celów przeprowadzania tam sprzedaży towarów. Jeśli nie otrzymasz dokumentów potwierdzających odbiór towaru przez klienta, będziesz musiał potraktować tę sprzedaż jako transakcję krajową i w związku z tym naliczyć od niej VAT również w Polsce, oprócz naliczenia VAT państwie UE, w którym jesteś zarejestrowany dla celów VAT w związku z dokonywaną tam sprzedażą. Oczywiście po otrzymaniu przez ciebie stosownych dokumentów od klienta możliwa będzie korekta deklaracji VAT w Polsce.

Sprzedaż towarów dla klientów osób fizycznych zamieszkałych w innych krajach UE poprzez magazyn

W przypadku, gdy sprzedajesz towar dla klientów nie bezpośrednio z Polski, lecz poprzez swój magazyn umiejscowiony w innym kraju UE, przy takiej sprzedaży w pierwszej kolejności mieć będzie miejsce tzw. przemieszczenie towarów pomiędzy krajami UE, do którego stosować się będą zasady WDT (stawka VAT 0%).Następnie będzie miała miejsce sprzedaż w kraju UE w którym znajduje się magazyn i klient, co wymagać będzie najpierw rejestracji dla celów VAT w tym kraju i rozlizcania VAT wg stawek tam obowiązujących.

Sprzedaż towarów dla osób fizycznych zamieszkałych w innych krajach UE przez przedsiębiorcę, który nie jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce

Jeśli jesteś nievatowcem w Polsce, możesz również prowadzić sprzedaż towarów na rzecz klientów z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Taka sprzedaż nie będzie stanowiła WDT. Należy ją traktować jak zwykłą sprzedaż krajową, która podlega wpisowi do uproszczonego rejestru sprzedaży (do prowadzenia którego zobowiązani są podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT). Nie musisz również rejestrować się do VAT-UE. Jeśli zatem sprzedasz towar klientowi z innego kraju UE powinieneś wystawić standardową fakturę ze stawką „zw” wraz informacją o podstawie zwolnienia.

Uwaga! Sprzedaż towarów do krajów członkowskich UE wlicza się do limitu sprzedaży uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT (limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia wynosi 200 000 zł w ciągu roku).

Czy ta strona była przydatna?