Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

Kupiłeś nieruchomość z przyjętym przez urząd zgłoszeniem budowy? Chcesz kontynuować budowę na podstawie tego zgłoszenia? Przenieś na siebie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. W przypadku zmiany inwestora (np. w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu), koniecznym jest przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

2. Na przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych musi wyrazić zgodę dotychczasowy inwestor (strona), którego zgłoszenie zostało przyjęte przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wyżej wymienione zgłoszenie musi być ważne, to znaczy, że w przypadku, gdy nie rozpoczęto jeszcze wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, to od określonego w przenoszonym zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót budowlanych do dnia złożenia wniosku o przeniesienie zgłoszenie nie minęły 3 lata. Natomiast, jeżeli inwestor rozpoczął już roboty budowlane, to zgłoszenie nie wygasa i jest ważne niezależnie od długości przerwy w wykonywaniu robót budowlanych. Strona, na którą przenoszone jest zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (nowy inwestor), zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich warunków zawartych w przenoszonym zgłoszeniu, oraz musi złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku spełnienia przedmiotowych warunków, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest do przeniesienia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych na rzecz nowego inwestora.

3. Decyzję o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który przyjął zgłoszenie budowy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Decyzję o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych wydaje organ, który przyjął zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

Uwaga!

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego, wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który przyjął zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej (czyli do starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu, wojewody), który ma przenieść zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

Dokumenty

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być złożone przez podmiot, na który ma być przeniesione zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (nowy inwestor).

2. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

3. Pełnomocnictwo dołącza się, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

 1. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Kodeksem postępowania administracyjnego.

2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i stosownych załączników.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 1. Wydanie decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje analizy złożonych dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, a przyjęte zgłoszenie nie wygasło, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść przedmiotowe zgłoszenie. Zostanie wydana decyzja o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, która umożliwia inwestorowi prowadzenie prac budowlanych. Strona, na którą dokonano przeniesienia (nowy inwestor) przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonego zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Jest on uprawniony do realizacji inwestycji zgodnie z przeniesionym zgłoszeniem.

3. W przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może przenieść zgłoszenia budowy (np. wskutek braku zgody inwestora, który pierwotnie dokonał zgłoszenie, czy też nie przyjęcia wszystkich warunków wynikających z przedmiotowego zgłoszenia), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1. Opłatę skarbową należy uiścić w przypadku wydawania decyzji o przenoszeniu praw i obowiązków wynikających z przyjętego zgłoszenia dotyczącego:

 • budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Opłata ta wynosi 90 zł. Przy czym, w przypadku wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, opłatę skarbową należy uiścić tylko w przypadku, gdy oprócz funkcji mieszkalnej pełni on inną funkcję (np. niemieszkalną użytkową).

2. W przypadku przenoszenia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych dotyczących innych inwestycji opłata skarbowa wynosi 10 zł.

3. Opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.

4. Opłacie skarbowej nie podlega wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego (z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 1).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Odwołanie można wnieść od decyzji wydanych w postępowaniu o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć dotychczasowy inwestor lub nowy inwestor.

Czy ta strona była przydatna?