Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na budowę

Planujesz realizację inwestycji budowlanej, na przykład budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku biurowego lub budynku przemysłowego? Realizacja takiej inwestycji może wymagać pozwolenia na budowę. Przeczytaj jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenia na budowę wymaga budowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa oraz przebudowa obiektów budowlanych.

Ponadto, zawsze musisz uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli chcesz:

 • zrealizować inwestycję wymagającą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko albo na obszar Natura 2000
 • budować lub wykonywać roboty budowlane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (także tych, które nie wymagają pozwolenia na budowę)

Pozwolenie na budowę razem z pozwoleniem na rozbiórkę

Jeśli chcesz wykonać rozbiórkę, a następnie wybudować nowy obiekt budowlany, to od razu złóż wniosek o pozwolenie na budowę. Zaznacz we wniosku, że planujesz budowę oraz rozbiórkę. W takim przypadku nie musisz składać odrębnie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę oraz wniosku o pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy innych robót budowlanych

Jeśli chcesz, to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz wymagane dokumenty. Pamiętaj, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Uwaga! Złóż wniosek o pozwolenie na budowę, jeśli urząd w decyzji o sprzeciwie wobec wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem nakazał ci uzyskać pozwolenie na budowę.

Zmiana sposobu użytkowania i wykonywanie robót budowlanych

Jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego lub jego części wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest pozwolenie na budowę, to złóż wniosek o pozwolenie na budowę, obejmujący zmianę sposobu użytkowania wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.

Jeżeli w trakcie budowy chcesz zmienić zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego, to musisz wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę.

Co możesz wybudować bez pozwolenia albo zgłoszenia

Niektóre inwestycje oraz rodzaje robót budowlanych możesz wykonywać bez pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub zgłoszenia innych robót budowlanych. Zobacz jakie inwestycje nie wymagają pozwoleń.

Pozwolenie na budowę istniejącego tymczasowego obiektu budowlanego

Możesz złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu budowy. Po złożeniu takiego wniosku możesz powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę. Obiekty tymczasowe, to np. strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa obiektu odbiegającego od przepisów

Obiekt budowlany – realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę – powinien być zaprojektowany i budowany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Jeśli nie możesz zrealizować inwestycji zgodnie z tymi przepisami, możesz spróbować uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Zgodę taką wydaje urząd, do którego składasz wniosek o pozwolenie na budowę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Budowę możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Ważne! Jeśli będziesz wykonywać roboty budowlane przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie to samowola budowlana.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W większości przypadków wniosek złóż do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu.

Natomiast do urzędu wojewódzkiego złóż wniosek dotyczący obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 •  hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust.1 lub ust. 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy;
 • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Uwaga

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydaje pozwolenia na budowę w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych
 • szybowych wież wyciągowych
 • budynków nadszybi
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. W skład projektu wchodzą:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego –  również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych;
 • jeśli projekt dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: informacja o udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych i starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych;
 • stosownie do potrzeb – w  przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Projekt architektoniczno-budowlany, o którym mowa w art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagany do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

Jak uzyskać dokument?
Zatwierdzenie projektu budowlanego Zmiana pozwolenia na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
 1. W umowie urbanistycznej inwestor zobowiązuje się do realizacji inwestycji uzupełniających.
 2. Umowa urbanistyczna określa w szczególności ( zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji):
  • zakres, specyfikację techniczną i termin wykonania niezbędnych robót budowlanych
  • termin przekazania gminie wybudowanych obiektów lub urządzeń.
 3. Umowa urbanistyczna może przewidywać etapowanie wykonywania robót budowlanych oraz spełnienie innych warunków w niej określonych.
 4. Umowa urbanistyczna jest zawierana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego czy pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. W szczególności wymagania te muszą być uwzględnione w projekcie budowlanym niezbędnym do wydania niektórych decyzji, np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, czy też zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku zawiera:

 •  imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • warunek polegający na obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy;
 • warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 3:
  • imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3,
  • dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy,
  • oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;
 • zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
 • niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
 • dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 • podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
 • niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa inwestor lub jego pełnomocnik. Przy czym pełnomocnik musi być wprost upoważniony do złożenia takiego oświadczenia.

2. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5) dołącz, jeśli informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (gdy jest ich więcej) nie zmieściły się na wniosku.

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz 4 egzemplarze projektu budowlanego. Projekt przygotuje dla ciebie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt powinien zawierać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W projekcie powinno być ponadto zawarte oświadczenie autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  Pamiętaj, że za projekt odpowiada jego autor.

4. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jeśli chcesz wybudować więcej niż 1 obiekt, pozwolenie na budowę może – na twój wniosek – dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów. Muszą one  samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku złóż projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia.

5. Dołącz zaświadczenie o wpisaniu autora projektu budowlanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zaświadczenie powinieneś dostać od projektanta. Powinno ono być aktualne w czasie sporządzania projektu.

6. Decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dołącz –  jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzję dołącz tylko wtedy, gdy dla nieruchomości, której dotyczy twój wniosek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

7. Jeżeli twoja inwestycja tego wymaga to dołącz dokumenty:

 • pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 • pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz warunki ich utrzymania
 • decyzję o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej

8. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, obiektów budowlanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, przebiegu i charakterystyki technicznej dróg,  linii komunikacyjnych i sieci uzbrojenia terenu wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, portów  morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego dołącz, jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na budowę:

 • obiektów zakładów górniczych
 • obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego

9. Do wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę drogi w transeuropejskiej sieci drogowej dołącz wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz uzasadnienie zarządcy drogi.

10. Umowę urbanistyczną dołącz, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.

11. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra dołącz do wniosku dotyczącego:

 • obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne)
 • obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nie objętych polskimi przepisami i normami)

12. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącz do wniosku o pozwolenie na budowę, jeśli jej uzyskanie jest wymagane dla danego rodzaju inwestycji.

13. Zakres informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zależy od specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Informację sporządzi projektant.

14. Jeśli planowane przez ciebie roboty prowadzone będą przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków to złóż odpowiednio:

 • pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku

 • pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

15. W przypadku budowy gazociągu przesyłowego, gazociągu o zasięgu krajowym lub gazociągu budowanego na podstawie umowy międzynarodowej, potrzebujesz zgodę ministra właściwego do spraw energii. Minister ma 60 dni na wyrażenie zgody – licząc od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uznaj się, że wyraził  zgodę na budowę.

16. W zależności od rodzaju oraz miejsca inwestycji mogą być ci potrzebne pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów. Regulują to przepisy szczegółowe. Uzgodnienie, zgody lub opinie powinieneś uzyskać w terminie 14 dni od dnia przedstawienia w odpowiednim organie proponowanych rozwiązań. Jeśli organy te nie zajmą stanowiska w terminie, uznaj to jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Nie dotyczy to przypadków, w których potrzebne są decyzje, a także uzgodnień i opinii przeprowadzanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

17. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia określonych warunków.

18. Opłatę zapłać składając wniosek. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast urząd zwróci ci dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o zapłacie opłaty.      

19. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem zapłacenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

WAŻNE: od 1 stycznia 2020 r. do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć także oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej,, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Termin

Budowę możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Ważne! Jeśli będziesz wykonywać roboty budowlane przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie to samowola budowlana.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

 • Urząd sprawdzi kompletność twego wniosku. Ale na tym etapie nie dokona merytorycznej oceny wniosku. Jeśli twój wniosek ma braki, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania przez ciebie wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy. Aby uzyskać pozwolenie będziesz musiał złożyć nowy wniosek.
 • Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę lub za pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie opłaty za pozwolenie na budowę, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.
 • Brakujące dokumenty złóż w wyznaczonym terminie w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

Termin

Urząd może wezwać cię do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

 1. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego

Ustalenie stron

Nie zawsze sprawa o pozwolenie na budowę toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą, a urzędem. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego. Stronami – oprócz ciebie – będą: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę. Obszar oddziaływania obiektu określa projektant. Przygotowuje on informację o obszarze oddziaływania projektowanego obiektu, którą umieści w projekcie budowlanym. Jednak, to urząd ostatecznie ustali granice obszaru oddziaływania oraz strony postępowania. Pamiętaj, że strony mają prawo do czynnego udziału na każdym etapie postępowania.

Co do zasady stronami w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę nie są organizacje społeczne, w tym ekologiczne. Ale, w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa, stroną mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w tym postępowaniu np. gdy na tym etapie jest potrzebne wykonanie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Zawiadomienie stron

Urząd wyśle do stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jeśli liczba stron przekracza 20 – to urząd może zawiadomić strony o swoich decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Urząd np. wywiesi informację w budynku urzędu, opublikuje ogłoszenie na swoich stronach internetowych, czy też w lokalnej prasie. Po 14 dniach od publikacji obwieszczenia uznaje się, że strony zostały poinformowane. Pamiętaj, urząd musi uprzedzić strony na piśmie, że będzie w ten sposób informował je o przebiegu postępowania.

Nie trzeba uprzedzać stron w przypadku postępowania dotyczącego budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego. Jednak inwestor, współwłaściciele, właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, na których mają być wykonane roboty budowlane, informowani są o wszczęciu postępowania indywidualnie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd oceni, czy może wydać pozwolenie na budowę

Urząd sprawdza:

 • zgodność złożonego projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego. W przypadku braku planu, urząd sprawdzi zgodność projektu z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • zgodność projektu z wymaganiami ochrony środowiska – w szczególności zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile taka decyzja była wymagana)
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i sprawdzeń oraz – sporządzoną przez projektanta – informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego
 • zaświadczenie o wpisaniu autora projektu budowlanego na listę członków samorządu zawodowego. Zaświadczenie musi być aktualne w czasie sporządzania projektu
 • czy projekt budowlany sprawdziła osoba o odpowiednich uprawnieniach budowlanych (jeżeli jest to wymagane). Zweryfikuje zaświadczenie o wpisaniu tej osoby na listę członków samorządu zawodowego. Zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy samorząd zawodowy oraz aktualne w czasie sprawdzania projektu
 • czy nieruchomość wchodząca w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości spełnia wymagania.

Jeżeli złożone przez ciebie dokumenty nie spełnią tych wymagań, to urząd nakaże ci usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Musisz to zrobić w terminie podanym przez urząd w postanowieniu. Jeśli tego nie zrobisz, urząd wyda ci decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.


Urząd nie może ci odmówić pozwolenia na budowę, jeśli:

 • twój wniosek spełnia wszystkie powyżej wymienione warunki
 • złożyłeś wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (gdy jedna z nich jest wymagana)
 • złożyłeś oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Dodatkowe uzgodnienie twojego wniosku z konserwatorem zabytków

Jeśli wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy obiektów budowlanych oraz obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków – ale niewpisanych do rejestru zabytków – to urząd musi uzgodnić go z wojewódzkim (albo miejskim) konserwatorem zabytków. Konserwator ma 30 dni na zajęcie stanowiska – termin ten liczy się od doręczenia mu przez urząd wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli nie zrobi tego w terminie, urząd uzna, że konserwator nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Kiedy musisz złożyć nowy raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Jeśli w trakcie oceny twojego wniosku urząd stwierdzi, że dokonałeś w nim zmian w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli do jej wydania było wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko), będziesz musiał złożyć nowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Taki nakaz otrzymasz w formie postanowienia. Przeczytaj więcej o ponownej ocenie oddziaływania na środowisko.

Co zrobi urząd, jeśli twój wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy terenu, na którym istnieje obiekt budowlany, dla którego wydano nakaz rozbiórki

Jeśli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu znajduje się obiekt budowlany, dla którego wydano nakaz rozbiórki, to urząd wyda ci decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Kto może zapoznać się z dokumentami twojej sprawy

Przed wydaniem decyzji urząd zawiadomi wszystkie strony postępowania o zebraniu kompletu materiałów. Strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Również ty masz takie prawo. Jeśli jest ryzyko, że otrzymasz decyzję odmowną, to urząd w zawiadomieniu wskaże zależne od ciebie warunki, których nie spełniłeś. Aby je spełnić, możesz w terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty.

 1. Otrzymasz pozwolenie na budowę

Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa to urząd wyda ci decyzję o pozwoleniu na budowę. W zależności od rodzaju inwestycji urząd może w treści decyzji określić:

 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych
 • termin rozbiórki obiektów tymczasowych, a także obiektów istniejących nieprzewidzianych do dalszego użytkowania
 • szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

Ponadto, w pouczeniu do decyzji urząd poinformuje cię, o obowiązkach i warunkach związanych z przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego.

Wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę urząd wyda ci 2 egzemplarze projektu budowlanego. Natomiast 1 egzemplarz projektu przekazywany jest do nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w urzędzie, który wydał pozwolenie na budowę. Dokumenty urząd może wysłać ci pocztą lub też możesz sam odebrać je w urzędzie. Może też zrobić to twój pełnomocnik. Projekt zostanie ostemplowany pieczątkami urzędu.

Jeśli realizujesz inwestycję o wysokim stopniu skomplikowania, to urząd może nakazać ci ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego. Rodzaje inwestycji wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kiedy pozwolenie na budowę będzie ostateczne

Decyzja podlega wykonaniu jeżeli jest ostateczna (tj. upłynął termin 14 dni na wniesienie odwołania – licząc od dnia doręczenia decyzji wszystkim stronom), albo gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. W skład projektu wchodzą:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego –  również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych;
 • jeśli projekt dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: informacja o udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych i starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych;
 • stosownie do potrzeb – w  przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Projekt architektoniczno-budowlany, o którym mowa w art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagany do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

 1. Otrzymasz dziennik budowy

Nie musisz składać wniosku o wydanie dziennika budowy. Jest on wydawany z urzędu. Urząd może tylko chcieć, abyś zwrócił koszty związane z wydaniem dziennika. Wysokość opłaty ustala urząd. Dziennik budowy powinien być opieczętowany przez urząd. Ponadto, na jego stronie tytułowej urząd wpisuje: numer dziennika, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres rozbiórki, numer i datę decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności za prowadzenie robót bez dopełnienia wymagań.

Na pierwszej stronie otrzymanego dziennika budowy wpisz imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski. Podaj ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Dziennik otrzymasz w ciągu 3 dni – licząc od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna.

Ile zapłacisz

 • Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę

Wysokość opłaty zależy od rodzaju inwestycji, na którą ma być wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Opłata skarbowa pobierana jest za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł
 • innego budynku – 48 zł
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105 zł
 • innych budowli – 155 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie bierz pod uwagę powierzchni mieszkalnej tego budynku. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu obiektu budowlanego, to opłata skarbowa wynosi 50% opłat określonych powyżej.


Nie płacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji dotyczącej:

 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku)
 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
 • pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

Opłaty skarbowej nie płacą też jednostki budżetowe i samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pozwolenie na budowę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.


 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona najpóźniej w ciągu 65 dni.

Urząd zapłaci karę, jeśli nie wyda ci decyzji w terminie 65 dni (45 dni w przypadku inwestycji kolejowej) od dnia złożenia wniosku. Kara wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki. Urząd nie zapłaci kary tobie, jako wnioskodawcy, tylko wojewodzie nadzorującemu urząd, który wydał ci decyzję. Kara nie jest naliczana w przypadku inwestycji wymagających przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Odwołanie złóż do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydało ci starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci urząd wojewódzki

Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję w sprawie pozwolenia na budowę. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie możesz złożyć ty – jako inwestor, a także inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji urzędu.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej będzie ostateczna.

W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę może zostać uzależnione od złożenia przez skarżącego kaucji. Kaucja ma zabezpieczyć roszczenia inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. Jeżeli skarga w całości lub w części zostanie uznana za zasadną to kaucja podlega zwrotowi. Natomiast, w przypadku jej oddalenia kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.

Warto wiedzieć

Przez rozpoczęciem budowy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych złóż w odpowiednim nadzorze budowlanym zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Dołącz do niego oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierowania budową.

Jak długo ważna jest decyzja o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie, jeśli:

 • nie rozpoczniesz budowy w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna
 • przerwiesz budowę na okres dłuższy niż 3 lata

W takich przypadkach możesz rozpocząć budowę albo wznowić ją dopiero po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Gdzie znaleźć informacje o złożonych wnioskach oraz wydanych pozwoleniach na budowę

Na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdziesz Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych. Rejestr zawiera dane (wprowadzone po 1 stycznia 2016 r.) dotyczące m.in. wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Rejestr zawiera wyłącznie rozstrzygnięcia wydane przez właściwy urząd w pierwszej instancji.

Jak zmienić projekt budowlany

Jeśli zechcesz wybudować coś innego niż masz w zatwierdzonym projekcie to zobacz, czy jest to istotne odstąpienie od projektu budowlanego. Jeśli jest, to musisz zmienić pozwolenie na budowę. Pamiętaj, żeby dokonać takiej zmiany, decyzja o pozwoleniu na budowę musi być ważna i ostateczna. Informacje, czym jest istotna zmiana oraz jak zmienić pozwolenie na budowę znajdziesz w serwisie biznes.gov.pl.

Czy ta strona była przydatna?