Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na budowę

Planujesz realizację inwestycji budowlanej, np. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku biurowego lub budynku przemysłowego? Realizacja takiej inwestycji może wymagać abyś uzyskał pozwolenie na budowę. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, inwestor chcąc rozpocząć jej budowę musi posiadać ważną decyzję o pozwoleniu na budowę. Art. 29 ustawy Prawo budowane wymienia rodzaje budów oraz innych robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Ponadto, inwestor zamiast dokonania zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W takim przypadku, do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli są one wymagane (z tym że zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych).

2. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo budowlane, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Ponadto, pozwolenia na budowę wymaga budowa lub wykonywanie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (także tych, które zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo budowlane – nie wymagają pozwolenia na budowę).

4. Decyzja o pozwoleniu na budowę może być wydana wyłącznie temu, kto:

 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
 • złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności:

a) pozwolenia ustalającego lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,

b) pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,

c) decyzji o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej

– jeżeli są one wymagane w przypadku danej inwestycji.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać wydana po uprzednim:

 • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000 (jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 • uzyskaniu przez inwestora, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, które wymagane są przepisami szczegółowymi (uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań). Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000);
 • Wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii – w przypadku realizacji budowy gazociągu o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z przepisów międzynarodowych (zgoda taka następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku – niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody). Zgoda wymaga wcześniejszej opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i może zostać udzielona, jeżeli budowa gazociągu przesyłowego nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Ponadto:

 • w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków należy wcześniej uzyskać od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenie na prowadzenie tych robót;
 • budowa na obszarze Pomnika Zagłady lub w jego strefie ochronnej wymaga uzyskania zgody właściwego wojewody.

6. Projekt budowlany, opracowany przez projektanta mogącego wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie stwierdzone uprawnieniami budowlanymi, należy złożyć w 4 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana). Ponadto powinien on być dostosowany zakresem i treścią do specyfiki obiektu i skomplikowania robót budowlanych.

7. Nie zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę w przypadku rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez posiadania rzeczonej decyzji (samowola budowlana), a także w przypadku, kiedy na działce lub terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt, dla którego orzeczono nakaz rozbiórki.

8. Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo budowlane pozwolenie na budowę może być także wymagane do realizacji obiektów lub robót budowlanych objętych obowiązkiem dokonania zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W takim przypadku organ właściwy wydaje decyzję o sprzeciwie wobec wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem i może nałożyć, w drodze tej decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całej inwestycji.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo budowlane. Jednakże odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Przed wydaniem pozwolenia na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej składa wniosek do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia przez rzeczonego ministra, udziela bądź odmawia w drodze postanowienia zgody na odstępstwo. Więcej informacji na ten temat zawiera opis procedury pn. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Budowę możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.


Ważne

Jeśli będziesz wykonywał roboty budowlane przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie to samowola budowlana. Wtedy nadzór budowlany przeprowadzi postępowanie legalizacyjne.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W większości przypadków wniosek należy złożyć do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu.

Natomiast, w przypadku inwestycji dotyczących poniżej wymienionych obiektów i robót budowlanych wniosek o pozwolenie na budowę złóż  do urzędu wojewódzkiego:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych (czyli budowli składających się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych o mocy większej niż moc mikroinstalacji, czyli powyżej 40 kW);
 • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

UWAGA!

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydaje pozwolenia na budowę w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż wniosek w urzędzie

Ile zapłacisz

Opłatę płacisz przy składaniu wniosku. Jej wysokość zależy od rodzaju inwestycji, na którą ma być wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Opłaty skarbowe pobierane są za:

 • wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł,

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

c) innego budynku – 48 zł,

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł,

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 105 zł,

h) innych budowli – 155 zł,

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu obiektu budowlanego to opłata skarbowa wynosi 50% opłat określonych powyżej.

 • zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł. Tę kwotę dodajesz do opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.


2. Nie płacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o::

a) pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

b) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

c) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,

d) pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku).
Opłaty skarbowej nie płacą ponadto jednostki budżetowe i samorządowe.

3. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. W skład projektu wchodzą:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego –  również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych;
 • jeśli projekt dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: informacja o udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych i starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych;
 • stosownie do potrzeb – w  przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Projekt architektoniczno-budowlany, o którym mowa w art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagany do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

Jak uzyskać dokument?
Zmiana pozwolenia na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
 1. W umowie urbanistycznej inwestor zobowiązuje się do realizacji inwestycji uzupełniających.
 2. Umowa urbanistyczna określa w szczególności ( zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji):
  • zakres, specyfikację techniczną i termin wykonania niezbędnych robót budowlanych
  • termin przekazania gminie wybudowanych obiektów lub urządzeń.
 3. Umowa urbanistyczna może przewidywać etapowanie wykonywania robót budowlanych oraz spełnienie innych warunków w niej określonych.
 4. Umowa urbanistyczna jest zawierana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 • warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego czy pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. W szczególności wymagania te muszą być uwzględnione w w projekcie budowlanym niezbędnym do wydania niektórych decyzji, np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, czy też zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz 4 egzemplarze projektu budowlanego. Projekt przygotowuje dla ciebie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt powinien zawierać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi (dokumenty te wymienione są jako załączniki we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę). W projekcie powinno być ponadto zawarte oświadczenie autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Pamiętaj, że za projekt odpowiada jego autor.

2. Dołącz zaświadczenie o wpisaniu autora projektu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zaświadczenie powinieneś dostać od projektanta. Powinno ono być aktualne w czasie sporządzania projektu.

3. Decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dołącz –  jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzję dołącz tylko wtedy, gdy dla nieruchomości, której dotyczy twój wniosek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5), dołącz, jeśli informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (gdy jest ich więcej) nie zmieściły się we wzorze wniosku.

5. Jeżeli twoja inwestycja tego wymaga to dołącz dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Są to odpowiednio:

 • pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich;
 • pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;
 • decyzję o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej.

6. Jeśli twój wniosek dotyczy pozwolenia na budowę obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, to dołącz postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego .

7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy) dołącz do wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

8. Umowę urbanistyczną dołącz, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.

9. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra dołącz do wniosku dotyczącego:

 • obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne),
 • obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nie objętych polskimi przepisami i normami).

10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącz do wniosku o pozwolenie na budowę, jeśli jej uzyskanie jest wymagane dla danego rodzaju inwestycji. Regulują to przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72 ust. 3 wspomnianej ustawy).

11. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej to możesz zażądać jego zwrotu.  W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast urząd zwróci tobie dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o zapłacie opłaty.      

12. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Termin

Budowę możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.


Ważne

Jeśli będziesz wykonywał roboty budowlane przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie to samowola budowlana. Wtedy nadzór budowlany przeprowadzi postępowanie legalizacyjne.

2. Urząd sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny

1. Urząd sprawdzi kompletność twego wniosku. Ale na tym etapie nie dokona merytorycznej oceny wniosku (wynikającej z art. 35 ustawy Prawo budowlane). Jeśli twój wniosek ma braki, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania przez ciebie wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

2. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę lub za pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Jeśli wiesz, że nie zdążysz z uzupełnieniem dokumentów w terminie to możesz zawiesić postępowanie. Aby to zrobić złóż w urzędzie wniosek o zawieszenie postępowania.

Termin

Urząd powinien sprawdzić kompletność twojego wniosku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W tym terminie urząd może wezwać cię do usunięcia braków wniosku.

3. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego

1. Nie zawsze sprawa o pozwolenie na budowę toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą, a urzędem. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego. Stronami, oprócz ciebie będą: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Obszar oddziaływania obiektu określa projektant. Przygotowuje on informację o obszarze oddziaływania projektowanego obiektu, którą  umieszcza w projekcie budowlanym. Jednak ostatecznego ustalenia granic obszaru oddziaływania oraz stron postępowania dokona urząd. Ponadto stroną, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

2. Urząd wyśle do stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę mogą one wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów. W przypadku postępowania dotyczącego budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron przekracza 20, to strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednak inwestor, współwłaściciele, właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, na których mają być wykonane roboty budowlane, informowani są o wszczęciu postępowania indywidualnie.

3. Na każdym etapie postępowania urząd może wezwać osoby (np. ciebie jako inwestora,  twojego pełnomocnika oraz inne strony) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

4. Urząd oceni czy może wydać ci pozwolenie na budowę

Co sprawdzi urząd przed podjęciem decyzji

Urząd sprawdza:

 • zgodność złożonego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego. W przypadku braku planu, urząd sprawdzi zgodność projektu z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • zgodność projektu z wymaganiami ochrony środowiska –  w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile taka decyzja była wymagana);
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz – sporządzoną przez projektanta – informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;
 • zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę członków. Zaświadczenie musi być aktualne w czasie sporządzania projektu;
 • czy projekt budowlany sprawdziła (jeżeli jest to wymagane) osoba o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Urząd weryfikuje zaświadczenie o wpisaniu sprawdzającego na listę członków samorządu zawodowego. Zaświadczenie powinno być wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz aktualne w czasie sprawdzania projektu,

Jeżeli złożone przez ciebie dokumenty nie spełnią tych wymagań, to urząd nakaże ci usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Musisz to zrobić w terminie podanym przez urząd w postanowieniu. Jeśli tego nie zrobisz, urząd wyda ci decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.


Ważne

Urząd nie może ci odmówić pozwolenia na budowę jeśli:

 • twój wniosek spełnia wszystkie powyżej wymienione warunki,
 • złożyłeś wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (gdy jedna z nich jest wymagana),
 • złożyłeś oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dodatkowe uzgodnienie twojego wniosku z konserwatorem zabytków

Jeśli wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, to urząd musi uzgodnić go z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ten ma  obowiązek zająć stanowisko w terminie 30 dni od doręczenia mu przez urząd wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli nie zajmie on stanowiska w tym terminie, to uznaje się, że nie wniósł on zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Kiedy musisz złożyć nowy raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Jeśli w trakcie oceny twojego wniosku urząd stwierdzi, że dokonałeś w nim zmian w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to będziesz musiał złożyć nowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Otrzymasz taki nakaz w formie postanowienia.

Co zrobi urząd, jeśli twój wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy obiektu budowlanego, dla którego wydano nakaz rozbiórki

Jeśli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu znajduje się obiekt budowlany, dla którego wydano nakaz rozbiórki, to urząd wyda ci decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Kto może zapoznać się z materiałami

Przed wydaniem decyzji urząd zawiadomi wszystkie strony postępowania o zebraniu kompletu materiałów. Strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Również ty masz takie prawo. Jeśli jest ryzyko, że otrzymasz decyzję odmowną, to urząd wskaże ci zależne od ciebie warunki, których nie spełniłeś. Aby je spełnić możesz w terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty.

5. Otrzymasz pozwolenie na budowę

1. Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa to urząd wyda ci decyzję o pozwoleniu na budowę. W zależności od rodzaju inwestycji urząd może w treści decyzji określić:

 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 • termin rozbiórki obiektów tymczasowych, a także obiektów istniejących nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
 • szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

Ponadto, w treści decyzji urząd określi, czy zakończeniu budowy musisz zawiadomić o zakończeniu budowy albo uzyskać pozwolenie na użytkowanie. 

2. Wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę urząd wyda ci 2 egzemplarze projektu budowlanego. Natomiast 1 egzemplarz projektu przekazywany jest do nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w urzędzie, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokumenty urząd może wysłać ci pocztą lub też możesz sam odebrać je w urzędzie. Może też zrobić to twój pełnomocnik. Projekt zostanie ostemplowany pieczątkami urzędu.

3. Jeśli realizujesz inwestycję o wysokim stopniu skomplikowania to urząd może nakazać ci ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego. Rodzaje inwestycji wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. W przypadku niewniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po 14 dniach – licząc od dnia doręczenia jej wszystkim stronom tego postępowania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. W skład projektu wchodzą:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego –  również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych;
 • jeśli projekt dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: informacja o udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych i starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych;
 • stosownie do potrzeb – w  przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Projekt architektoniczno-budowlany, o którym mowa w art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagany do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

6. Otrzymasz dziennik budowy

Urząd wyda ci dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna. Nie musisz składać osobnego wniosku o wydanie dziennika budowy. Jest on wydawany z urzędu. Ewentualnie będziesz musiał zwrócić urzędowi koszty związane z wydaniem dziennika budowy. Wysokość takiej opłaty ustala urząd.

Po tym, jak otrzymasz dziennik budowy

Zwróć uwagę, czy:

 • dziennik budowy, który dostałeś jest opieczętowany na każdej stronie,
 • na stronie tytułowej wpisany jest: numer dziennika, data wydania oraz liczba stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwa (firma) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i data decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na pierwszej stronie otrzymanego dziennika budowy wpisz imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski. Podaj ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty ustala urząd. Dowiedz się w swoim urzędzie ile zapłacisz.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Dziennik otrzymasz w ciągu 3 dni – licząc od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

 1. W przypadku, gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni (45 dni w przypadku inwestycji kolejowej) od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu) naliczana jest przez organ wyższego stopnia kara w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

2. W stosunku do inwestycji wymagających przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Postanowienie to wydaje się w terminie 45 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie jak również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu, organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Dla takiego postępowania nie jest naliczana kara wymieniona powyżej.

Jak możesz się odwołać

1. Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Odwołanie złóż do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydało ci starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci urząd wojewódzki.

Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję w sprawie pozwolenia na budowę. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie możesz złożyć ty – jako inwestor, a także inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji urzędu.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej będzie ostateczna.

2. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę może zostać uzależnione od złożenia przez skarżącego kaucji. Kaucja ma zabezpieczyć roszczenia inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. Jeżeli skarga w całości lub w części zostanie uznana za zasadną to kaucja podlega zwrotowi. Natomiast, w przypadku jej oddalenia kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.

Warto wiedzieć

Co musisz zrobić przez rozpoczęciem budowy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych złóż w nadzorze budowlanym złożyć zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Dołącz do niego oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierowania budową. Więcej dowiesz się z usługi Zawiadom o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Jak długo ważna jest decyzja o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie, jeśli:

 • nie rozpoczniesz budowy w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lub
 • przerwiesz budowę na okres dłuższy niż 3 lata.

W takich przypadkach możesz rozpocząć budowę albo wznowić ja dopiero po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co musisz zrobić, gdy chcesz dokończyć budowę po zakupie działki z wydanym pozwoleniem na budowę

Jeśli kupiłeś działkę, na której trwa już budowa domu na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, to możesz przenieść je na siebie. Musisz złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Jak zmienić projekt budowlany

Jeśli chcesz wybudować coś innego niż masz w projekcie to zobacz, czy jest to istotne odstępstwo od projektu budowlanego. Jeśli jest, to musisz uzyskać zmianę pozwolenia na budowę.

Istotne odstąpienie ma miejsce, gdy dokonasz zmian w zakresie:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego. Przy czym zmiany przekraczają 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym oraz nie mogą spowodować zwiększenia obszaru oddziaływania;
 • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do dokonania zgłoszenia budowy lub przebudowy z projektem budowlanym.

Projektant ocenia czy odstępstwo jest istotne czy nie. Jeśli uzna, że jest nieistotne to zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje. Będzie to rysunek i opis dotyczący tego odstąpienia. W takim przypadku nie musisz uzyskać zmiany pozwolenia na budowę.

Gdzie znajdziesz informacje o złożonych wnioskach oraz wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę

Na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdziesz Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych. Rejestr zawiera dane (wprowadzone po 1 stycznia 2016 r.) dotyczące m.in. wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Rejestr zawiera wyłącznie rozstrzygnięcia wydane przez właściwy urząd w pierwszej instancji.

Ponadto urzędy zajmujące się zgłoszeniami budowy z projektem budowlanym zamieszczają w swoim Biuletynie Informacji Publicznej informację o:

 • złożeniu zgłoszenia. Informacja zawiera: imię i nazwisko, adres inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu,
 • wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia – wraz z datą jego wniesienia,
 • upływie terminu na wniesienie sprzeciwu – wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu.

Informacja powinna być zamieszczona w ciągu 3 dni od zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?