Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie numeru budynku

Twój dom nie ma numeru? Listonosz lub kurier nie może znaleźć twojej firmy? Dowiedz się jak uzyskać numer porządkowy budynku.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co możesz zrobić, gdy budynek nie ma numeru porządkowego

Zwykle numer porządkowy ustalany jest z urzędu przez wójta lub burmistrza albo prezydenta miasta. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru porządkowego to możesz złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru. Nie musisz być właścicielem budynku ani jego władającym (czyli np. użytkownikiem wieczystym, zarządczą lub dzierżawcą).

Ważne

Aby otrzymać numer porządkowy budynku nie musisz uzyskiwać wcześniej pozwolenia na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania. Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to ustal go zanim zaczniesz użytkować ten budynek.

Jakie budynki muszą mieć numery porządkowe

 Numery porządkowe muszą mieć budynki mieszkalne oraz inne budynki przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi. Są to np. budynki:

 • biurowe,
 • ogólnodostępne wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej,
 • o charakterze edukacyjnym,
 • szpitale,
 • opieki medycznej,
 • przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

Jakie inne obiekty mogą mieć numery porządkowe

Obiekty typu: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Co to jest numer porządkowy

Jest to numer, którym oznaczony jest:

 • budynek na danej ulicy, placu, np. ulica Jana Pawła Woronicza 17 w miejscowości Warszawa (czyli nazwa miejscowości + nazwa ulicy + numer), albo
 • budynek w miejscowości nie posiadającej nazw ulic i placów, np. Gumienice 158 (czyli nazwa miejscowości + numer).

Do numeru porządkowego mogą zostać dodane również kolejne litery, np. ulica Jana Pawła Woronicza 17 B.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się budynek, dla którego chcesz uzyskać numer porządkowy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

1. Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się budynek, dla którego chcesz ustalić numer porządkowy.

2. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest kompletny i pozwala na załatwienie sprawy. Jeżeli twój wniosek nie jest kompletny, to urząd poinformuje cię, co musisz uzupełnić.

3. Uzupełniony wniosek złóż do tego samego urzędu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1)   imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;

2)   określenie przedmiotu wniosku;

3)   informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Do wniosku dołącz kopię jednej z map: zasadniczą, ewidencyjną, z projektem podziału, topograficzną w skali nie mniejszej niż 1:10000. Ewentualnie dołącz kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu. Na kopii mapy kolorem wyróżnij budynek, którego dotyczy wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

2. Mapę zasadniczą oraz ewidencyjną uzyskasz w odpowiednim urzędzie, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Mapę z projektem podziału wykonuje geodeta przy postępowaniu w sprawie podziału nieruchomości. Natomiast projekt zagospodarowania działki lub terenu jest częścią projektu budowlanego.

3. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 złotych. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

 1. Dostaniesz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego

1. Urząd dokona oceny twojego wniosku oraz załączników. Następnie ustali numer porządkowy i zawiadomi cię o jego nadaniu – nawet wtedy, gdy nie jesteś właścicielem albo władającym nieruchomością. Takie zawiadomienie urząd wyśle także do wszystkich właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów, które władają nieruchomością – uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków.

2. Jeżeli wniosek dotyczy budynku znajdującego się na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy, to numer porządkowy ustalą – w drodze porozumienia – odpowiednio urzędy miast lub gmin. Jeżeli nie dojdą do porozumienia to numery porządkowe ustali – w drodze zarządzenia – urząd wojewódzki, na terenie którego znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek o ustalenie numeru porządkowego. Zostaniesz zawiadomiony o ustaleniu numeru porządkowego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Przepisy nie mówią w jakim terminie urząd wyda ci zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku. W praktyce urzędy ustalają numer porządkowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

 1. Umieść na budynku tabliczkę z numerem porządkowym

Zamontuj tabliczkę z numerem porządkowym. Zrób to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Na tabliczce tej, oprócz numeru porządkowego, zamieść również nazwę ulicy lub placu. Jeżeli miejscowość nie posiada ulic lub placów, albo posiada ulice lub place bez nazw, to na tabliczce podaj nazwę miejscowości. Dowiedz się, czy samorząd terytorialny nie wprowadził obowiązku umieszczania na tabliczce innych informacji, np. nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieść również na ogrodzeniu. Tabliczkę z numerem musisz zakupić na swój koszt.


Ważne!

Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.


Termin

Tabliczkę z numerem porządkowym umieść na budynku w ciągu 30 dni od dnia, w którym otrzymasz zawiadomienie o ustaleniu numeru.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

W przepisach nie ma informacji, po ilu dniach otrzymasz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku. W praktyce urzędy ustalają numer porządkowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania to urząd nie ma podstaw, aby odmówić ci ustalenia numeru porządkowego. Jeżeli jesteś niezadowolony z działań urzędu to możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. Skargę możesz wnieść dopiero po tym jak wezwiesz na piśmie urząd do usunięcia naruszenia prawa (zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Czy ta strona była przydatna?