Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Chcesz zrealizować inwestycję budowlaną? Ale nie da jej się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi? w szczególnych przypadkach możesz ją zrealizować. Wcześniej musisz uzyskać zgodę na odstępstwo od tych przepisów. Przeczytaj, jak ją uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebna jest zgoda na odstępstwo

Obiekt budowlany – realizowany na podstawie zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę – powinien być zaprojektowany i budowany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Przepisy te zawarte są w rozporządzeniach wydawanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane. Jeśli chcesz zrealizować inwestycję, która będzie niezgodna z tymi przepisami, to musisz przejśc w procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Zgodę taką wydaje urząd, do którego składasz wniosek o pozwolenie na budowę. Ale wcześniej urząd ten musi uzyskać upoważnienie ministra, który ustanowił odpowiednie przepisy, do udzielenia zgody na odstępstwo. W tym celu urząd składa do tego ministra, wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo. Jedną z przesłanek do złożenia wniosku przez urząd, jest złożenie przez ciebie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Zgoda wydawana jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Mają one ograniczyć niekorzystne skutki odstępstwa. Zgoda powinna być udzielona przed wydaniem pozwolenia na budowę. Pamiętaj – nawet, gdy minister wyda upoważnienie, to urząd może odmówić ci zgody na odstępstwo.

Odstępstwo od przepisów nie może powodować:

 • zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia
 • ograniczenia dostępu osób niepełnosprawnych i starszych do obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego

Odstępstwo nie powinno też powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, użytkowych oraz stanu środowiska.

Zobacz zestawienie przepisów, od których możesz uzyskać zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek należy złożyć przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (albo zmiany pozwolenia na budowę). W praktyce, urzędy, które wydają pozwolenia na budowę (czyli organy administracji architektoniczno-budowlanej), dopuszczają możliwość złożenia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.


Pamiętaj, że nie dostaniesz zgody na odstępstwo dla inwestycji realizowanej na podstawie zgłoszenia budowy. Ale w takim przypadku, zamiast zgłoszenia, wystąp o pozwolenie na budowę.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych złóż w urzędzie, który powinien wydać pozwolenie na budowę.

W większości przypadków jest to starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu.

Natomiast, w przypadku inwestycji dotyczących poniżej wymienionych obiektów i robót budowlanych, wniosek składa się do urzędu wojewódzkiego:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego
 •  hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek
 • usytuowanych na obszarze kolejowym
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
 • usytuowanych na terenach zamkniętych
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust.1 lub ust. 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra)
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

Uwaga

Jeśli odstępstwo dotyczy inwestycji na terenie zakładu górniczego to wniosek o zgodę na odstępstwo należy złożyć do właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Skontaktuj się z urzędem i dowiedz się jakie dokumenty powinieneś złożyć. Skorzystaj też z pomocy swojego projektanta.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu dołącz w miarę potrzeby, np. gdy odstępstwo dotyczy odległości inwestycji od granicy działek. Jeżeli odstępstwo może mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie to złóż projekty zagospodarowania tych terenów – z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.

Pozytywne opinie innych zainteresowanych organów dołącz, gdy urząd będzie ich potrzebować do wydania zgody.

Pozytywną opinię konserwatora zabytków złóż, jeśli obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Skontaktuj się z urzędem i dowiedz się jakie dokumenty powinieneś złożyć. Skorzystaj też z pomocy swojego projektanta.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz w Starostwie Powiatowym w Krakowie to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Krakowa.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Wniosek należy złożyć przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (albo zmiany pozwolenia na budowę). W praktyce, urzędy, które wydają pozwolenia na budowę (czyli organy administracji architektoniczno-budowlanej), dopuszczają możliwość złożenia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.


Pamiętaj, że nie dostaniesz zgody na odstępstwo dla inwestycji realizowanej na podstawie zgłoszenia budowy. Ale w takim przypadku, zamiast zgłoszenia, wystąp o pozwolenie na budowę.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli twój wniosek ma braki, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Urząd może również domagać się od ciebie dokumentów, które pozwolą na ocenę wniosku. Mogą to być np. opinie innych organów. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd nie załatwi twojej sprawy.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie spowoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

 1. Urząd przekaże wniosek w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo do ministra, który ustanowił te przepisy techniczno-budowlane

Na podstawie twojego wniosku o wyrażenie zgody na odstępstwo, urząd przygotuje wniosek na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane. Urząd przekaże wniosek, jeśli uzna, że jest podstawa do uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

 1. Minister oceni wniosek

Minister, który ustanowił odpowiednie przepisy techniczno-budowlane, sprawdzi czy wniosek jest zasadny, a dokumenty są kompletne. Jeśli nie, to wezwie urząd do ich uzupełnienia. Brakujące dokumenty składa urząd, do którego złożyłeś wniosek. Oczywiście urząd może wezwać ciebie o ich przygotowanie i dostarczenie, a na ich podstawie opracuje uzupełnienie wniosku.

Jeśli z analizy dokumentów wynika konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów, to minister wyda urzędowi upoważnienie do udzielenia zgody na takie odstępstwo. W upoważnieniu minister może podać warunki, od spełnienia których uzależnione jest wydanie zgody.

Gdy minister oceni, że odstępstwo nie jest zasadne, to odmówi urzędowi upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo.

Dokumenty

 1. Otrzymasz zgodę na odstępstwo albo odmowę takiej zgody

Po otrzymaniu odpowiedzi od ministra urząd zajmie się twoim wnioskiem. Urząd może udzielić ci zgody na odstępstwo, tylko gdy otrzymał upoważnienie ministra. Pamiętaj, że urząd – pomimo otrzymania upoważnienia  – nie musi wydać ci zgody na odstępstwo. Na podstawie dokumentów samodzielnie oceni, czy może jej udzielić. Zgodę wydaje w formie postanowienia. Poda w nim warunki, od których minister uzależnił swoje upoważnienie do wydania zgody na odstępstwo.

Odmowę udzielenia zgody na odstępstwo urząd również wyda w formie postanowienia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują, w jakim terminie urząd wyda ci zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Jak możesz się odwołać

Nie możesz odwołać się (ani złożyć zażalenia) od:

 • upoważnienia – wydanego przez ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane
 • postanowienia urzędu o zgodzie lub odmowie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

Uwaga

Jeśli wystąpisz o zgodę na odstępstwo w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę – możesz odwołać się dopiero po otrzymaniu decyzji o odmowie pozwolenia na budowę.

Czy ta strona była przydatna?