Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Chcesz zrealizować inwestycję budowlaną, ale nie da jej się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi? Możesz uzyskać zgodę na odstępstwo od tych przepisów. Przeczytaj, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy można uzyskać zgodę na odstępstwo

Co do zasady obiekt budowlany realizowany na podstawie zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę powinien być zaprojektowany i budowany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Jeśli chcesz zrealizować inwestycję, która będzie zawierać odstępstwa od zatwierdzonego projektu architektoniczno- budowlanego, projektu zagospodarowania działki lub terenu musisz uzyskania zgodę w formie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Sprawdź poniżej, w części Warto wiedzieć od jakich przepisów możesz uzyskać zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Zgodę na odstępstwo wydaje urząd, do którego składasz wniosek o pozwolenie na budowę, po uzyskaniu upoważnienia ministra do udzielenia zgody na odstępstwo. Zgoda wydawana jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Pamiętaj! Nawet, gdy minister wyda upoważnienie, to urząd może odmówić ci zgody na odstępstwo.

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę może dotyczyć:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany z wyłączeniem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
  • powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%
  • wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%
  • liczby kondygnacji
 • warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
  • budowy nie wymagających pozwolenia na budowę
  • przebudowy nie wymagającej decyzji na budowę a wymagającej zgłoszenia przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania na działkę, na której znajduje się budynek oraz instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych - z wyłączeniem warunków przeciwpożarowych jeżeli odstąpienie zostało zaopiniowane w tym zakresie, wymagań zawartych w pozwoleniu konserwatora   zabytków jeżeli odstąpienie zostało zaopiniowane w tym zakresie lub projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych jeżeli odstąpienie zostało zaopiniowane w tym zakresie.
 • zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

Zgoda powinna być udzielona przed wydaniem pozwolenia na budowę

Kiedy zgoda na odstępstwo jest niepotrzebna

Jeżeli odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest nieistotne, nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.

Kiedy odstępstwo nie jest dopuszczalne  

Odstępstwo od przepisów nie może powodować:

 • zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia
 • ograniczenia dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami do obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego
 • powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych
 • powodować pogorszenia stanu środowiska.

Odstępstwo nie powinno też powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, użytkowych oraz stanu środowiska.

Pamiętaj, że nie dostaniesz zgody na odstępstwo dla inwestycji realizowanej na podstawie zgłoszenia budowy. W takim przypadku, zamiast zgłoszenia, wystąp o pozwolenie na budowę.

Zobacz jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek należy złożyć przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo pozwolenia na zmianę pozwolenia na budowę.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych złóż w urzędzie, który powinien wydać pozwolenie na budowę.

W większości przypadków jest to starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu.

Natomiast, w przypadku inwestycji dotyczących poniżej wymienionych obiektów i robót budowlanych, wniosek składa się do urzędu wojewódzkiego:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego
 •  hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek
 • usytuowanych na obszarze kolejowym
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
 • usytuowanych na terenach zamkniętych
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust.1 lub ust. 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra)
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

Uwaga

Jeśli odstępstwo dotyczy inwestycji na terenie zakładu górniczego to wniosek o zgodę na odstępstwo należy złożyć do właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Skontaktuj się z urzędem i dowiedz się jakie dokumenty powinieneś złożyć. Skorzystaj też z pomocy swojego projektanta.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Projektant powinien dokonać kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W przypadku odstępstwa od projektu technicznego projektant dokonuje zmian w tym projekcie, a następnie projektant sprawdzający dokonuje ich sprawdzenia. W przypadku nieistotnych odstępstw projektant powinien zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje z rysunkiem i opisem dotyczące tego odstąpienia.

Pozytywne opinie innych zainteresowanych organów dołącz, gdy urząd będzie ich potrzebować do wydania zgody.

Pozytywną opinię konserwatora zabytków złóż, jeśli obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Termin

Wniosek należy złożyć przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo pozwolenia na zmianę pozwolenia na budowę.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli twój wniosek ma braki, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Urząd może również domagać się od ciebie dokumentów, które pozwolą na ocenę wniosku. Mogą to być na przykład opinie innych organów. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd nie załatwi twojej sprawy.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie spowoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

 1. Urząd przekaże wniosek do ministra, który ustanowił wskazane przepisy techniczno-budowlane

Na podstawie twojego wniosku o wyrażenie zgody na odstępstwo, urząd przygotuje wniosek do ministra o wyrażenie zgody na odstępstwo. Urząd przekaże wniosek, jeśli uzna, że jest podstawa do uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

 1. Minister oceni wniosek

Minister, który ustanowił odpowiednie przepisy techniczno-budowlane, sprawdzi czy wniosek jest zasadny, a dokumenty są kompletne. Jeśli nie, to wezwie urząd do ich uzupełnienia. Brakujące dokumenty składa urząd, do którego złożyłeś wniosek. Oczywiście urząd może wezwać ciebie do ich przygotowania i dostarczenia, a na ich podstawie opracuje uzupełnienie wniosku.

Jeśli z analizy dokumentów wynika konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów, to minister wyda urzędowi upoważnienie do udzielenia zgody na takie odstępstwo. W upoważnieniu minister może podać warunki, od spełnienia których uzależnione jest wydanie zgody.

Gdy minister oceni, że odstępstwo nie jest zasadne, to odmówi urzędowi upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo.

Dokumenty

 1. Otrzymasz zgodę na odstępstwo albo odmowę takiej zgody

Po otrzymaniu odpowiedzi od ministra urząd zajmie się twoim wnioskiem. Urząd może udzielić ci zgody na odstępstwo, tylko gdy otrzymał upoważnienie ministra. Pamiętaj też, że urząd – pomimo otrzymania upoważnienia  – nie musi wydać ci zgody na odstępstwo. Na podstawie dokumentów samodzielnie oceni, czy może jej udzielić.

Zgodę wydaje w formie postanowienia. Urząd podaje w nim warunki, od których minister uzależnił swoje upoważnienie do wydania zgody na odstępstwo.

Odmowę udzielenia zgody na odstępstwo urząd również wyda w formie postanowienia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują, w jakim terminie urząd wyda ci zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Jak możesz się odwołać

Nie możesz odwołać się (ani złożyć zażalenia) od:

 • upoważnienia – wydanego przez ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane
 • postanowienia urzędu o zgodzie lub odmowie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

Uwaga! Jeśli wystąpisz o zgodę na odstępstwo w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę – możesz odwołać się dopiero po otrzymaniu decyzji o odmowie pozwolenia na budowę.

Warto wiedzieć

Przepisy, od których można uzyskać zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych:

Czy ta strona była przydatna?