Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na użytkowanie

Jesteś inwestorem i zakończyłeś budowę obiektu budowlanego? Chcesz rozpocząć jego użytkowanie? Zanim to zrobisz dowiedz się, czy musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie oraz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie

1. Zanim rozpoczniesz użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego uzyskaj pozwolenie na użytkowanie. Jest ono wymagane jeśli dla obiektu wydano pozwolenie na budowę i zalicza się on do kategorii V, IX-XVI, XX, XXVIII-XXX oraz niektórych obiektów budowlanych należących do kategorii XVII, XVIII, XXII, XXIV i XXVII.

Wykaz obiektów budowlanych, które wymagają pozwolenia na użytkowanie

 • kategoria V – obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie;
 • kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;
 • kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;
 • kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;
 • kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych;
 • kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne;
 • kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
 • kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;
 • kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne;
 • kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, budynki dworcowe, garaże powyżej pięciu stanowisk (w przypadku zamiaru użytkowania: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży od dwóch do pięciu stanowisk złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, budynki służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów magazynowych: budynków składowych, chłodni, hangarów i wiat; budynków kolejowych: nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowni, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XX – stacje paliw;
 • kategoria XXII – składowiska odpadów(w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania: placów składowych, postojowych oraz parkingów, złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania stawów rybnych złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, kanały, śluzy żeglowne (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek, ostróg brzegowych i rowów melioracyjnych złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;
 • kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych;
 • kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Uwaga

Informację o tym, czy twoja inwestycja wymaga pozwolenia na użytkowanie znajdziesz w pozwoleniu na budowę. Ale pamiętaj, nawet gdy urząd nie wpisał takiej informacji do pozwolenia na budowę, to nie zwalnia to ciebie z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie – jeśli wynika to z przepisów.


Odbiór częściowy

Jeśli chcesz przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych to złóż wniosek o pozwolenie na użytkowanie części obiektu. Jest to tzw. odbiór częściowy. Zasada ta dotyczy również odbioru częściowego obiektu budowlanego, którego użytkowanie w całości wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, np. budynek mieszkalny jednorodzinny.

Pozwolenie na użytkowanie po legalizacji samowoli budowlanej lub postępowaniu naprawczym

Musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie, jeśli obowiązek taki wynika z otrzymanej przez ciebie:

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, albo
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego (wydawanej jeśli już zakończyłeś budowę).

Decyzje te wydawane są po legalizacji samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych albo po postępowaniu naprawczym. W przypadku postępowania naprawczego pozwolenia na użytkowanie nie musisz uzyskać, jeśli wykonywałeś roboty budowlane inne niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części.

Pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy

Jeśli jesteś inwestorem to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji.

Zanim złożysz wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Przed złożeniem wniosku zawiadom o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:

Służby te powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, uznaj to za brak sprzeciwu lub uwag. Sporządź oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Dołącz je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Kara za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie

W przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie grozi ci kara. Wymierza ją nadzór budowlany. Wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorię obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu znajdziesz w załączniku do ustawy Prawo budowlane.

Przykładowe wyliczenie kary

Za użytkowanie bez pozwolenia budynku handlowego o kubaturze poniżej 2500 m3 zapłacisz 75 000 zł kary. Jak ją się oblicza?

 • iloczyn stawki (s): 500 zł
 • współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) dla budynku handlowego: 15
 • współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) dla budynku handlowego o kubaturze poniżej 2500 m3: 1,0

Kara wynosi dziesięciokrotność iloczynu powyżej podanych czynników, czyli 10 x 500 x 15 x 1,0 = 75 000 zł.

Czasowe zawieszenie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie

W czasie trwania na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii, od 13 marca 2020 r. został zawieszony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Jeżeli złożyłeś wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed 13 marca 2020 r. i nie otrzymałeś decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ani sprzeciwu w drodze decyzji, możesz przystąpić do użytkowania budynku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Użytkowanie obiektu budowlanego możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie. Zatem wniosek złóż odpowiednio wcześniej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Jeżeli pozwolenie na budowę wydało ci starostwo (albo urząd miasta na prawach powiatu) to wniosek o pozwolenie na użytkowanie złóż do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Natomiast, jeśli twoje pozwolenie na budowę wydał urząd wojewódzki, to wniosek o pozwolenie na użytkowanie złóż do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przykładowy wzór wniosku przygotował Punkt Kontaktowy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokumentacja geodezyjna powinna zawierać:

 • wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 • informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. We wniosku zaznacz, czy występujesz o odbiór całkowity czy częściowy. Twój wniosek jest jednocześnie wezwaniem nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

2. Do wniosku dołącz oryginał dziennika budowy. Pamiętaj, aby kierownik budowy dokonał w dzienniku wpisu o zgłoszeniu obiektu do odbioru.

3. Jeśli wniosek o pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to kierownik budowy w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych.

4. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania z nich w trakcie robót.

5. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych dołącz, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych.

6. Odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci, np. gazowej, ciepłowniczej lub wodno-kanalizacyjnej.

7. Dokumentację geodezyjną powinien przygotować uprawniony geodeta.

8. Jeśli twoja inwestycja realizowana jest na podstawie umowy urbanistycznej, dołącz zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej. Zaświadczenie otrzymasz w urzędzie miasta lub gminy. Jeżeli inwestycja uzupełniająca stanowi część obiektu budowlanego, to warunkiem przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycję główną będzie zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej. Kwestie te reguluje art. 37i ust. 1-10 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

9. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzasadnienie zarządcy drogi dołącz w przypadku zakończenia budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej. Kwestie wyniku audytu reguluje art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

10. Jeśli nie chcesz przekazać nadzorowi budowlanemu oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku nadzór na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja nadzoru budowlanego o zapłacie opłaty.

Termin

Użytkowanie obiektu budowlanego możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie. Zatem wniosek złóż odpowiednio wcześniej.

 1. Nadzór budowlany sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny

1. Jeśli złożone przez ciebie dokumenty są niekompletne lub posiadają braki, to nadzór budowlany wezwie cię do ich uzupełnienia. Nadzór poda ci termin, w którym masz to zrobić. Jeżeli nie zrobisz tego w terminie, to nadzór budowlany odmówi ci wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie rozpocznie on postępowanie naprawcze.

2. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na użytkowanie lub za pełnomocnictwo, nadzór wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, nadzór budowlany zwróci ci wniosek.

 1. Urząd wyśle ci zawiadomienie o terminie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego

Dokumenty

Termin

Nadzór powinien zawiadomić cię o planowanej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

 1. Obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego

1. Kontrolę przeprowadzi upoważniony i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane pracownik nadzoru budowlanego. Będąc inwestorem masz obowiązek uczestniczyć w kontroli w wyznaczonym terminie. Również twój kierownik budowy powinien być obecny podczas kontroli. W trakcie kontroli sprawdzane są:

 • zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu
 • zgodność obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
  • charakterystycznych parametrów technicznych, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
  • wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego
  • geometrii dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)
  • wykonania urządzeń budowlanych
  • zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
  • możliwości korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne i starsze w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego
 • wykonanie obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – jeśli urząd nakazał ci to w pozwoleniu na budowę i upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu
 •  uporządkowanie terenu budowy

2. Nadzór po przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden jak najszybciej przekaże tobie (jako inwestorowi), drugi przekazuje organowi nadzoru budowlanego wyższego stopnia, a trzeci pozostawi w swoich aktach. Pamiętaj, że protokół przechowujesz przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

Nadzór budowlany powinien wykonać obowiązkową kontrolę obiektu budowlanego w terminie 21 dni od złożenia przez ciebie wniosku (albo od dnia jego uzupełnienia).

 1. Otrzymasz pozwolenie na użytkowanie

1. W przypadku pozytywnie zakończonej kontroli obiektu budowlanego, nadzór budowlany wyda ci decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Jednocześnie zwróci ci:

 • oryginał dziennika budowy
 • protokoły badań i sprawdzeń
 • dokumentację geodezyjną

Decyzja pozwoli ci na legalne użytkowanie obiektu budowlanego.

2. Nadzór budowlany może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). W wydanej decyzji nadzór może podać ci termin wykonania tych robót.

3. W decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nadzór budowlany może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego. Może też uzależnić użytkowanie od wykonania przez ciebie, określonych robót budowlanych. Nadzór poda ci w decyzji termin, w którym masz je wykonać.

4. Pamiętaj, że będziesz musiał zawiadomić nadzór budowlany o zakończeniu robót budowlanych, które nadzór nakazał ci wykonać w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

5. Jeśli w trakcie obowiązkowej kontroli nadzór budowlany stwierdzi nieprawidłowości, to nałoży na ciebie karę. Otrzymasz ją w drodze postanowienia, na które możesz złożyć zażalenie. Wysokość kary stanowi iloczyn stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Naliczana jest ona za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę zapłać w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Możesz uregulować ją w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub wpłacić na rachunek bankowy tego urzędu. Jeżeli nie wpłacisz kary w terminie, to zostanie ona ściągnięta w postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucję przeprowadza wojewoda. Nałożenie kary skutkuje wydaniem ci decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie. A nadzór budowlany rozpocznie postępowanie naprawcze.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie płacisz przy składaniu wniosku. Jej wysokość zależy od rodzaju oddawanej do użytkowania inwestycji. Opłata wynosi 25% stawki opłaty, którą płaci się za pozwolenie na budowę. Zatem opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynoszą:

 • dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł
 • dla budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł
 • dla innego budynku – 12 zł
 • dla studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5 zł
 • dla budowli związanych z produkcją rolną – 28 zł
 • dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 535,75 zł
 • dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 26,25 zł
 • dla innych budowli – 38,75 zł
 • dla urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł

Jeśli pozwolenie na użytkowanie dotyczy przebudowy albo remontu to płacisz 50% tych kwot.

Nie płacisz opłaty skarbowej za pozwolenie na użytkowanie:

 • dotyczące budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
 • budynków budownictwa mieszkaniowego

Jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej (np. mieszkalna oraz usługowa), to przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględniasz powierzchni części mieszkalnej w tym budynku.

Gdy pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, to zsumuj opłaty za każdy obiekt.

Opłaty skarbowej nie muszą płacić np. organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o pozwolenie na użytkowanie (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego to opłatę za wniosek o pozwolenie na użytkowanie musisz zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Odwołanie od decyzji

Możesz odwołać się zarówno od decyzji zezwalającej na użytkowanie, jak i odmawiającej ci zgody na użytkowanie. Odwołanie złóż do:

 • wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Odwołanie złóż za pośrednictwem tego nadzoru budowlanego, który wydał ci decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie może złożyć wyłącznie inwestor.

Zażalenie na postanowienie wydane po kontroli obiektu

Możesz złożyć zażalenie na postanowienie nakładające ci karę za nieprawidłowości wykazane w protokole sporządzonym po obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego. Masz na to 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz postanowienie. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia (analogicznie jak w przypadku odwołania od decyzji). Zażalenie złóż za pośrednictwem organu nadzoru budowlanego, który wydał ci postanowienie.

Warto wiedzieć

Jeśli jesteś inwestorem to oddając obiekt budowlany do użytkowania przekaż jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. W razie potrzeby przekaż również instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Czy ta strona była przydatna?