Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego? Twój projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych? Sprawdź, kiedy i jak zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi zawiadamiać straż pożarną

Masz obowiązek zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Musisz to zrobić, jeśli:

 • został na ciebie nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
 • zakończyłeś budowę, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale projekt obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higieniczno-sanitarnych.

Ważne! Informacja o tym, czy masz obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powinna być podana w pozwoleniu na budowę.

Które obiekty wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych

 • budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V
 • budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV
 • budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza
 • obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2
 • obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
  • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2
  • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2
  • powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2
  • występuje zagrożenie wybuchem
 • garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
 • obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;
 • sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych
 • tunel o długości ponad 100 m
 • obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
 • o urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW.


Podział budynków ze względu na wysokość:

 • niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego i przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy powiatowe państwowej straży pożarnej
 • komendy miejskie państwowej straży pożarnej

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż do komendy miejskiej lub powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zawiadomienie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują jakie informacje powinno zawierać zawiadomienie oraz jakie dokumenty dołącza się do niego. W praktyce zawiadomienie zawiera informacje o inwestycji, takie jak: imię i nazwisko albo nazwa inwestora, adres zamieszkania albo siedziby, rodzaj inwestycji, dane adresowe i ewidencyjne nieruchomości, numer decyzji o pozwoleniu na budowę oraz znak sprawy.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Termin

Zawiadomienie złóż przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego i przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy.

 1. Państwowa Straż Pożarna sprawdzi kompletność twojego zawiadomienia

Państwowa Straż Pożarna sprawdza, czy zawiadomienie o zakończeniu budowy nie ma braków. Jeżeli ma, to skontaktuje się z tobą pracownik straży i poinformuje o konieczności ich uzupełnienia. Może również to zrobić podczas wizji obiektu. Poinformuje cię wtedy o formie uzupełnienia braków. Uzupełnione zawiadomienie złóż do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, do którego złożyłeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Jeśli zostawisz numer telefonu, pracownik Państwowej Straży Pożarnej powinien się z tobą skontaktować i uzgodnić termin kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 1. Kontrola obiektu budowlanego oraz zajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną

Będziesz mógł rozpocząć eksploatację obiektu budowlanego wyłącznie, gdy:

 • zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe
 • sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową

Państwowa Straż Pożarna dokonuje kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy. W trakcie kontroli zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i może wymagać, abyś przedstawił do wglądu dokumenty potwierdzające realizację obiektu budowlanego zgodnie z przepisami. Przepisy nie regulują, jakie to mogą być dokumenty. W praktyce mogą to być na przykład projekt budowlany, pozwolenie na budowę, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, protokoły badań i sprawdzeń poszczególnych instalacji oraz urządzeń czy też dokumentacja dopuszczająca do stosowania w kraju wykorzystane w obiekcie wyroby budowlane.

Skontaktuj się z komendą Państwowej Straży Pożarnej, do której składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy, żeby dowiedzieć się, jakie dokumenty powinieneś udostępnić w trakcie kontroli.

Jeżeli w trakcie kontroli Państwowa Straż Pożarna zgłosi uwagi dotyczące zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym (w zakresie ochrony przeciwpożarowej), to dokonaj odpowiednich poprawek. Państwowej Straży Pożarnej przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli obiekt budowlany nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wtedy otrzymasz stanowisko o sprzeciwie. Możesz również dostać decyzję o nakazie usunięcia usterek.

W przypadku zastrzeżeń co do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przy zajmowaniu stanowiska niezwłocznie zawiadamia o zastrzeżeniach właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (czyli ten, który wydał pozwolenie na budowę) oraz organ nadzoru budowlanego (do którego wystąpisz o pozwolenie na użytkowanie albo złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy). W przypadku poważnych uchybień, Państwowa Straż Pożarna może unieważnić uzgodnienie projektu budowlanego

Jeżeli Państwowa Straż Pożarna nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy, to uznaje się to za niezgłoszenie sprzeciwu ani uwag. W takim przypadku możesz sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania i dołączyć je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Termin

Państwowa Straż Pożarna ma 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na zajęcie stanowiska. Jeżeli nie zrobi tego w tym terminie, to możesz potraktować to jako niezgłoszenie sprzeciwu ani uwag.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Państwowa Straż Pożarna powinna zająć stanowisko w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli nie zrobi tego w tym terminie, to możesz potraktować to jako niezgłoszenie sprzeciwu ani uwag.

Jak możesz się odwołać

Nie przysługuje ci odwołanie od stanowiska Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Odwołanie możesz złożyć dopiero na etapie decyzji odmawiającej użytkowania obiektu wydanej przez organy nadzoru budowlanego.

Warto wiedzieć

Sprawdź jak:

Czy ta strona była przydatna?