Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gwarancje bankowe

Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoją transakcję lub być bardziej wiarygodnym partnerem biznesowym dla kontrahentów, możesz skorzystać z gwarancji bankowej. Bank jest wtedy gwarantem wykonania przez ciebie świadczenia, a w przypadku, gdy nie zostanie ono spełnione lub zostanie spełnione nienależycie, to bank zobowiązuje się zapłacić określoną sumę pieniężną dla określonego podmiotu.

Żeby otrzymać gwarancję trzeba wystąpić do banku i spełnić określone warunki. Każdy bank ma inne wymagania i inne opłaty.

Ty podpisujesz umowę z bankiem (jesteś zleceniodawcą), zlecając mu wypłatę określonej sumy pieniężnej (kwoty gwarantowanej), na rzecz określonego w umowie podmiotu (beneficjenta gwarancji).

Pamiętaj! W gwarancji bankowej bardzo ważna jest kwota gwarantowana, czyli kwota której będzie dotyczyć zabezpieczenie. Nie musi być to kwota w złotówkach. Może być w innej walucie.

Gwarancja bankowa jest korzystana dla każdej ze stron. Gdy jesteś beneficjentem gwarancji, czyli Twój partner biznesowy posiada gwarancję bankową to masz większą pewność powodzenia inwestycji. W przypadku niewykonania świadczenia otrzymasz swoją zapłatę i to szybko. Wystarczy, że zwrócisz się do banku (gwaranta) i przedstawisz wymagane dokumenty lub złożysz oświadczenie. Nie musisz występować na drogę sądową, ani wszczynać postępowania windykacyjnego.

Gdy jesteś zleceniodawcą to zwiększa się twoja wiarygodność jako przedsiębiorcy i możesz liczyć na korzystniejsze kontrakty.  A dodatkowo nie angażujesz własnych środków finansowych, dzięki czemu możesz zachować płynność finansową.

Gwarancje bankowe są honorowane nie tylko w Polsce. Większość banków ma charakter międzynarodowy a wystawiane gwarancje bankowe są uznawane poza granicami Polski. Pamiętaj, że możesz wystąpić o wystawienie gwarancji w różnych językach nie tylko w języku polskim.  

Koszty gwarancji

Gwarancja bankowa jest odpłatna. Bank pobiera prowizję od wystawienia gwarancji. Prowizję płaci podmiot, który zawarł z bankiem umowę zlecenia (zleceniodawca). Koszt jej udzielenia zależy od rodzaju gwarancji, wysokości kwoty gwarantowanej oraz waluty. W każdym banku cena jest inna i z reguły jest ona określona jako procent od kwoty gwarantowanej np. 0,25% - 1% kwoty gwarantowanej minimum 100 PLN.

Gwarancje mogą być udzielone jednorazowo na zabezpieczenie jednej określonej transakcji lub w formie linii, w ramach ustalonego limitu. Prowizja może być wtedy płatna za jakiś okres np. za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres trwania zobowiązania.

Niektóre banki poza prowizją od udzielonej gwarancji bankowej pobierają również opłatę za ocenę zdolności kredytowej oraz opłatę za rozpatrzenie wniosku zlecenia udzielenia gwarancji.

Gwarancja bankowa krok po kroku

Krok 1

Występujesz do banku o ocenę zdolności kredytowej. Bank zbadać twoją zdolność terminowego wywiązania się z zobowiązań finansowych, w ciągu całego okresu ważności gwarancji.

Krok 2

Zlecasz bankowi udzielenie gwarancji bankowej. Jeśli już otrzymałeś informację z banku, że masz zdolność kredytową umożliwiającą ubieganie się o gwarancję bankową to składasz wniosek (zlecenie udzielenia gwarancji bankowej) wraz z wymaganymi dokumentami. Można go złożyć w formie tradycyjnej, papierowej osobiście w banku lub za pośrednictwem internetowego systemu bankowości elektronicznej.

Każdy bank może żądać innych dokumentów. Najczęściej są to:

 • dokumenty założycielskie firmy (umowa, akt założycielski)
 • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 • potwierdzenie posiadania numeru statystycznego REGON i NIP
 • dokumenty finansowe firmy
 • umowa, która ma być zabezpieczona gwarancją
 • proponowane zabezpieczenie.

Niektóre banki wymagają również posiadania rachunku bieżącego (firmowego) w swoim banku. 

Krok 3

Proponujesz bankowi zabezpieczenie udzielonej gwarancji bankowej (może to kwota pieniężna), określasz (lub wybierasz) warunki jakie spełnia beneficjent, aby nastąpiła wypłata sumy gwarantowanej oraz płacisz opłaty i prowizję.

Krok 4

Wykorzystanie gwarancji bankowej. W treści gwarancji musi być szczegółowo opisane, jakie dokumenty, o jakiej treści i w jakiej formie należy złożyć do banku, aby nastąpiła wypłata sumy gwarantowanej. Może to być zwykłe oświadczenie w formie pisemnej lub też pisemne oświadczenie wraz z określonymi w umowie dokumentami. 

Rodzaje gwarancji

Na rynku bankowym są róże rodzaje gwarancji w zależności od rodzaju zabezpieczenia. Może być gwarancja:

 • dobrego wykonania umowy,
 • przetargowa
 • terminowej spłaty kredytu albo pożyczki
 • terminowej zapłaty
 • akcyzowa
 • celna
 • zapłaty rat leasingowych
 • zwrotu zaliczki
 • zapłaty czynszu.

Okres ważności gwarancji

Gwarancja jest ważna na taki okres, na jaki została zawarta. Są jednak inne niż upływ czasu przyczyny wygaśnięcia gwarancji np.:

 • zleceniodawca wykona swoje zobowiązanie wobec beneficjenta i udokumentuje to w sposób ustalony w gwarancji
 • beneficjent zwolni bank ze wszystkich zobowiązań określonych w gwarancji przed upływem terminu ważności
 • gwarancja zostanie odwołana (jeżeli w umowie była zawarta możliwość jej odwołania)
 • nastąpi wykonanie przez bank zobowiązań zapisanych w gwarancji.

Czy ta strona była przydatna?