Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Weksel

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który wskazuje osobę odpowiedzialną za zapłatę zobowiązania, kwotę do zapłaty oraz podmiot, na rzecz którego trzeba dokonać zapłaty. Weksel określa również termin i miejsce spełnienia świadczenia (zapłaty).

Wystawienie weksla jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakiejkolwiek czynności urzędowej. Weksel tworzy tak zwane zobowiązanie abstrakcyjne – istnieje ono niezależnie od przyczyny wystawienia weksla. Oznacza to że, co do zasady, dłużnik wekslowy nie może kwestionować istnienia długu, np. ze względu na nieprawidłowe wykonanie umowy.

Weksel może wystawić osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spółka osobowa i kapitałowa, oraz inne osoby prawne. Weksla nie może wystawić spółka cywilna – tu wystawcą mogą być wspólnicy.

Weksel własny, in blanco i deklaracja wekslowa

Przy zabezpieczeniach należności handlowych najczęściej stosowane są weksle własne, oraz weksle in blanco.

Weksel własny to taki, na którym podpisał się (zaciągnął zobowiązanie) wystawca weksla, czyli dłużnik. W spłatę zobowiązania nie są zaangażowane inne osoby. Aby nieznacznie złagodzić abstrakcyjny charakter weksla, w obrocie stosuje się weksle in blanco, czyli takie dokumenty, które nie zawierają wszystkich elementów niezbędnych do uznania ich za weksel.

Weksel in blanco jest dokumentem, który zawiera co najmniej podpis wystawcy złożony z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Do weksla in blanco dołączana jest deklaracja wekslowa, która określa na jakich warunkach weksel może być wypełniony przez wierzyciela. Dokument może być podpisany tylko przez wystawcę weksla, albo przybrać formę umowy podpisanej przez wierzyciela i dłużnika (wystawcę). Taka umowa może precyzować:

  • oznaczenie wierzytelności (przyczynę powstania długu)
  • kiedy (data lub określone zdarzenie) wierzyciel może uzupełnić weksel
  • termin, do kiedy weksel może być wypełniony (po tym terminie wierzyciel nie ma prawa uzupełnić weksla)
  • kwotę, na którą weksel może być wypełniony
  • termin płatności weksla
  • zobowiązanie wierzyciela do poinformowania wystawcy o uzupełnieniu weksla
  • inne elementy, jakie mogą się znaleźć na wekslu, np. klauzule wekslowe.

Musisz również pamiętać, że przekazanie weksla niepełnego wierzycielowi, bez deklaracji okołowekslowej, upoważnia go do wypełnienia weksla zgodnie z łączącym was zobowiązaniem.

Czy ta strona była przydatna?