Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Postępowanie uproszczone

Gdy prowadzisz swój biznes może dojść do sporu miedzy tobą a twoim klientem. Najczęściej takie spory dotyczą np. niezapłaconych faktur. Swoje pieniądze możesz odzyskać w sądzie. Jednym ze sposobów jest postępowanie uproszczone. Poniżej dowiesz się na czym ono polega.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w sądzie

Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Sąd.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z postępowania uproszczonego możesz skorzystać, gdy twoja sprawa dotyczy:

 • umowy, której wartość przedmiot sporu nie przekracza 20 000 zł
 • rękojmi, gwarancji lub niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, których wartość przedmiot sporu nie przekracza 20 000 zł
 • czynszu za mieszkanie i innych opłat, za które odpowiada najemca, bez względu na wartość przedmiotu sporu

W postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest możliwe tylko wtedy, gdy wynikają one z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju, np. kilku umów najmu.


Słowniczek

Powód – osoba, która wnosi sprawę do sądu, np. przedsiębiorca, któremu nie zapłacono za fakturę

Pozwany – osoba, przeciwko której powód kieruje sprawę do sądu

Strony postępowania sądowego – powód i pozwany

Pozew – dokument, który powód składa w sądzie w celu rozpoczęcia postępowania sądowego. W pozwie trzeba dokładnie określić czego i od kogo żądamy

Roszczenie – żądanie od innej osoby określonego świadczenia, np. zapłaty pieniędzy

Wartość przedmiotu sporu – kwota, którą chcesz odzyskać w sądzie. Pamiętaj, że obliczając wartość przedmiotu sporu nie doliczasz np. odsetek

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe

Zanim skierujesz sprawę do sądu, musisz ustalić jego właściwość miejscową.

Najczęściej sądem właściwym miejscowo jest sąd, w którego okręgu pozwany (np. dłużnik) mieszka.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż pozew do sądu

Jeżeli w twoim pozwie są braki formalne lub nie zapłacisz opłaty od pozwu, przewodniczący wezwie cię do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia pozwu w ciągu tygodnia. Jeśli tego nie zrobisz, sąd zwróci ci pozew.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli w swoim pozwie powołujesz się na dokumenty (np. umowy, faktury), dołącz je do pozwu w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii. Pamiętaj, że jeśli zażąda tego twój przeciwnik, będziesz musiał przedstawić oryginały tych dokumentów.

Do pozwu trzeba dołączyć jego odpis (lub odpisy) wraz z odpisami wszystkich załączników – tyle, ilu jest pozwanych.

Jeżeli sprawę wnosi twój pełnomocnik, to do pozwu załącza się też pełnomocnictwo, albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. W tej sytuacji, do pozwu dołącz też dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

2. Rozprawa w sądzie

W czasie rozprawy – najpierw powód, a potem pozwany – przedstawiają swoje stanowiska i dowody na ich poparcie.

Na rozprawie sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe, np. przesłuchać świadka. W postępowaniu uproszczonym nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego.

Termin

Termin rozprawy wyznacza przewodniczący.

3. Zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok.

Jeżeli zależy ci na poznaniu szczegółowego uzasadnienia wyroku, złóż pisemny wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Taki wniosek trzeba złożyć w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku strona może zgłosić również do protokołu bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Opłata za pozew

Pozew trzeba opłacić, ponieważ bez opłaty sąd nie zajmie się twoją sprawą. 

Opłata: w postępowaniu uproszczonym wysokość opłaty zależy od wartości przedmiotu sporu:

 • do 2000 zł – 30 zł
 • ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł
 • ponad 5000 zł do 7500 zł – 250 zł
 • ponad 7500 zł – 300 zł

Opłatę od pozwu wpłać na konto sądu, do którego kierujesz sprawę. Numer konta znajdziesz na stronach internetowych sądu lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przykład: jeśli domagasz się zapłaty 4 500 zł za zaległą fakturę, to opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym wyniesie 100 zł.

Jeżeli pozwany przegra sprawę, będzie musiał zwrócić ci koszty, poniesione na skierowanie sprawy do sądu.

Zwolnienie z kosztów sądowych
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, możesz ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. W tym celu złóż do sadu oświadczenie, z którego będzie wynikać, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych dołącz oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz oświadczenia dostaniesz w sądzie. Zobacz przykładowy wzór oświadczenia.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby sądu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do sądu w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Nie można powiedzieć ile dokładnie będzie trwała twoja sprawa w sądzie. Sąd stara się, żeby sprawę zakończyć jak najszybciej (na pierwszym posiedzeniu). O to, żeby postępowanie sądowe nie było przewlekane, muszą dbać również strony postępowania sądowego.

Jak możesz się odwołać

Apelacja

Od wyroku sądu pierwszej instancji możesz złożyć apelację do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy. Apelację złóż do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie 2 tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli nie złożysz wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, to termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do złożenia takiego wniosku. Dla strony, która zrzekła się doręczenia uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia ogłoszenia wyroku.

Pamiętaj że strona obecna na posiedzeniu, na którym sąd ogłosił wyrok, może po jego ogłoszeniu zrzec się (do protokołu) prawa do wniesienia apelacji. Jeśli wszystkie strony zrzekną się wniesienia apelacji, wyrok staje się prawomocny.

Skarga kasacyjna

W postępowaniu uproszczonym skargi kasacyjnej nie można złożyć.

Warto wiedzieć

Postępowanie egzekucyjne

Jeśli po wydaniu prawomocnego wyroku twój dłużnik nadal nie zapłaci zaległych pieniędzy, możesz skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego. Na początek uzyskaj tytuł wykonawczy. Później możesz sprawę przekazać do komornika.

Czy ta strona była przydatna?