Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zabezpieczenie hipoteczne

Ustanowienie obciążenia hipotecznego jest jednym z najpewniejszych, choć powienieneś wiedzieć, że także najdroższych i długotrwałych sposobów na zabezpieczenie wierzytelności. Ideą hipoteki jest zabezpieczenie długu na nieruchomości dłużnika lub innej osoby.

W razie niespełnienia zobowiązania wierzyciel ma prawo uzyskać spłatę z nieruchomości (nieruchomość jest sprzedawana, a uzyskane środki przeznaczane na spłatę długu). Zabezpieczenie działa nawet, gdy obciążona hipoteką nieruchomość zostanie sprzedana. Wtedy za spłatę długu odpowiada aktualny właściciel nieruchomości.

Do ustanowienia hipoteki niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego oraz złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego (obie czynności podlegają opłacie, taksa jest uzależniona od wartości hipoteki). Dodatkowym kosztem jest również podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,1% kwoty zabezpieczonej nieruchomości.

Zalety

Hipoteka, dzięki bardzo sformalizowanej konstrukcji ma kilka istotnych zalet.

  • Obciążenie nieruchomości jest ujawniane w księdze wieczystej – nieruchomość może być obciążona wieloma hipotekami, a o kolejności spłaty długów decyduje kolejność wpisanych hipotek.
  • Po drugie, wierzyciel hipoteczny zostanie zaspokojony przed innymi wierzycielami (niewpisanymi do hipoteki). Oznacza to, że nieruchomość jest do pewnego stopnia wyłączona z egzekucji pozostałych długów (do momentu spłaty wszystkich wierzycieli hipotecznych). Nie dotyczy to jednak długów alimentacyjnych, należności za pracę (w stosunku do pracowników), oraz renty z tytułu wywołania choroby, niezdolności do pracy, śmierci lub kalectwa.

Ustanowienie hipoteki

Zasady ustanawiania hipoteki są określone w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Do ustanowienia hipoteki prawo wymaga zawarcia umowy między wierzycielem a właścicielem nieruchomości, niezbędny jest także wpis do księgi wieczystej. Wyjątkiem jest ustanawianie hipoteki na rzecz banku – tu brak wymogu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Samo zabezpieczenie zaczyna działać dopiero po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej obciążonej nieruchomości. Wniosek o wpis można złożyć samemu lub zlecić to notariuszowi.

Wyróżnia się również hipotekę przymusową. Do jej ustanowienia nie jest potrzebna zgoda właściciela nieruchomości, zastępuje ją orzeczenie sądu zabezpieczające interesy wierzyciela.

Ważnym pojęciem jest również miejsce hipoteczne. W przypadku wpisania kilku hipotek, określają one kolejność spłaty wierzycieli. Spłacenie długu związanego z pierwszą hipoteką nie oznacza, że dług związany z drugą wpisaną hipoteką będzie lepiej zabezpieczony. Właściciel nieruchomości może bowiem dysponować miejscem hipotecznym i na miejsce wykreślonej hipoteki (spłaconego długu), ustanowić kolejną. Należy zatem pamiętać, że wpisanie hipoteki na dalszym miejscu chroni słabiej, niż ustanowienie jej na pierwszym miejscu.

Czy ta strona była przydatna?