Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kary za fikcyjne faktury

Wystawianie fikcyjnych faktur VAT i ich fałszowanie może być surowo karane. Kary (łącznie z pozbawieniem wolność w przypadku najcięższych oszustw) są przewidziane za świadome przerabianie, podrabianie, używanie sfałszowanych lub też wystawianie „pustych" faktur w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Karane są przestępstwa a nie błędy

Regulacje te nie dotyczą przedsiębiorców, którzy popełnili drobny błąd na fakturze (nawet jeżeli powstanie on w wyniku niedbalstwa lub lekkomyślności) lub źle zinterpretują przepisy podatkowe. Ponadto nie dotyczą wystawiania „pustych" faktur o wartości poniżej 200 000 zł.

Za wystawianie pustych faktur o mniejszej wartości przestępcy będą odpowiadali przed organami podatkowymi. Dodatkowo dla organów ścigania istotne jest to, czy faktura zawiera nieprawdziwe okoliczności, które mogą mieć wpływ na wysokość podatku lub jego zwrot a nie sama wartość uszczuplenia wpływów budżetowych.

Pamiętaj, że dla poniesienia odpowiedzialności karnej konieczne jest ustalenie winy, czyli że sprawca działał z zamiarem sfałszowania faktury. Sprawca musi mieć pełną świadomość, że podrabia lub przerabia fakturę, używa takiej faktury jako autentycznej bądź też wystawia fakturę lub faktury, podając nieprawdę co do kwoty.

Uwaga! Najważniejsza zmiana polega na tym, że przestępstwa podatkowe o dużej wartości będą ścigane przez organy ścigania a nie organy podatkowe tj. przez prokuratora a nie naczelnika Urzędu Skarbowego.

Co jest przestępstwem?

Przestępstwem jest:

  • podrabianie lub przerabianie faktury (faktur) w celu użycia jej jako faktury autentycznej albo używanie faktury sfałszowanej jako autentycznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (mniejszy podatek lub jego zwrot) - karane jest każde fałszowanie faktur bez względu na kwotę (kwota decyduje tylko o wysokości kary)
  • wystawianie pustych faktur (faktury), czyli podanie w fakturze nieprawdziwej kwoty za nieprawdziwe zdarzenie tzw. puste faktury nie ma tutaj znaczenia czy postępowanie prowadzone przez Urząd Skarbowy się zakończyło ani ile podatku nie zostało zapłacone, liczy się łączna suma widniejąca na nieprawdziwych fakturach.

Jakie są kary za fałszowanie faktur?

Kary są zróżnicowane i zależą od wielu czynników:  

  • za fałszowanie faktury, nawet jednej (podrobienie, przerobienie, użycie podrobionej przerobionej jako autentycznej) – grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat
  • za fałszowanie faktury lub faktur na łączną kwotę od 5 mln zł lub uczynienie z fałszowania faktur stałego źródła dochodu – grozi kara od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności
  • za fałszowanie faktury lub faktur na łączną kwotę od 10 mln zł - grozi kara minimum 5 lat albo 25 lat pozbawienia wolności
  • za wystawianie „pustych" faktur (podanie w fakturze nieprawdy) na kwotę co najmniej 200 000 zł – grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat
  • za wystawianie „pustych" faktur (podanie w fakturze nieprawdy) na kwotę od 5 mil zł  – grozi kara od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności
  • za wystawianie „pustych" faktur (podanie w fakturze nieprawdy) na kwotę od 10 mil zł  – grozi kara minimum 5 lat albo 25 lat pozbawienia wolności
  • czyny mniejszej wagi – do 2 lat pozbawienia wolności, ograniczenie wolności lub kara grzywny (przy podrabianiu-używaniu podrobionych faktur) albo do 3 lat (przy wystawianiu sfałszowanych faktur) lub do lat 5 (przy fakturach na 10 mln zł).

We wszystkich przypadkach obok kary pozbawienia wolności, sąd może wymierzyć grzywnę w wysokości do 3 000 stawek dziennych (stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych).

Współpraca z organem państwa

Jeżeli sprawca w trakcie postępowania karnego współpracuje z organem ścigania, zwłaszcza jeśli przekaże informacje nieznane organowi, może zostać zastosowane nadzwyczajne złagodzenia kary lub nawet odstąpienie od jej wymierzenia.

 

Zobacz również:

Czy ta strona była przydatna?