Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kontrola celno-skarbowa

Poza kontrolą podatkową, w Twojej firmie może być przeprowadzona kontrola celno-skarbowa. Zajmuje się tym Krajowa Administracja Skarbowa, a konkretnie urząd celno-skarbowy. Pamiętaj, że jest to inna kontrola, prowadzona przez inny urząd. Jest ona głównie skierowana przeciwko przestępstwom podatkowym i celnym, wyłudzaniu podatku VAT, karuzelom VAT, zorganizowanej przestępczości podatkowo-celnej.

Czego dotyczy kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa dotyczy m.in.:

 • przestrzegania prawa podatkowego
 • prawa celnego, w tym także przepisów o przywozie i wywozie towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi
 • gier hazardowych (wraz z automatami)
 • prawa dewizowego (również działalności kantorowej)
 • rodzajów paliwa przewożonych w zbiornikach środków przewozowych
 • przesyłek pocztowych
 • refundacji wywozowych
 • wywozu i przywozu na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom.

Rozpoczęcie kontroli

Kontrolę przeprowadza pracownik urzędu celno-skarbowego. Nie jesteś informowany o zamiarze i terminie przeprowadzenia tej kontroli. Po prostu, przychodzi urzędnik, pokazuje upoważnienie od naczelnika urzędu celno-skarbowego, które zamiera przybliżony czas zakończenia kontroli i jej zakres, oraz swoją legitymację służbową ze zdjęciem.

Z ważnych powodów kontrola może być przeprowadzona tylko na podstawie legitymacji służbowej.

Właściwie nie masz możliwości się wcześniej przygotować, sprawdzić dokumenty, czy też powiadomić pracowników. 

Uwaga! Po wszczęciu kontroli celno-skarbowego masz prawo, w ciągu 14 dni od rozpoczęcia kontroli, złożyć deklarację korygującą i zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko na terenie właściwości swojego urzędu.

Urzędnik celno-skarbowy ma prawo m.in. do:

 • wstępu do siedziby i pomieszczeń firmy, zakładów pracy, do innych lokali i budynków należących do kontrolowanego
 • wstępu do lokalu mieszkalnego lub w miejsca, w którym mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty związane z kontrolą, przeszukiwania ich, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień
 • żądania okazania dokumentów, w tym wszystkich dokumentów finansowych i udostępniania wszelkich danych
 • sporządzania z dokumentów odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej
 • żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym,
 • dokonywania oględzin
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli
 • wzywania i przesłuchiwania kontrolowanego, pracowników, świadków
 • pobrania próbek towarów
 • nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.

W uzasadnionych przypadkach jest możliwy konwój towaru (po skontrolowaniu środków transportu) jeżeli nie ma możliwości  bezpiecznego dostarczenia do urzędu.

Kontrola może być przeprowadzana w urzędzie celno-skarbowym, ale również na statku wodnym, przejściu granicznym, drogach publicznych.

Zakończenie kontroli

Kontrola przedsiębiorcy powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej rozpoczęcia. Jednak z ważnych powodów organy celno-skarbowe mogą ją przedłużyć. Dostaniesz wtedy informację na piśmie z podaniem przyczyny przedłużenia oraz nowym terminem zakończenia.

Uwaga! Przy kontroli celno-skarbowej nie obowiązują ograniczenia maksymalne czasu trwania kontroli, tak jak przy kontroli podatkowej.

Kontrola kończy się w dniu otrzymania wyniku kontroli.

Jeżeli zgadzasz się z ustaleniami kontroli składasz deklaracje korygującą. Masz na to 14 dni od otrzymania wyniku kontroli. Jeżeli tego nie zrobisz następuje automatyczne rozpoczęcie postępowania podatkowego. Nie można złożyć zastrzeżeń do wyniku kontroli.

W kontroli dotyczącej m.in. paliw, gier hazardowych, refundacji wywozowych kontrola kończy się protokołem.

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbowego rozpatruje – co do zasady – dyrektor właściwej izby administracji skarbowej. Przy decyzjach wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w sprawach, w których prowadzona przez niego kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe, odwołanie od tej decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Czy ta strona była przydatna?