Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kontrola sanepidu (Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Jeżeli Twoja firma zajmuje się działalnością np. gastronomiczną, transportową, chemiczną, kosmetyczną, fryzjerską, wykonywaniem tatuaży, to możesz oczekiwać kontroli Inspekcji Sanitarnej.

W jej trakcie sprawdzane są pomieszczenia, w których jest przygotowywana, przechowywana i sprzedawana żywność, kosmetyki, środki chemiczne, oraz świadczone są usługi. Pobierane są również próbki produktów do badań laboratoryjnych. Celem kontroli jest ochrona konsumentów przed chorobami, zatruciami, zakażeniem bakteriami oraz innym wpływem niekorzystnym i szkodliwym na organizm ludzki.

Na jakiej podstawie są przeprowadzane kontrole sanepidu

Sanepid kontroluje:

 • zgodnie z ustalonym na dany rok planem kontroli jako:
  • kontrola sanitarna czyli kompleksowa,
  • kontrola tematyczna dotycząca np. konkretnych producentów lub elementu produkcji,
 • na podstawie "donosu" czyli tzw. kontrole interwencyjne (w ciągu maksymalnie 2 dni Sanepid ma obowiązek sprawdzić otrzymaną informację na piśmie z podaniem danych osobowych i przeprowadzić kontrolę),
 • na podstawie powiadomień alarmowych np. o zanieczyszczonej partii produktu,
 • obróbki żywności, które pobiera od producentów i sklepów do kontroli laboratoryjnej.

Prawa Inspekcji Sanitarnej

Zanim rozpocznie się kontrola otrzymasz zawiadomienie, które będzie zawierało:

 • informacje o celu i zakresie kontroli,
 • termin kontroli (nie wcześniej niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia o kontroli i nie później niż 30 dni). Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w ciągu 30 dni, to musisz otrzymać nowe zawiadomienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanepid nie musi zapowiadać rutynowej kontroli żywności.

Urzędnik musi pokazać swoją legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie, które zawiera informację o przybliżonym czasie trwania kontroli.

Nie możesz odmówić przeprowadzenia kontroli. Jeśli, jako właściciel jesteś nieobecny, powinieneś wyznaczyć osobę, która będzie Cię reprezentować.

Uwaga! W nagłych wypadkach, gdy jest zagrożone życie lub zdrowie, kontrola może być przeprowadzona bez żadnych wcześniejszych powiadomień.

Pracownik sanepidu ma prawo do:

 • wstępu do zakładów pracy oraz jego pomieszczeń i urządzeń,
 • wstępu do obiektów, będących w trakcie budowy,
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji,
 • wzywania i przesłuchiwania osób,
 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych,
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Jakie kary może nałożyć sanepid w przypadku nieprawidłowości

 • Mandat

Jeżeli kontrola stwierdzi nieprawidłowości np. brak orzeczeń lekarskich potwierdzających, że pracownicy mający kontakt z żywnością mogą wykonywać takie prace lub inne zaniedbania, to możesz otrzymać mandat w wysokości od 100 zł do 500 zł za jedno przewinienie. Po 7 dniach ponownie przychodzi Sanepid, aby skontrolować, czy zostały usunięte nieprawidłowości. Jest to tzw. kontrola sprawdzająca. Jeśli nie wykonasz zaleceń Sanepidu, dostaniesz kolejny mandat.

 • Decyzja nakazująca

Jeżeli prowadzisz firmę w budynku lub lokalu, który jest w złym stanie technicznym (np. zagrzybione lub niepomalowane ściany, uszkodzona kanalizacja, wentylacja), to  w otrzymanej decyzji nakazującej otrzymasz informacje co trzeba wyremontować wraz z wyznaczeniem terminu np. 3 miesiące.

 • Decyzja o wstrzymaniu produkcji

Jeżeli wytwarzany przez Twoją firmę produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, to możesz otrzymać decyzję o zakazie jego wytwarzania lub wprowadzania do obrotu lub wycofaniu z obrotu do czasu przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłużej niż na 18 miesięcy. 

 • Zamknięcie firmy lub stanowiska pracy

Jeżeli działalność firmy spowodowała bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, Twoja firma może zostać zamknięta - decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 • Likwidacja hodowli lub chowu zwierząt,
 • Wycofanie substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z rynku i niezwłocznie powiadamia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych.

Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu, w którym opisany jest przebieg kontroli oraz zalecenia pokontrolne. Masz prawo nie podpisać protokołu oraz zawrzeć w nim swoje uwagi. Każda kontrola wpisywana jest także do książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Wszczęcie kontroli powoduje wydanie decyzji administracyjnej o wszczęciu postępowania. Po jej zakończeniu otrzymasz również decyzje administracyjną - zakończenie postępowania administracyjnego.

W trakcie kontroli sanepidu najczęściej jest sprawdzany:

 • stan urządzeń sanitarno-higieniczny zakładu,
 • czystość,
 • czy nie było fałszowania żywności przeznaczonej do sprzedaży (produkty przeterminowane),
 • czy stosowane są wymagane procedury oparte na zasadach systemu np. HACCP,
 • czy nie były fałszowane dokumenty dotyczące produkcji,
 • czy przechowuje się próbki żywności w zakładach żywienia zbiorowego np. w przedszkolu,
 • czy przestrzegane są przepisy BHP,
 • czy pracownicy mają aktualne orzeczenia lekarskie,
 • stan wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • powietrze i system wentylacji.

Pamiętaj również o przygotowaniu dokumentów, takich jak m.in.:

 • upoważnienie do reprezentowania firmy przed organami kontroli,
 • dokumenty rejestrowe firmy,
 • szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego (zagrożenia dla zdrowia pracowników),
 • książka kontroli przedsiębiorcy,
 • rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy,
 • badania lekarskie pracowników.

Pamiętaj:

 • nie możesz odmówić kontroli sanepidu,
 • jeżeli zamkniesz firmę a wystąpi zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego, to kontrola będzie przeprowadzana wraz z Policją,
 • za pobrane do badania próbki Sanepid nie płaci,
 • podczas nieobecności właściciela kontrola jest przeprowadzana z osobą zastępującą,
 • kontroler może poprosić pracownika o wylegitymowanie się dowodem tożsamości, aby sprawdzić, czy orzeczenie lekarskie należy do niego.

Czy ta strona była przydatna?