Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki sprawozdawcze firmy wobec GUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
2 minuty
Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających się obserwować i analizować. Szczegółowy zakres prowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej jest ustalany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia i powinien uwzględniać celowość, niezbędność oraz społeczną ich użyteczność.

Rodzaje badań statystycznych
Badania statystyczne statystyki publicznej są prowadzone jako:
  • badania pełne całej zbiorowości, w tym spisy powszechne albo
  • badania reprezentacyjne na wylosowanej lub dobranej celowo próbie danej zbiorowości.

Badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie:
  • obowiązku albo
  • udziału dobrowolnego.

Jeżeli ujęte w programie badań statystycznych statystyki publicznej badanie jest prowadzone na zasadzie obowiązku, podmioty określone w programie są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji w zakresie, formie i terminach określonych szczegółowo w tym programie. Spod tego obowiązku wyłączeni zostali mikroprzedsiębiorcy, z wyjątkiem tych przypadków, w których obowiązek przekazywania danych wynika z umów i zobowiązań międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej.

Sposoby pozyskiwania danych statystycznych
Dane statystyczne są zbierane w postaci:
  • elektronicznej, na podstawie przesyłanych za pośrednictwem elektronicznej platformy sprawozdań,
  • wywiadu przeprowadzanego przez ankietera statystycznego - metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego,
  • papierowego formularza przesyłanego przez firmę - gdy liczba zatrudnionych w niej pracowników nie przekracza 5 osób.

W niektórych przypadkach wskazanych w programie badań statystycznych dane mogą być pozykiwane w innej formie lub postaci.

Ochrona danych statystycznych
Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i osobowe są poufne. Podlegają one szczególnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych niż podane celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Kto zbiera dane statystyczne i prowadzi badania
Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przy pomocy służb statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne szczebla terytorialnego).