Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do 31 stycznia każdego roku niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok. Dowiedz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Złóż sprawozdanie online. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Sprawozdanie złożysz tylko elektronicznie. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Załatw online" i skorzystasz z elektronicznego kreatora sprawozdania. Zaznacz opcje, które cię dotyczą i wpisz dane, o które zapyta kreator, a system wygeneruje sprawozdanie. Podpisz je  Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wyślij.

Kto musi składać sprawozdania w 2021 r.

W 2021 r. sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych muszą złożyć:

 • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Wartość 50 mln euro jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składane jest sprawozdanie

Kto podaje informacje do sprawozdania

Informacje o terminach zapłaty w transakcjach handlowych muszą podać kierownicy podmiotów, które mają obowiązek złożyć sprawozdanie.

Kierownik podmiotu to członek zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ jest wieloosobowy, to są to członkowie tego organu.

Pamiętaj! W przypadku nieprzekazania w terminie sprawozdania, odpowiedzialność poniosą wszyscy członkowie organu wieloosobowego. Natomiast gdy sprawozdanie zostanie przekazane w terminie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, od odpowiedzialności uwolnią się wszyscy członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego bez względu na to, czy wzięli udział w przekazaniu sprawozdania.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.


Ważne! Jeśli przed złożeniem sprawozdania nie wszystkie kwestie są dla ciebie jasne, skorzystaj z praktycznego poradnika, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Przygotuj sprawozdanie w serwisie Biznes.gov.pl. Kliknij przycisk "Załatw online", zaloguj się i wypełnij elektroniczny kreator zaznaczając opcje, które cię dotyczą i wpisując wymagane dane. System wygeneruje sprawozdanie w formacie XML. Możesz zapisać dokument sprawozdania, w formacie XML lub jako PDF, jednak nie ma możliwości ponownego wgrania zapisanego pliku do usługi.

Jeśli zależy ci na szybkim załatwieniu sprawy, przed rozpoczęciem wypełniania kreatora sprawozdania przygotuj następujące dane

 • firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni
  • od 31 do 60 dni
  • od 61 do 120 dni
  • przekraczającym 120 dni

- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni
  • od 31 do 60 dni
  • od 61 do 120 dni
  • przekraczającym 120 dni
- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi
 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Jeśli sprawozdanie składa pełnomocnik, to przy wypełnianiu elektronicznego kreatora sprawozdania jest proszony o dołączenie kopii pełnomocnictwa oraz potwierdzenia zapłacenia opłaty skarbowej.

Nie istnieje specjalny wzór dokumentu takiego pełnomocnictwa. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie przewiduje ograniczeń co do rodzaju wykorzystywanego pełnomocnictwa. Można się posługiwać pełnomocnictwem ogólnym, rodzajowym bądź szczególnym obejmującym umocowanie do złożenia sprawozdania. Nie ma też wymagań co do formy pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

 1. Wyślij sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Po wygenerowaniu przez system pliku ze sprawozdaniem podpisz je korzystając z Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Następnie kliknij przycisk "Wyślij". Dokument sprawozdania należy podpisać i wysłać w ciągu jednej sesji. Po ponownym uruchomieniu usługi dane merytoryczne trzeba wprowadzić jeszcze raz (np. na podstawie zapisanego wcześniej dokumentu). Dane podmiotu są zapamiętywane w systemie.

Usługa umożliwia podpisanie sprawozdania przez kilka osób. Po podpisaniu dokumentu przez pierwszą z osób pojawi się przycisk "Dodaj podpis". Nie ma możliwości przekazywania sobie sprawozdania przez usługę, celem złożenia podpisu przez kolejną osobę w późniejszym czasie.

Termin

Sprawozdanie składasz do 31 stycznia każdego roku.

Niezłożenie sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie i może skutkować ukaraniem karą grzywny.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Uwaga! Jeśli sprawozdanie składa pełnomocnik, konieczne jest zapłacenie opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Opłata wynosi 17 zł. Wpłać ją na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Ile będziesz czekać

Przesłanie sprawozdania kończy załatwianie sprawy.

Warto wiedzieć

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa, zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań. W przypadku podejrzenia, że sprawozdanie zawiera nierzetelne lub nieprawdziwe informacje Minister poinformuje o tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czy ta strona była przydatna?