Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gospodarka odpadami – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
2 minuty
Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko , w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Hierarchia postępowania z odpadami obejmuje następujące działania:
  • Jeśli posiadasz odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, to w pierwszej kolejności musisz poddać je odzyskowi.
  • Odzysk polega na tym, że przygotowujesz odpady do ponownego użycia lub poddania recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddajesz je innym procesom odzysku.
Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku czego powstaje materia organiczna lub metan.
Uwaga! Składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
  • Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z wyżej wymienionych przyczyn, musisz unieszkodliwiać. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.
  • Powinieneś składować tylko te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z wyżej wymienionych przyczyn.

Projektowanie w zakresie gospodarki odpadami dotyczy więc:
  • przedsiębiorców wytwarzających odpady,
  • posiadających odpady,
  • podmioty przetwarzające odpady,
  • producentów szczególnych wyrobów, z których te odpady powstają, a także
  • wszystkich wytwórców opakowań i produktów w tych opakowaniach, a nawet ich sprzedawców.

Obowiązki związane z gospodarką odpadami mają dość powszechne i szerokie zastosowanie.

Uwaga! Ten poradnik nie obejmuje gospodarki odpadami komunalnymi (wywóz śmieci, zrzut ścieków) wytwarzanymi w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.