Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
5 minut
Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno prawne jak i ekonomiczne. Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie zasad wynika z przepisów:
 • prawa krajowego,
 • europejskiego.

Zalety ekologicznej działalności
Działalność prowadzona zgodnie z nimi powoduje, że
 • nie ma ryzyka płacenia kar,
 • brak jest zagrożenia wstrzymania produkcji.
 • masz niższe opłaty za korzystanie ze środowiska.
 • twoje koszty bieżącej działalności mogą być obniżone,
 • masz dostęp do krajowych i europejskich funduszy ekologicznych,
 • zachowasz obowiązujące standardy jakości.
Przestrzeganie ww. warunków podnosi również wizerunek twojej firmy jako nowoczesnego i proekologicznego przedsiębiorstwa. Staje się też wyzwaniem bieżących czasów.

Zakres ochrony środowiska
W dziedzinie ochrony środowiska konieczne jest uwzględnienie takich obszarów działalności jak:
 • powstawanie odpadów;
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w wyniku procesów np. spalania, transportu, spawania, malowania, czyszczenia, szlifowania, cięcia gazowego, konserwacji, obróbki drewna, chemicznych)
 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;
 • ochrona przed hałasem;
 • bezpieczeństwo elektromagnetyczne.

Zwykłe korzystanie ze środowiska
Zwykłe korzystanie ze środowiska czyli takie, które nie wykracza poza ramy korzystania powszechnego i nie jest uciążliwe dla środowiska nie wymaga uzyskiwania odrębnego lub dodatkowego pozwolenia. Ten typ korzystania ze środowiska służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego, wypoczynku czy rekreacji.

Pozwolenie na korzystanie ze środowiska
Jeś twoja forma wpływa na środowisko w sposób mogący budować zagrożenie dla ekosystemów (nadmierna emisja spalin) lub może powodu zakłócenia równowagi przyrodniczej (duży pobór wody lub zrzut ścieków) to będziesz musiał uzyskać odpowiednie pozwolenie. Określi ono zakres i wymogi na jakich możesz korzystać ze środowiska. Pozwolenie to jest też warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w danym segmencie.

Zgłoszenie instalacji
Nawet gdy uruchomienie danej instalacji lub urządzenia nie prowadzi do obowiązku uzyskania pozwolenia, to zazwyczaj wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu służbom ochrony środowiska.

Odpowiedzialność za zanieczyszczanie środowiska
Trzeba zauważyć, że przepisy bazowe (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska) wprowadzają generalna zasadę odpowiedzialności przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska lub stwarzanie w tym względzie zagrożeń. Jednocześnie przenoszą na niego koszty ewentualnych skutków usuwania zanieczyszczenia środowiska lub działań mających na celu zapobieganiu temu zanieczyszczeniu.

Okresowe pomiary
W celu monitorowania mogących zachodzić niebezpieczeństw, niektórzy przedsiębiorcy są zmuszeni do ciągłych lub okresowych pomiarów emisji gazów, poboru wody czy też zrzutu ścieków i muszą je ewidencjonować a następnie raportować organom ochrony środowiska. Powyższe jest uzależnione od typu instalacji, ilości i jakości zużywanego paliwa lub ilości pobieranej wody albo odprowadzanych ścieków.

Opłaty za korzystanie ze środowiska
Niezależnie od powyższego na podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa obowiązek sporządzania wykazów w zakresie korzystania z ochrony środowiska lub jej zasobów oraz odprowadzanie opłat z tego tytułu. Opłat tych nie wnosi się, jeżeli łączna ich wysokość nie przekracza 800 zł. Natomiast gdy wysokość opłat nie przekracza 100 zł, nie musisz także sporządzać wykazów i informacji, gdzie te opłaty się oblicza.

Szczegółowe omówienie w/w zagadnień w dalszych krokach. Tematyka dotycząca postępowania z odpadami została przedstawiona odrębnie w poradniku Gospodarka odpadami.