Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kto musi złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Termin na zmianę pozwoleń upływa 5 marca 2020 r. Sprawdź kogo obowiązuje i jak przygotować wniosek.

Rodzaje pozwoleń, które trzeba zmienić

Jeśli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw
, tj. przed 5 września 2018 r., uzyskałeś:

to do 5 marca 2020 r. musisz złożyć wniosek o zmianę wydanego pozwolenia. Jeśli tego nie zrobisz twoje pozwolenie wygaśnie.

Dane, które trzeba będzie uzupełnić

We wniosku musisz wskazać:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
  w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części
  lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Załączniki do wniosku o zmianę pozwolenia

Do wniosku o zmianę pozwolenie musisz dołączyć także:

 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione
  z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
 • zaświadczenie o niekaralności:
  • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  ,
 • oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu
  lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach,
 • oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
  • fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  • prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
   albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji
o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono
co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  • w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie
   i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  • któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną,
   o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy;

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ważne: szczegółowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie muszą spełniać obiekty budowlane oraz miejsca przeznaczone m.in. do zbierania i magazynowania odpadów możesz znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Objaśnienia Ministra Klimatu

Z opublikowanych 24 lutego 2020 r. objaśnień Ministra Klimatu wynika, że złożenie
w terminie do 5 marca niekompletnego wniosku, nie będzie automatycznie powodowało wygaśnięcia pozwolenia. W takiej sytuacji urząd wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w terminie, który realnie będzie przedsiębiorcy dawał możliwość uzupełnienia potrzebnej dokumentacji. Termin taki będzie na pewno nie krótszy niż 7 dni.
Jeśli przedsiębiorca w wyznaczonym terminie uzupełni wniosek, to jego podanie zostanie rozpatrzone tak, jakby całość dokumentów złożył w terminie i nie będzie powodowało dla niego żadnych negatywnych konsekwencji.

 

Czy ta strona była przydatna?