Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych

Masz firmę zajmującą się odbiorem śmieci? Musisz co pół roku składać do gminy sprawozdanie z tej działalności. Jeśli tego nie zrobisz to grożą ci kary pieniężne. Poniżej dowiesz się jak złożyć takie sprawozdanie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danej gminie to musisz składać półroczne sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do urzędu miasta lub gminy w terminach do 31 lipca i do 31 stycznia każdego roku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż sprawozdanie po upływie każdego półrocza, którego dotyczy sprawozdanie, czyli do:

 • 31 lipca
 • 31 stycznia

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż sprawozdanie

Sprawozdanie półroczne musisz złożyć oddzielnie dla każdej gminy, w której prowadzisz działalność, niezależnie od tego czy odpady komunalne były odbierane lub nie od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy.

Dokumenty

Jeśli jesteś przedsiębiorcą odbierającym odpady, który nie działa na podstawie umowy zawartej w wyniku przetargu lub w trybie zamówienia z wolnej ręki do sprawozdania dołącz:

 • wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarłeś umowy na odbieranie odpadów komunalnych
 • wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły

Termin

Złóż sprawozdanie po upływie każdego półrocza, którego dotyczy sprawozdanie, czyli do:

 • 31 lipca
 • 31 stycznia

2. Urząd sprawdzi twoje sprawozdanie

Urząd przyjmuje twoje sprawozdanie i dokonuje weryfikacji danych w nim zawartych.

Podczas weryfikacji urząd może zobowiązać cię do okazania:

 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
 • dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu
 • dokumentów dotyczących przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
 • dokumentów dotyczących ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, urząd wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania. Na korektę masz 14 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie.

Urząd po otrzymaniu informacji ponownie weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu.

Jeśli urząd nie ma zastrzeżeń do złożonego przez ciebie sprawozdania zostaje ono przyjęte. Urząd nie wydaje z tego tytułu żadnego dokumentu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Sprawozdania złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wykorzystywane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Analiza ta jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

Dane ze sprawozdań wykorzystywane są także w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Kary

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono zawierało nierzetelne dane grożą ci następujące kary:

 • 100 zł za każdy dzień opóźnienia, gdy sprawozdanie zostało przekazane po terminie
 • od 200 zł do 500 zł, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania
 • od 500 zł do 5000 zł  w przypadku niezastosowania się do wezwania o uzupełnienie lub korektę sprawozdania

Czy ta strona była przydatna?