Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych

Masz firmę zajmującą się odbiorem śmieci? Musisz co pół roku składać do gminy sprawozdanie z tej działalności. Jeśli tego nie zrobisz to grożą ci kary pieniężne. Poniżej dowiesz się jak złożyć takie sprawozdanie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danej gminie to masz obowiązek złożenia półrocznego sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do urzędu miasta lub gminy w terminach do 31 lipca i do 31 stycznia każdego roku.

Sprawozdanie półroczne jesteś zobowiązany złożyć oddzielnie dla każdej gminy, niezależnie od tego czy odpady komunalne były odbierane lub nie od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy.

Uwaga
Sprawozdanie za I półrocze 2018 r. złóż na dotychczasowym wzorze obowiązującym w 2017 r.

Obecnie konsultowany jest projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż sprawozdanie po upływie każdego półrocza, którego dotyczy sprawozdanie tj.:

 • do 31 lipca,
 • do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż sprawozdanie

Złóż półroczne sprawozdanie dotyczące odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy do urzędu miasta lub gminy.

Sprawozdanie półroczne musisz złożyć oddzielnie dla każdej gminy, w której prowadzisz działalność, niezależnie od tego czy odpady komunalne były odbierane lub nie od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy. Nawet jeśli w danym półroczu nie odbierałeś na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - to mimo to jesteś zobowiązany złożyć tzw. sprawozdanie zerowe.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór sprawozdania zawiera załącznik nr 1 (część A) do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie zawiera informacje o masie:

 1. poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;
 2. pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
 3. odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
 4. odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór sprawozdania zawiera załącznik nr 1 (część B) do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości albo nazwę,
 • adres właściciela nieruchomości,
 • adres nieruchomości.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości albo nazwę,
 • adres właściciela nieruchomości,
 • adres nieruchomości,
 • datę do kiedy obowiązywała umowa.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą odbierającym odpady, który nie działa na podstawie umowy zawartej w wyniku przetargu lub w trybie zamówienia z wolnej ręki do sprawozdania dołącz:

 • wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarłeś umowy na odbieranie odpadów komunalnych,
 • wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Pamiętaj!

Sprawozdanie zerowe składasz także w danym półroczu jeśli nie odbierałeś na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym okresie.

W przypadku sprawozdań zerowych możesz złożyć jedno sprawozdanie dla tych gmin, z których odbiór odpadów nie został dokonany, z adnotacją których gmin to sprawozdanie dotyczy.

Termin

Złóż sprawozdanie po upływie każdego półrocza, którego dotyczy sprawozdanie tj.:

 • do 31 lipca,
 • do 31 stycznia.

2. Urząd sprawdza twoje sprawozdanie

Urząd miasta lub gminy przyjmuje twoje sprawozdanie i dokonuje weryfikacji danych w nim zawartych.

Podczas weryfikacji urząd może zobowiązać cię do okazania:

 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów,
 • dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu,
 • dokumentów dotyczących przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
 • dokumentów dotyczących ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, urząd wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

3. Uzupełnij lub popraw sprawozdanie

Jeśli otrzymałeś wezwanie z urzędu, to uzupełnij je lub skoryguj zgodnie z wezwaniem w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Termin

14 dni

4. Urząd ponownie weryfikuje sprawozdanie

Urząd miasta lub gminy ponownie weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu.

Podczas ponownej weryfikacji urząd może zobowiązać cię do okazania:

 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów,
 • dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu,
 • dokumentów dotyczących przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
 • dokumentów dotyczących ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

5. Urząd przyjmuje sprawozdanie

Jeśli urząd nie ma zastrzeżeń do złożonego przez ciebie sprawozdania zostaje ono przyjęte.

Urząd nie wydaje z tego tytułu żadnego dokumentu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Sprawozdania złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wykorzystywane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Analiza ta jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

Dane ze sprawozdań wykorzystywane są także w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Uwaga!

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono zawierało nierzetelne dane grożą Ci następujące kary:

– 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, gdy sprawozdanie zostało przekazane po terminie,

– od 200,00 zł do 500,00 zł, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,

– od 500,00 zł do 5000,00 zł  w przypadku niezastosowania się do wezwania o uzupełnienie lub korektę sprawozdania.

Czy ta strona była przydatna?