Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A może gospodarujesz odpadami? Sprawdź poniżej, czy nie musisz ubiegać się o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzą marszałkowie województw. Informacje z rejestrów od wszystkich marszałków stanowią integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanej BDO.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisuje się do niego przedsiębiorców:

 • na ich wniosek;
 • z urzędu.

Z wnioskiem do marszałka województwa muszą zwrócić się przedsiębiorcy:

W zakresie produktów (oleje, smary, opony):

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów
 • organizacje odzysku
 • eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi

W zakresie pojazdów:

 • wprowadzający pojazdy
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów
 • prowadzący stacje demontażu
 • prowadzący strzępiarki

W zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele
 • zbierający zużyty sprzęt
 • prowadzący zakłady przetwarzania
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku

W zakresie baterii lub akumulatorów:

 • wprowadzają baterie lub akumulatory
 • prowadzą zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • podmioty pośredniczące
 • organizacje odzysku opakowań
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach
 • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
 • organizacje samorządu gospodarczego

A także przedsiębiorcy

 • prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie
 • prowadzący przetwarzanie odpadów  zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie
 • transportujący odpady
 • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie
 • prowadzą zakłady recyklingu statków
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji

Przedsiębiorcy ci muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności.


Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:


Kto nie musi być wpisany do rejestru

Wpisowi do rejestru nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który musi złożyć wniosek, zrób to w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru – czyli do 24 lipca 2018 r.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Jeśli występujesz z wnioskiem o wpis do rejestru, zgłoś się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Jeżeli wpis do rejestru następuje z urzędu, dokonuje go marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania twojej działalności.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku dołącz:

 • umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym sprzęt
 • umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeśli jesteś autoryzowanym przedstawicielem
 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub organizacją odzysku
 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym baterie lub akumulatory
 • umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym pojazdy
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru
 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty
 • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego – o ile jest wymagany
 • dowód uiszczenia opłaty rejestrowej – jeśli musisz ją zapłacić

Termin

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który musi złożyć wniosek, zrób to w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru – czyli do 24 lipca 2018 r.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

3. Urząd wpisze cię do rejestru

Po dokonaniu wpisu, marszałek wyda ci zaświadczenie z twoim indywidualnym numerem rejestrowym wraz z loginem i hasłem do BDO.

Musisz umieszczać numer rejestrowy na dokumentach związanych z twoją działalnością

Kiedy marszałek odmówi wpisu do rejestru

Marszałek województwa odmówi ci wpisu, gdy:

 • nie wniesiesz opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości
 • nie wniesiesz zabezpieczenia finansowego w wymaganej wysokości – jeśli jesteś przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt
 • nie wpłacisz kapitału zakładowego w wymaganej wysokości – jeśli działasz jako organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dokumenty

Ile zapłacisz

100 zł – mikroprzedsiębiorcy

300 zł – pozostali przedsiębiorcy

+ 17 zł (jeśli ustanowisz pełnomocnika).

Opłata obowiązuje przedsiębiorców:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • wprowadzających pojazdy
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzających na terytorium kraju opony
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

Ile będziesz czekać

Wpis uzyskasz ciągu 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Odnawianie opłaty

Po wniesieniu opłaty rejestrowej musisz ją co roku odnawiać. Opłatę roczną za prowadzenie rejestru zapłać do końca lutego danego roku. Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej jest identyczna i wynosi:

 • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców
 • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców

Czy ta strona była przydatna?