Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe)

Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową, musisz złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy lub hurtownie i udostępniają klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, za pośrednictwem Rejestru BDO złożą roczne sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów). 

Pamiętaj: Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Zobacz więcej: Opłata recyklingowa za torebki foliowe.

Wpisu do Rejestru BDO, na wniosek przedsiębiorcy, dokonują marszałkowie województw.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

 • Przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą sklepy lub hurtownie i oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO
  do 31 grudnia 2019 r. 

 • Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność handlową po 31 grudnia 2019 r. lub zaczną oferować torby z tworzywa sztucznego po tej dacie, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem tej działalności. W tym przypadku dopiero po uzyskaniu wpisu można oferować klientom torby z tworzywa sztucznego podlegające opłacie recyklingowej.

Za prowadzenie działalności (tj. prowadzenie sklepu lub hurtowni, w którym oferowane są torby z tworzywa sztucznego) bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO grozi ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny.

​Jeśli wniosek złożysz pod koniec grudnia, to w styczniu 2020 r., do czasu wpisania cię przez marszałka do Rejestru BDO, możesz normalnie prowadzić swoją działalność i oferować torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie narażając się na kary. 

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Wniosek składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis do Rejestru BDO

Zwróć uwagę, że standardowy wzór obejmuje wpis do rejestru i aktualizację wpisu. Jeśli chcesz uzyskać wpis, zaznacz to na początku i wypełnij tylko Dział I: Dane przedsiębiorcy. 

Do wniosku musisz dołączyć także oświadczenie o:

 • spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub
 • braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru,

Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Musisz w nim potwierdzić, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zawrzeć klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Pamiętaj: Procedura składania wniosku może nieznacznie różnić się w zależności od urzędu marszałkowskiego. Przed jego złożeniem warto odwiedzić stronę internetową właściwego urzędu lub skontaktować się z nim telefonicznie. Uzyskasz dzięki temu dokładne informacje na temat tego, jak najlepiej postępować.

Dokumenty

Termin

 • Przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą sklepy lub hurtownie i oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO
  do 31 grudnia 2019 r. 

 • Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność handlową po 31 grudnia 2019 r. lub zaczną oferować torby z tworzywa sztucznego po tej dacie, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem tej działalności. W tym przypadku dopiero po uzyskaniu wpisu można oferować klientom torby z tworzywa sztucznego podlegające opłacie recyklingowej.

Za prowadzenie działalności (tj. prowadzenie sklepu lub hurtowni, w którym oferowane są torby z tworzywa sztucznego) bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO grozi ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny.

​Jeśli wniosek złożysz pod koniec grudnia, to w styczniu 2020 r., do czasu wpisania cię przez marszałka do Rejestru BDO, możesz normalnie prowadzić swoją działalność i oferować torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie narażając się na kary. 

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd może wezwać cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia braków formalnych  np. jeśli pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów. 

Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli w określonym terminie uzupełnisz wszystkie braki, to twój wniosek traktowany będzie jako złożony w pierwotnym terminie. Jeśli jednak tego nie zrobisz, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

3. Urząd wpisze cię do rejestru

Po dokonaniu wpisu, marszałek poinformuję cię o tym oraz wyda ci pisemne zaświadczenie z twoim indywidualnym numerem rejestrowym. Dostaniesz też login i hasło do BDO, które wykorzystasz do składania rocznego sprawozdania o wydanych torbach z tworzywa sztucznego. 

Zaświadczenie zostanie przesłane pocztą na adres wskazany przez ciebie we wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wpis uzyskasz w ciągu 30 dni, od dnia złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. 

Odwołanie złóż pisemnie, za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.

Warto wiedzieć

 • Kontro w Rejestrze BDO będzie ci niezbędne, ponieważ za jego pośrednictwem będziesz składał roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Te sprawozdanie będzie zawierało co najmniej informacje o liczbie nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową.
 • Pamiętaj o aktualizacji wpisu, np. w przypadku zmiany adresu prowadzonej działalności. Masz na to 30 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana
 • Jeśli wniosek składasz przez pełnomocnika, to poza dokumentem pełnomocnictwa, do swojego wniosku o wpis do Rejestru BDO dołącz także dowód zapłacenia opłaty za pełnomocnictwo (17 zł).

Czy ta strona była przydatna?