Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyroby z azbestu – obowiązki związane z użytkowaniem i usuwaniem

Na twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest? Zobacz, jakie obowiązki związane są z użytkowaniem i usuwaniem takich wyrobów.

Inwentaryzacja

Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), który posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości, jest zobowiązany do:

 • sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór) i przechowywanie jej w książce obiektu budowlanego
 • wypełnienia Informacji o wyrobach zawierających azbest
 • złożenia do 31 stycznia Informacji o wyrobach zawierających azbest:
  • do swojego urzędu gminy  - osoby fizyczne
  • do swojego urzędu marszałkowskiego - osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego
  • składania co roku do 31 stycznia zaktualizowanej Informacji o wyrobach zawierających azbest.

Jeśli twoje wyroby to rury azbestowo- cementowe:

 • stosujesz powyższe zasady inwentaryzacyjne jak przy innych wyrobach
 • masz możliwość pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi bez usuwania, ale pod następującymi warunkami:
  • brakiem narażenia na kontakt z azbestem podczas czynności obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych
  • oznakowania
  • zaznaczenia w planach sytuacyjnych i dokumentacji technicznej pozostawionych instalacji
  • oczyszczenia elementów infrastruktury, w których jest możliwy kontakt człowieka z azbestem.

Jeśli chcesz potwierdzić czy w twojej nieruchomości jest azbest, możesz skorzystać z usług firm zajmujących się oznaczaniem azbestu w materiałach.

Zobacz:

Usuwanie wyrobów azbestowych

Jeśli podejmiesz decyzję o usunięciu wyrobów zawierających azbest:

 • dowiedz się w swoim urzędzie gminnym o możliwości usuwania wyrobów azbestowych, np. w ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu Gmina wybierze jedna firmę, która będzie oczyszczać gminę z azbestu; jest możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych wydatków lub inna forma wsparcia
 • zabezpiecz odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe (elewacyjne lub inne wyroby bezazbestowe) z własnych środków finansowych lub sprawdź czy twoja gmina może skorzystać z finansowania usuwania azbestu ze środków funduszy ochrony środowiska (link do finansowania)
 • weź udział w programie gminnym lub samodzielnie wybierz firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z twojej nieruchomości
 • sprawdź referencje firmy i jej doświadczenie
 • zgłoś z 7-dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego
 • sprawdź czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest (zobacz wykaz składowisk).

Stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub też na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także składowanie na składowiskach podziemnych.

Oczyszczenie nieruchomości po wyrobach azbestowych

Jeśli firma zakończyła już demontaż wyrobów zawierających azbest sprawdź, czy:

 • usunęła pozostałości pyłu azbestowego
 • uprzątnęła teren nieruchomości
 • wszystkie odpady zawierające azbest zostały wywiezione z twojej nieruchomości
 • otrzymałeś wynik badania jakości powietrza, jeśli były usuwane wyroby zawierające krokydolit lub o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3.

Działalność w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Przedsiębiorca, który chciałby prowadzić działalność polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinien:

 • założyć działalność gospodarczą
 • uzyskać decyzje w zakresie gospodarki odpadami
 • przeszkolić pracowników, osoby kierujące i nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 • opracować szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest
 • posiadać niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego
 • zgłosić zamiar prowadzenia tych prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Można bezpłatnie zarejestrować swoją firmę na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl – firma znajdzie w ogólnopolskim zestawieniu firm zajmujących się problematyką azbestową, dostępną dla każdego zainteresowanego

Zatrudnianie pracowników

Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinien:

 • sporządzić ocenę ryzyka zawodowego
 • kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestowego
 • szkolić pracowników w zakresie bhp
 • zminimalizować liczbę osób przydzielonych do prac w kontakcie z azbestem
 • ograniczyć lub eliminować emisję pyłów przez stosowanie odpowiednich maszyn, sprzętu i metod pracy.

Pracodawca powinien zapewnić:

 • odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna i środki ochrony układu oddechowego)
 • wymianę środków ochrony układu oddechowego
 • oczyszczanie z pyłu odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej
 • przechowywanie wyłącznie w wyznaczonym miejscu, wykluczającym kontakt z odzieżą własną pracowników.

Zasady usuwania azbestu

Najważniejsze zasady prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest to:

 • izolacja od otoczenia obszaru prac
 • ogrodzenie terenu prac
 • umieszczenie tablic informacyjnych
 • środki techniczne ograniczające emisję azbestu
 • zabezpieczenie przed pyleniem w obiekcie 
 • codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego
 • uprzątnięcie terenu
 • izolacja pomieszczeń
 • komory dekontaminacyjne
 • nawilżanie wyrobów wodą
 • utrzymywanie przez cały czas pracy wyrobów azbestowych w stanie wilgotnym
 • demontaż całych wyrobów, bez uszkadzania
 • odspajanie wyrobów za pomocą narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze
 • kontrolny monitoring powietrza w środowisku pracy
 • codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów
 • transport zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych
 • oznakowanie
 • szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm (o gęstości > 1000 kg/m3)
 • zestalenie przy użycie cementu i szczelne opakowanie (o gęstości < 1000 kg/ m3)
 • stan wilgotny podczas przygotowania do transportu
 • magazynowanie w osobnych miejscach.

Czy ta strona była przydatna?