Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłaty skarbowe – wszystko, co musisz wiedzieć

Z tego artykułu dowiesz się: 

 • czym jest opłata skarbowa
 • kto i kiedy nie musi płacić opłaty skarbowej
 • gdzie i jak zapłacić opłatę skarbową
 • jakie są stawki opłat skarbowych
 • kiedy można dostać zwrot opłaty skarbowej

Czym jest opłata skarbowa

Opłatę skarbową zapłacisz za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych, czyli wydanie zaświadczeń/zezwoleń/pozwoleń/koncesji oraz niektórych dokumentów (np. sporządzenie aktu małżeństwa, udzielenie pełnomocnictwa).

Muszą ją płacić osoby fizyczne, osoby prawne (np. sp. z o.o.) oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółka jawna, wspólnoty mieszkaniowe).

Obowiązek zapłaty powstaje w chwili złożenia wniosku lub zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej oraz wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia.

Kto i kiedy nie musi płacić opłaty skarbowej

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

 • pod warunkiem wzajemności – państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne,
  urzędy konsularne, siły zbrojne, międzynarodowe organizacje/instytucje i ich oddziały/przedstawicielstwa, korzystające na podstawie prawa z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Polski
 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pożytku publicznego - jeśli załatwiają sprawy urzędowe, które wiążą się z nieodpłatną działalnością
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
 • osoby fizyczne, które prowadzą czynną ochronę gatunkową oraz jeśli mają gospodarstwa rolne, leśne, rybackie narażone na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa

Nie musisz płacić opłaty skarbowej w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
 • świadczeń socjalnych, w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę
 • nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Pamiętaj, że wniosek o wpis/zmianę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie skarbowej.

Gdzie zapłacić opłatę skarbową

Pamiętaj, że opłaty skarbowej nie płaci się do urzędu skarbowego.

Opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta/gminy na terenie, którego znajduje się urząd skarbowy. Jeśli nie wiesz, na jaki numer konta wysłać opłatę, zadzwoń do urzędu miasta/gminy lub urzędu skarbowego.

Przykład: jeśli wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Opłatę skarbową możesz zapłacić:

 • gotówką w kasach właściwego urzędu
 • za pośrednictwem inkasentów zgodnie z podanym przez urząd wykazem
 • przelewem na konto właściwego urzędu

Jeśli składasz wniosek online, dołącz potwierdzenie przelewu albo kopię dowodu opłaty (skan/zdjęcie).

Stawki opłat skarbowych

Najczęstsze przykłady stawek opłat skarbowych:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21 zł (za każdy egzemplarz osobno)
 • akt małżeństwa – 84 zł
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 107 zł
 • dokument pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł
 • potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego – 170 zł

Pełna lista stawek opłat skarbowych (s. 9-41)

Pamiętaj: jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie musisz płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Zwrot opłaty skarbowej

Możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej, jeśli:

 • zapłaciłeś opłatę skarbową a nie musiałeś (np. jesteś zwolniony)
 • zrobiłeś nadpłatę
 • mimo zapłacenia opłaty urząd nie załatwił sprawy, nie wydał zaświadczenia/zezwolenia/ pozwolenia/koncesji

Zwrot możesz dostać tylko na wniosek. Nie ma oficjalnego wzoru wniosku o zwrot opłaty skarbowej, możesz go przygotować w dowolnej formie (np. na komputerze, odręcznie). Wniosek złóż do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zwrot opłaty skarbowej

Czy ta strona była przydatna?