Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Amortyzacja środków trwałych w firmie – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
Każdy przedsiębiorca w trakcie prowadzonej działalności musi zmierzyć się z zagadnieniem amortyzacji. Zagadnienie to dotyka sposobu odliczenia wydatków poniesionych na zakup środka trwałego bez którego nie da się wspomnianej działalności prowadzić. W rezultacie tematyka obejmuje podatkowe i rachunkowe rozliczenie takiej czynności jak zakup podstawowego chociażby tylko wyposażenia (komputer, drukarka, telefon czy samochód), czy też sprzętu biurowego (biurko, krzesło, szafa itd.). Ich nabycie prowadzi do obowiązku stosowania odpisów amortyzacyjnych.

Zakupy mogą dostarczyć środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych.
Większość z nich na gruncie prawa podlega amortyzacji. Ustawodawca bowiem nie pozwala wydatków i nakładów poniesionych na te zakupy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Pozwala natomiast na stopniowe zaliczanie ich do kosztów poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Innymi słowy, jeśli środek trwały czy wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, nakłady poniesione na ich nabycie lub wytworzenie nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku. Kosztem będą dopiero odpisy amortyzacyjne dokonywane według zasad zawartych w przepisach prawa.
Z punktu widzenia praktyki kluczowe znaczenia ma przede wszystkim amortyzacja podatkowa i bilansowa. Rozróżnienie to wynika z zasad, według których dokonuje się amortyzacji. Jeżeli są to zasady wynikające z prawa podatkowego, mamy do czynienia z amortyzacją podatkową. Jeżeli zaś zasady te znajdują swoje źródło w prawie bilansowym (przepisy o rachunkowości) to zachodzi amortyzacja bilansowa.

Uwaga ! Powyższa zasada rozliczania kosztów podatkowych nie dotyczy podmiotów, których dochody są opodatkowane w formie karty podatkowej.