Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kto i w jakich terminach musi sporządzać sprawozdanie finansowe?

Wiele firm na koniec każdego roku swojej działalności musi przygotowywać tzw. sprawozdanie finansowe. Jest to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy jest ostatnim dniem roku.

Kto ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych?

Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego:

 • firmy, które obowiązkowo muszą prowadzić księgi rachunkowe np. ze względu na wysokość przychodów
 • firmy, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania księgi rachunkowe.

Obowiązek ten może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (np. spółki jawnej), jak też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Istotne jest to, jaka metoda ewidencjonowania przychodów i rozchodów funkcjonuje w firmie.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostki, czyli: 

 • członków zarządu spółek kapitałowych
 • wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej
 • komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej
 • likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym
 • członków organów zarządzających innych jednostek (do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości).

Elementy sprawozdania finansowego

Sprawozdanie sporządzasz po polsku i w walucie polskiej.

Zaokrąglasz do tysięcy złotych liczby, jeżeli nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej i majątkowej firmy oraz obrazu prowadzonej działalności. Najczęściej zaokrąglenia wykorzystują duże firmy.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

 • bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy
 • rachunku zysków i strat - wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy
 • informacji dodatkowej - zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia np. opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym, proponowany podział zysku lub pokrycia straty, informacje dotyczące pracowników, a także inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Terminy sporządzania sprawozdań finansowych

Masz 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego. Termin ten liczy się od dnia bilansowego. W przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym jest to dzień 31 marca.

Następnie sprawozdanie trzeba przedstawić do zatwierdzenia odpowiednim organom w firmie np.: walnemu zgromadzeniu wspólników, wszystkim wspólnikom, zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca (jeżeli pokrywa się rok obrotowy z rokiem kalendarzowym).

Po zatwierdzeniu sprawozdania, w ciągu 15 dni trzeba złożyć je wraz z uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania do właściwego rejestru sądowego, robisz to drogą elektroniczną. Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień ten przypada na 15 lipca.

W ciągu 10 dni od zatwierdzenia, składasz sprawozdanie do urzędu skarbowego (dla firm rozliczających się na podstawie CIT).

Do 30 kwietnia składasz sprawozdanie do urzędu skarbowego jako załącznik do deklaracji podatkowej (dla firm rozliczających się na podstawie PIT) .

Składanie sprawozdań we właściwym rejestrze

KRS

Od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe składasz tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu S24 (bezpłatnie).

Inne organy

Jeżeli prowadzisz firmę niezarejestrowaną w KRS np. prowadzisz działalność wpisaną do CEIDG i masz obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe, to:

 • dołączasz sprawozdanie finansowe do rocznej deklaracji składanej w urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia.

Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania.

Spółki jawne, osoby fizyczne lub spółki partnerskie, które nie muszą składać sporządzać sprawozdania finansowego ze względu na przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro, składają we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

Niewykonanie obowiązku składania sprawozdania finansowego we właściwym czasie wiąże się z odpowiedzialnością. Odpowiedzialna jest zarówno konkretna firma jak i kierownik (np. prezes) tej firmy - odpowiedzialność osobista.

Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi m.in.:

 • grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) od 10 do 540 stawek dziennych
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) od miesiąca do 2 lat
 • postępowanie przymuszające
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS
 • ustanowienie kuratora.

Spółki, które nie złożą sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia pod groźbą kary lub rozwiązania spółki (jest to tzw. tryb przymuszający).

Jeżeli pomimo wezwania KRS, nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd z urzędu orzeka o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Możliwe jest również ustanowienie kuratora przez sąd, który będzie prowadził sprawy firmy.

Czy ta strona była przydatna?