Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj się jako Pośredniczący Podmiot Tytoniowy (PPT)

Chcesz handlować suszem tytoniowym i sprzedawać go bez akcyzy? Musisz zarejestrować się jako Pośredniczący Podmiot Tytoniowy. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Susz tytoniowy to nieprzetworzone liście tytoniu, niezależnie od ich wilgotności, z których wytwarza się następnie m.in. papierosy. Jeśli chcesz handlować suszem nie płacąc akcyzy zarejestruj się jako Pośredniczący Podmiot Tytoniowym (PPT) w odpowiednim urzędzie skarbowym. Zanim to zrobisz, upewnij się, że:

 • nie karano cię za przestępstwa przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 • nie zalegasz z płatnością za cło, podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a wobec twojej firmy nie prowadzi się postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego;
 • w okresie 3 lat wstecz nie zakazano ci wykonywania innej działalności w zakresie wyrobów akcyzowych;
 • w okresie 3 lat wstecz nie cofnięto ci koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności jako Pośredniczący Podmiot Tytoniowy.

Gdzie załatwisz sprawę

 1. Jeśli prowadzisz obrót suszem tytoniowym jako PPT to powiadom urząd skarbowy, który jest właściwy ze względu na miejsce, w którym obracasz suszem. 
 2. Jeśli prowadzisz działalność na terenie właściwości różnych urzędów skarbowych, to powiadom urząd odpowiedni ze względu na adres:
 • siedziby twojej firmy – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
 • zamieszkania – w przypadku osób fizycznych

Wskazówka: jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w różnych miejscach, to możesz również samodzielnie wybrać urząd skarbowy. W tym celu złóż oświadczenie o wyborze wybranego przez siebie urzędu.

Sprawdź, gdzie załatwisz sprawęDOCX

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru Pośredniczących Podmiotów Tytoniowych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą, we wniosku podaj:

 • imię i nazwisko lub nazwę twojej firmy, adres zamieszkania lub siedziby, miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego, miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego, a także numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON,
 • wskazanie, jak chcesz handlować suszem (sprzedawać, eksportować, importować, zużywać, przetwarzać, nabywać lub dostarczać wewnątrzwspólnotowo),
 • formę zabezpieczenia akcyzowego (depozyt w gotówce, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, czek potwierdzony przez osobę prawną, weksel własny, inny dokument mający wartość płatniczą).

 Jeśli twoja firma ma oddział w Polsce, to we wniosku podaj:

 • imię i nazwisko lub nazwę twojej firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby i informacje o rodzaju działalności jaką prowadzisz,
 • nazwę oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON,
 • miejsce i adres wykonywania w Polsce działalności w zakresie suszu tytoniowego oraz miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego
 • imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania twojego oddziału oraz ich adresy,
 • wskazanie, jak chcesz handlować suszem (sprzedawać, eksportować, importować, zużywać, przetwarzać, nabywać lub dostarczać wewnątrzwspólnotowo)
 • formę zabezpieczenia akcyzowego (depozyt w gotówce, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, czek potwierdzony przez osobę prawną, weksel własny, inny dokument mający wartość płatniczą).

Jeśli wyznaczyłeś firmę, która będzie reprezentować cię na terenie Polski, to we wniosku podaj:

 • imię i nazwisko lub nazwę twojej firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz informacje o prowadzonej przez ciebie działalności,
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy/osoby reprezentującej cię w Polsce, adres zamieszkania lub adres jej siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON,
 • miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju oraz miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju,
 • wskazanie, jak chcesz handlować suszem (sprzedawać, eksportować, importować, zużywać, przetwarzać, nabywać lub dostarczać wewnątrzwspólnotowo),
 • formę zabezpieczenia akcyzowego (depozyt w gotówce, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, czek potwierdzony przez osobę prawną, weksel własny, inny dokument mający wartość płatniczą, hipotekę na nieruchomości).
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Jeśli twoja firma ma oddział w Polsce, to do dokumentów musisz dołączyć również urzędowe odpisy lub uwierzytelnione urzędowo kopie dokumentów potwierdzające twoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz informacje o prowadzonej przez ciebie działalności.

Jeżeli twoja firma nie ma w Polsce oddziału, do dokumentów musisz dołączyć także oświadczenie o tym, że wyznaczyłeś podmiot, który będzie cię reprezentował na terenie Polski. Musisz też wskazać urząd skarbowy, w którym złożyłeś zgłoszenie rejestracyjne.

Pamiętaj – dokumenty muszą być w języku polskim.

Termin

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności jako Pośredniczący Podmiot Tytoniowy.

 1. Złóż zabezpieczenie akcyzowe

Zabezpieczenie akcyzowe musi pokrywać powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe. Pośredniczące Podmioty Tytoniowe składają tzw. generalne zabezpieczenie akcyzowe. Jego wysokość to minimum 2 mln zł. Możesz jednak wystąpić z wnioskiem o zapłatę ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego (30% kwoty zabezpieczenia generalnego). Wniosek, którego wzór znajdziesz w tym rozporządzeniu, złóż do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Zabezpieczenie możesz złożyć w formie:

 • depozytu w gotówce
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
 • czeku
 • weksla własnego
 • innego dokumentu mającego wartość płatniczą
 • hipoteki na nieruchomości

Po wpłaceniu zabezpieczenia urząd wyda ci pokwitowanie.

Termin

Zabezpieczenie złóż przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru Pośredniczących Podmiotów Tytoniowych.

 1. Dostaniesz decyzję o wpisie twojej firmy do rejestru Pośredniczących Podmiotów Tytoniowych

Decyzja o wpisie do PPT jest natychmiast wykonalna, czyli obowiązuje od dnia jej wydania. Twoja firma znajdzie się w rejestrze Pośredniczących Podmiotów Tytoniowych.

Urząd wyda decyzję odmowną, jeśli:

 • we wniosku podałeś nieprawdziwe dane
 • nie spełnisz wymogów stawianych PPT

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Decyzję o wpisie do rejestru Pośredniczących Podmiotów Tytoniowych otrzymasz w ciągu miesiąca, najpóźniej dwóch.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Pamiętaj!

Jeśli sprzedajesz susz tytoniowy, musisz sprawdzić, czy sprzedajesz go podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy czy Pośredniczącemu Podmiotowi Tytoniowemu. Możesz więc zażądać od nabywcy, by pokazał ci zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego lub potwierdzenie wpisu do rejestru PPT. Jeśli tego nie zrobi, możesz odmówić mu sprzedaży suszu po cenie bez akcyzy.

Musisz powiadomić urząd skarbowy o tym, że:

 • zmieniły się dane twojej firmy (musisz wówczas złożyć nowy wniosek)
 • zaprzestałeś działalności (masz na to 3 dni)

Naczelnik urzędu skarbowego wykreśli twoją firmę z rejestru, jeśli:

 • będziesz prowadzić działalność niezgodnie z przepisami lub decyzją o wpisie do rejestru PPT
 • nie poinformujesz o zmianie danych dotyczących twojej firmy
 • będziesz prowadzić działalność w innym miejscu niż wskazane we wniosku

Ponowne wpisanie do rejestru PPT jest możliwe dopiero po 3 latach od dnia doręczenia decyzji o wykreśleniu.

Czy ta strona była przydatna?